Buradasınız

İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ DERSLERİNDE KULLANILAN SORULARIN PİAGET ve BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE ANALİZİ

Analysis of Questions used in Science Lessons at Primary School According to Piaget and Bloom Taxonomy

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, the questions used at 6th, 7th and 8th grades of primary schools in Science lessons in Demirci, district of Manisa Province, for the measurement and evaluation have been investigated according to the documental analysis method. The classification of the questions used in this study was made through comparison of their appropriateness levels with Bloom’s Taxonomy and the formal operation period of Piaget. In our study, totally 708 questions were analyzed. The questions which were investigated that 40% of the questions were related to concrete period when classified according to Piaget; whereas the questions more appropriate for formal period consisted of comparison think question types. It has also been determined that according to Bloom’s Taxonomy; the questions were 39% at knowledge period and 32% at application period.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Demirci’deki (Manisa) İlköğretim okullarının 6, 7 ve 8. sınıf fen bilgisi derslerinde ölçme değerlendirme amacıyla kullanılmış olan sorular doküman inceleme yöntemiyle incelenmiştir. İncelemede kullanılan soruların Bloom Taksonomisi’ne ve Piaget’nin soyut işlem dönemi (formal operasyon) özelliklerine uygunluk dereceleri karşılaştırılarak sınıflandırılması yapılmıştır. Çalışmamızda toplam 708 adet soru analiz edildi. İncelenen sorular Piaget’e göre sınıflandırıldığında %40’ı somut işlem dönemine aittir, soyut işlem dönemine uygun olanlar ise daha çok oranlı düşünme sorularından oluşmaktadır. Bloom Taksonomisine göre ise %39 bilgi ve %32’sinin uygulama düzeyindeki sorulardan oluştuğu saptanmıştır.
61-68

REFERENCES

References: 

Azar, A. (1998) Fizik Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Sürecindeki Özel Konular, Doktora
Tezi, KTÜ, Trabzon.
Chiappetta, E. (1976). A Review of Piagetian Studies Relevant to Science Instruction At The
Secondary and College Level. Science Education, 60(2), 253-261.
Çepni, S. ve AZAR, A. (1998) “Lise Fizik Sınavlarında Sorulan Soruların Analizi” III. Ulusal
Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, 109-114, 23-25 Eylül, KTÜ Trabzon,.
Çepni, S., Gökdere,M. ve Özsevgeç, T. (2002) “Kimya Sorularının Soyut Operasyon Dönemi
Özelliklerine Göre İncelenmesi” V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi
Kongresi, 16-18 Eylül, ODTÜ, Ankara.
Karasar, N. (1982) Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Sevinç Matbaası.
Kempa, R. (1986). Assesment in Science, UK, Cambridge University Pres.
Köksal, E.A. (2004) “1998-2001 Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Sınavlarında Çıkan Biyoloji Sorularının İçerik Analizi” 13. Ulusal Eğitim Bilimleri
Kurultayı, 441, 6-9 Temmuz, İnönü Üniv. Malatya,.
Ronald, J. R. (1974). “Programming Piaget’s Logical Operations for Science Inquiry and
Concept Attainment.” Journal of Research in Science Teaching, 11(3), 251-261.
Selçuk, Z. (2000) Okul Deneyimi ve Uygulama, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
Tan, Ş., Erdoğan, A. (2004) Öğretimi Planlama ve Değerlendirme (6. baskı), Ankara, PegemA
Yayıncılık.
Tekindal, S. (1998) “İlköğretim Okullarındaki Sınavlarda, Öğretmenler Tarafından Öğrencilere
Yöneltilen Soruların Sınıflandırılması” VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 385-
397, 9-11 Eylül, Selçuk Üniv. Eğitim Fakültesi, Konya.
Turgut, M. F. (1995) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları (10. Baskı), Ankara, Yargıcı
Matbaası.
Yiğit, N., Alev, N. ve Devecioğlu, Y. (2005) “Ölçme ve Değerlendirme Alanındaki KPSS
Sorularının Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi” XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri
Kongresi, 824-829, 28- 30 Eylül, Pamukkale Üniv. Eğitim Fakültesi, Denizli.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com