Buradasınız

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK TUTUMLARI (Fırat, Dicle,7 Aralık, Cumhuriyet ve Erzincan Üniversiteleri Örneği)

Democratic Attitudes of Prospective Teachers (Case of Fırat, Dicle, 7 Aralık, Cumhuriyet and Erzincan Universities)

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
One of the most important functions of any educational system is to bring up democratic individuals. Democracy survives and develops only in the societies formed of people who have grasped it as behaviour and who can apply its principles their lives. Maintaining democracy will be possible by bringing up individuals who accept democratic values. The purpose of this research is to assess the democratic attitudes of prospective teachers enrolled in Education Faculties. "Democratic Attitude Scale" adapted into Turkish by Gözütok (1995) was used in the study. Democratic attitudes of prospective teachers differed significantly in terms of gender, university, department, education level of their mothers, economic status of their parents and number of sibling but did not differ in terms of education level of their fathers.
Abstract (Original Language): 
Eğitim sistemlerinin en önemli işlevlerinden birisi demokratik bireyler yetiştirmektir. Demokrasi ancak demokrasiyi davranış biçimi olarak özümsemiş ve demokrasi ilkelerini yaşama uygulayabilmiş insanlardan oluşan toplumlarda yaşamakta ve gelişmektedir. Demokrasiyi yaşatma, demokratik değerleri benimsemiş bireyleri yetiştirmekle mümkündür. Bu araştırmanın amacı Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının demokratik tutumlarını belirlemektir. Araştırmada Gözütok (1995) tarafından Türkçeye uyarlanan ”Demokratik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının demokratik tutumları cinsiyet, üniversite, bölüm, anne eğitim düzeyi, gelir düzeyi, kardeş sayısı değişkenleri açısından farklılaşırken, baba eğitim düzeyine göre farklılaşmanın olmadığı tespit edilmiştir.
1-14

REFERENCES

References: 

Ada, Ş. ve Koç, M. (2000). Üniversite Öğrencilerinin Lisans Eğitimleri Süresince Demokratik
Tutumlardaki Değişmelerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, IX. Ulusal
Eğitim Bilimleri Kongresi, 27–30 Eylül 2000, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir
Eğitim Fakültesi, Erzurum.
Arıbaş, S. (1999). Milli Kültür, Bilim ve Eğitim Alanındaki İlişki, Milli Eğitim, Sayı: 141, 19-
21.
Aycan, N. ve Çalık, D. (2003). İlköğretim Okullarında Demokrasi Eğitimi: Manisa İli Örneği,
C.B.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 19–29.
Bulut Serin, N. (2006). Buca Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve rehberlik Bölümü
Öğrencilerinin (Okul Psikolojik Danışmanı Adayları) Demokratik Tutumları, Dokuz
Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 12-22.
Büyükkaragöz, S. (1995). Yüksek Öğretim Programları ve Demokratik Tutumlar. Ankara: Türk
Demokrasi Vakfı Yayınları.
Cüceloğlu, D. (2000). İçimizdeki Biz, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Demoulin, D.F. & Kolstad, R. (2000). Assessing the Gains of Behavioral Dynamics Essential
for Success in Democracy for Teacher Education Students. College Student Journal,
34 (3), 417-424.
Duman, B. (2004). Öğrenme Öğretme Sürecindeki Entelektüel Şizofrenizm, Uluslararası
Demokrasi Eğitimi Sempozyumu, 20-21 Mayıs 2004, Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi, Çanakkale.
Duman, T. ve Koç, G. (2004). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının
Demokratik Tutum ve Davranışlarına İlişkin Görüşleri, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri
Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004, İnönü Üniversitesi, Malatya.
Ekiz, D. (2003). Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanları ve Dersler Hakkındaki Olumsuz
Algılarının Tespit Edilmesi: Etnografik Bir Araştırma, Eğitim Araştırmaları, 12, 91-
103.
Ektem, I. S. ve Sünbül, A. M. (2011). Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları Üzerine
Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 159-
168.
Ercoşkun, M. H. ve Nalçacı, A. (2008).Sınıf Öğretmeni Adaylarının Empatik Beceri ve
Demokratik Tutumlarının İncelenmesi. Milli Eğitim, Sayı: 180, 204-215.
Ertürk, S. (1985). Diktacı Tutum ve Demokrasi, Dördüncü Baskı, Yelkentepe Yayınları:8,
Ankara: Sistem Ofset Matbaası.
Genç, S. Z. ve Kalafat, T. (2007). Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları İle Problem
Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Pamukkale
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(22), 10-22.
Genç, S. Z. ve Kalafat, T. (2008). Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları ile Empatik
Becerilerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Manas Üniversitesi Sosyal
Bilimleri Dergisi, Sayı: 19, 211-222.
Gömleksiz, M. N. ve Kan A. Ü. (2008). Eğitim Fakültesi ve Tezsiz Yüksek Lisans
Programlarına Kayıtlı Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumlarının
Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği), Milli Eğitim, Sayı: 178, 44-63
Gözütok, D. (1995). Öğretmenlerin Demokratik Tutumları, Ankara: Türk Demokrasi Vakfı
Yayınları.
Gürol A. ve Yalçın, H. (2009). İlköğretim Programının Öğrenci Sayısının Fazla Olduğu
Sınıflarda Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar, VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği
Eğitimi Sempozyumu’nda Sunulan Bildiri (21-23 Mayıs 2009), Osmangazi
Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Eskişehir.
Güven, İ. (2004). Sosyal Bilgiler Alan Öğretmen Adaylarının Okul Uygulamalarına Yönelik
Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma, Kuramdan Uygulamaya Eğitim Bilimleri, 4(2),
270-299.
Güvenç, B. (1997). Türk Kimliği, İstanbul: Remzi Kitapevi.Hassan, Ü. (1990). Türkiye Tarihi I, Düşünce ve Bilim Tarihi, İstanbul: Cem Yayınları.
Karahan, T. F., Sardoğan, M. E., Özkamalı, E. ve Dicle, A. N. (2006). Öğretmen Adaylarında
Demokratik Tutum, Nevrotik Eğilimler ve Kendini Gerçekleştirme, Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 149-158
Kepenekçi, K. Y. (2003). Demokratik Okul, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11,44-53
Kongar, E. (1993). Demokrasi ve Kültür, İstanbul: Remzi Kitapevi.
Mumcu, A. (1994). Tarih Açısından Türk Tarihinin Temelleri ve Gelişimi, İstanbul: İnkılâp
Yayınevi.
Ömerustaoğlu, A. (2004). Felsefe Grubu Öğretmenliği ve Diğer Anabilim Dallarında Öğrenim
Gören Öğrencilerin Demokratik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi,
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 7, 216-226.
Özbek, R. (2004). Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Amaçlarının Gerçekleşme Düzeyine
İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Tutumlarının Değerlendirilmesi. Uluslararası Demokrasi
Eğitimi Sempozyumu, 20-21 Mayıs 2004 Bildiriler, Onsekiz Mart Üniversitesi
Yayını.
Sağlam, H. İ. (1997). “İlköğretim Okullarında Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve
Atatürkçülük Dersi Öğretiminin Değerlendirilmesi.” Yayımlanmamış yüksek lisans
tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Sağlam, H. İ. (2000). Sosyal Bilgiler Dersinin Demokratik Tutum Geliştirmedeki Rolü, Milli
Eğitim, Sayı: 146, 67-71.
Saracaloğlu, A. S., Evin, İ. & Varol, S. R. (2004). İzmir İlinde Çeşitli Kurumlarda Görev Yapan
Öğretmenler ile Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları Üzerine Karşılaştırmalı
Bir Araştırma, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4 (2), 335-364.
Taçman, M. (2009). İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Demokratik Tutumları, İlköğretim sınıf
öğretmenlerinin demokratik tutumları. www.world-educationcenter.
org/index.php/cjes/article/.../6/9. Erişim Tarihi: 21.05.2011.
Tanilli, S. (1982). Devlet ve Demokrasi, 3. Basım, İstanbul: Say Kitap Pazarlama.
Touraine, A. (1997). Demokrasi Nedir? Çev: Olcay Kural, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Ulusoy, K. (2007). “Lise Tarih Programımda Yer Alan Geleneksel ve Demokratik Değerlere
Yönelik Öğrenci Tutumlarının ve Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından
Değerlendirilmesi.” Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Ankara.
Yağcı, E. (1998). Demokrasi ve Eğitim, Eğitim ve Bilim, 22(107), 15-22.
Yalar, T. (2010). İlköğretim 3.Sınıflarda Türkçe Dersi Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların
Öğretmen Görüşlerine Göre Belirlenmesi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi Dergisi, 15, 30-41
Yanardağ, A. (2000). “Üniversite Gençliğinin Demokratik Tutum ve Davranışları Üzerine Bir
Araştırma (Selçuk Üniversitesi Örneği).” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
Yüksel, S. (2004). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Direnç
Davranışları, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(1), 171-200.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com