Buradasınız

TÜRKİYE’NİN KÜRESEL TİCARET POTANSİYELİ: ÇEKİM MODELİ YAKLAŞIMI

Turkey's Global Trade Potential: Gravity Model Approach

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The world has witnessed the liberalization wave in the second half of the 20th century. Turkey is also affected by this movement and in the economy instead of import substituting industrialization, export-oriented growth policy has been adopted. To this end many legal arrangements have been performed and export promotion programs have been implemented. In recent years, increasing export revenues are among the most important source of the economy’s income. However, if Turkey’s trade relations are examined it is seen that exports concentrate in a small number of countries and regions. At this point, to research the Turkey’s global trade potential gains importance. In this study, using a crosssectional gravity model, the factors which have influence upon Turkey’s global trade, and depending on coefficient estimates, the countries which premises potential expansion of trade were investigated.
Abstract (Original Language): 
20. yüzyılın ikinci yarısı tüm dünyada liberalleşme dalgasına tanık olmuştur. Türkiye de bu akımdan etkilenmiş ve ekonomide ithal ikameci sanayileşme yerine ihracata dayalı büyüme politikası benimsenmiştir. Bu amaçla birçok kanuni düzenlemeler yapılmış, ihracatı teşvik programları uygulamıştır. Son yıllarda giderek artan ihracat gelirleri ekonominin en önemli gelir kaynakları arasındadır. Ancak, Türkiye’nin ticaret ilişkileri incelendiğinde ihracatın az sayıda ülke ve bölge üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu noktada Türkiye’nin küresel ticaret potansiyelinin araştırılması önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, yatay kesit verilerine dayalı çekim (gravity) modeli kullanılarak Türkiye’nin küresel ticareti üzerinde hangi faktörlerin etkili oldukları ve elde edilen katsayı tahminlerinden hareketle hangi ülkelerle ticaretin potansiyel genişleme vaat ettiği araştırılmıştır.
127-144

REFERENCES

References: 

1. ANDERSON, J.E. (1979) A Theoretical Foundation for the Gravity Equation,
American Economic Review,Vol. 93 (1), 170-192.
2. ANTONUCCI, D. ve S. MANZOCCHI (2005) Does Turkey Have a Special Trade
Relations with the EU? A Gravity Model Approach, SSRN:
http://ssrn.com/abstract=609881 or DOI: 10.2139/ssrn.609881, Erişim:
24.3.2009
3. ARMSTRONG, S. (2007) Measuring Trade and Trade Potential: A Survey,
Australian National University, Australia-Japan Research Center, Working
Paper, No. 368.
4. BAHMANI-OSKOOEE, M. ve DOMAÇ, İ. (1995) Export Growth and Economic
Growth in Turkey: Evidence from Cointegration Analysis, METU in
Development, Vol. 22 (1), 67-77.
5. BATRA, A. (2004) India’s Global Trade Potential: The Gravity Model Approach,
Indian Concil for Research on International Economic Relations, W. P., No.
151
6. BENEDICTIS, L. De ve VICARELLI, C. (2004) Trade Potantials in Gravity Panel
Data Models, ISAE, Working Paper, No. 44.
7. BERGSTRAND, J.H. (1985) The Gravity Equation in International Trade: Some
Microeconomic Foundations and Empirical Evidence, Review of Economics
and Statistics, Vol. 67 (3), 474-481.
8. CHRISTIE, E. (2002) Potential Trade in Southeast Europe: A Gravity Model
Approach, http://www.wiiw.ac.at/balkan/files/Christie.pdf
9. DUTT, S.D. ve GHOSH, D. (1996) An Empirical Investigation of the Export
Growth-Economic Growth Relationship, Applied Economic Letters,Vol. 1,
44-48.
10. GENÇ, M., A. ARTAN ve M. BERBER (2007) Karadeniz Ekonomik İşbirliği
Bölgesinde Ticaret Akımlarının Belirleyicileri: Çekim Modeli Yaklaşımı, II.
Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı, 28-29 Haziran, Giresun.
11. GHATAK, S., C. MILNER ve U. UTKULU (1995) Trade Liberalization and
Endogenous Growth: Some Evidence from Turkey, Economics of Planning,
Vol. 28, 147-167.
12. International Trade Center (UNCTAD-WTO) (2003) TradeSim: A Gravity Model
for the Calculation of Trade Potentials for Developing Countries and
Economies in Transition, Explanatory Notes, Market Analysis Section.
13. KALBASI, H. (2001) The Gravity Model and Global Trade Flows, Conference of
EcoMod, Washington DC.
14. KÖSE, N. ve A. YİĞİDİM (2000) Toda-Yamamoto Yöntemi ile İhracata Dayalı
Büyüme Hipotezinin Testi: Türkiye Örneği (1980-1998), İstatistik
Sempozyumu, 27-28 Nisan, Gazi Üniversitesi, Ankara.
15. LINNEMANN, H. (1966) An Econometric Study of International Trade Flows,
North Holland, Amsterdam.
16. McPHERSON, M. ve W. TRUMBULL (2003) Using Gravity Model to Estimate
Trade Potential: Evidence in Support of the Hausman-Taylor Estimation
Method, Erişim: 13.10.2007,
http://www.be.wvu.edu/div/econ/McPherson.pdf
17. ÖZMEN, E. ve G. FURTUN (1997) Export-led Growth Hypothesis and the
Turkish Data: An Empirical Investigation, METU Economic Research
Center, Working Paper, No. 97-5.
18. POROJAN, A. (2001) Trade Flows and Spatial Effects: The Gravity Model
Revisited, Open Economies Review, Vol. 12, 265-280.
19. PÖYHÖNEN, P. (1963) A Tentative Model for the Volume of Trade Between
Countries, Weltwirtschaftliches Archiv, Vol. 90, 23-40.
20. RAHMAN, M., W.B. SHADAT,ve N.C. DAS (2006) Trade Potential in SAFTA:
An Application of Augmented Gravity Model, Centre for Policy Dialogue,
Occasional Paper Series, No. 61.
21. RAHMAN, M. (2003) A Panel Data of Bangladesh’s Trade: The Gravity Model
Approach, European Trade Study Group (ETSG) 2003 Programme, Madrid.
22. RAM, Y. ve B.C. PRASAD (2007), Assessing Fiji’s Global Trade Potential Using
the Gravity Model Approach, USPSE Working Paper, No. 2007-05.
23. SIMWAKA, K. (2006) Dynamics of Malawi’s Trade Flows: a Gravity Model
Approach, MPRA Working Paper, No. 1122.
24. ŞENGÖNÜL, A. ve İ. TUNCER (2004) Dış Ticaret Politikaları ve Uzun Dönem
Büyüme, Gazi Ün., İİBF, Ekonomik Yorumlar Dergisi, C. 15, S. 52-53, 161-
184.
25. TINBERGEN, J. (1962) An Analysis of World Trade Flows, J. Tinbergen (ed.):
Shaping the World Economy içinde, New York: The Twentieth Century
Fund.
26. TOVIAS, A., S. KALAYCIOĞLU, I. DAFNI, E. RUBEN ve L. HERMAN, (2005)
Economic Cooperation Potential Between the Mashrek Countries, Turkey
and Israel, MEEA-ECOMOD Conference, Free University of Brussels, June
2-4.
27. UTKULU, U. ve H. KAHYAOĞLU (2005) Ticarî ve Finansal Açıklık Türkiye’de
Büyümeyi Ne Yönde Etkiledi?, TEK, Tartışma Metni, No. 2005-13.
28. YAPRAKLI, S. (2007) Ticarî ve Finansal Açıklık ile Ekonomik Büyüme
Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Uygulama, İ. Ü. İktisat Fakültesi,
Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 5, 67-89.
29. TÜİK (2006), İstatistik Göstergeler 1923-2005, Ankara.
30. UNCTAD (2007), (United Nations Conference on Trade and Development),
Handbook of Statistics, 2006-07.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com