Buradasınız

Grup Piyano Öğretiminin Müzik Eğitimi Öğrencilerinin Okul Şarkılarını Eşlikleme Ve Transpoze Becerilerinin Geliştirilmesine Etkisi

The Effects Of Group Piano Instruction On Development Of Harmonization And Transposition Skills Of Junior Students Of Music Education

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this investigation is to determine whether the group piano instruction has significant effect on the development of the future music teachers’ functional piano skills at the departments of music education of faculties of education. This research was an experimental study and the pretest-posttest design control group model was applied. The study group of the research consisted of 40 junior-year students in Gazi University, Department of Music Education in the fall semester of the academic year 2010-2011. Before and after the experiment, groups have completed “Performance Test of Harmonization and Transposition on the Piano” prepared by the researcher to assess their levels of harmonization and transposition skills. The experimental group was provided with piano instruction in a group setting for six-week in addition to regular private piano instruction. Meanwhile, the control group had only piano lessons. As a result of the research, scores of the students involved in experiment and control groups differentiated from each other. The post-test performance scores of the students of experimental group were significantly higher than scores of the students of control group as a result of the group piano instruction. It was concluded that group piano instruction had a profound influence on the students to improve their harmonization and transposition skills.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı eğitim fakültelerinin müzik eğitimi anabilim dallarında eğitim gören müzik öğretmeni adaylarının işlevsel piyano becerilerini geliştirmede, grup piyano öğretiminin anlamlı bir etkisinin olup olmadığını tespit etmektir. Araştırma deneysel bir çalışma olup, öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda 2010–2011 eğitim-öğretim yılı, güz döneminde öğrenim gören 40 üçüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Deney öncesinde ve sonrasında her iki gruba araştırmacı tarafından geliştirilen “Piyano ile Eşlikleme ve Transpoze Alanında Performans Testi” uygulanarak grupların eşlikleme ve transpoze becerilerinin düzeyi belirlenmiştir. Deney grubuna müfredat programında yer alan bireysel piyano derslerinin yanı sıra, altı hafta süresince grup ortamında piyano eğitimi verilmiştir. Kontrol grubu ise sadece bireysel piyano derslerini almaya devam etmiştir. Araştırma sonucunda deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin aldıkları puanlar karşılaştırıldığında, sonuçların birbirinden farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Deney grubu öğrencilerinin grup piyano eğitimi sonucu aldığı sontest performans puanlarının, kontrol grubu öğrencilerin puanlarından anlamlı bir şekilde yüksek çıktığı sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak grup piyano eğitiminin öğrencilerin eşlikleme ve transpoze becerilerini geliştirmede etkili olduğu tespit edilmiştir.
FULL TEXT (PDF): 
10-24

REFERENCES

References: 

Aydınlı, D. (2012). Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi 3. sınıf öğrencilerinin okul şarkılarını eşlikleme ve transpoze becerilerinin geliştirilmesinde grup piyano öğretiminin etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Burkett, A. (1982). The challenge of group piano teaching and the rewards. Music Educators Journal. 69(3), 31-33.
Chin, H. L. (2002). Group piano instruction for music majors in the United States: A study of instructor training, instructional practice and values relating to functional keyboard. Unpublished doctoral thesis, The Ohio State University.
Johnson, G. W. (1987). Group piano instructional priorities for music majors in higher education settings in the United States. Unpublished doctoral dissertation, Brigham Young University.
Kasap, B. (1999). The status of undergraduate secondary piano instruction in selected departments of music education in Turkey with recommendations for teaching functional piano skills in groups. Unpublished doctoral dissertation, The University of Oklahoma.
Kasap, B. (2005). İşlevsel piyano becerilerinin müzik öğretmenleri için önemi. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 149-154.
Kasap, B. (2005). Amerika Birleşik Devletleri’nde grup piyano eğitimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 191-206.
Kou, M. L. (1985). Secondary piano instruction in the colleges and universities of the Republic of China with recommendations for incorporating American group piano instructional methods into the curricula. Unpublished doctoral dissertation, University of Oklahoma.
Laughlin, E.M. (2004). Survey of improvisation in group piano curricula in colleges and universities accredited by the national association of schools of music. Unpublished doctoral dissertation, University of South Carolina.
Locke, B. (1986). The college piano class: status and practices of group piano instruction at selected universities in Arkansas, Louisiana, Mississippi, Oklahoma and Tennessee. Unpublished doctoral dissertation, The University of Southern Mississippi.
McClung, A. (2000). Extramusical Skills in the Music Classroom. Music Educators
Journal, March, 37-39
McDonald, S. R. (1989). A Survey of the curricular content of functional keyboard skills classes designed for undergraduate majors. Unpublished doctoral dissertation, The University of Oklahoma.
Özen, M. (1998). Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencilerinin piyanoyu müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda kullanma becerileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Shender, M. (1998). An evaluation of the effectivnes of a group piano class piano program using electronic keyboard and computer technology. Unpublished doctoral dissertation, Colombia University.
Shockley, R.P. (1982). Advanced group instruction: Some implications for teacher training. Campus Focus, 22, 103-109.
Stevens, K. (1989). Interaction: the hidden key to success in group piano teaching. International Journal of Music Education, 13, 3-10.
Yang, Y.J. (1994). The effects of solmization and rhytmic movement training on the achievement of beginning group piano students at the elementary school level. Unpublished doctoral dissertation, The University of Michigan.
Young, M.M. (2010). The use of functional piano skills by Selected professional musicians and its implications for group piano curricula. Unpublished doctoral dissertation, The University of Texas.
Yüksek Öğretim Kurumu
Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE
e–ISSN: 2147-1606
Vol 2 (2), April 2013, pp. 10-24
22
http://www.yok.gov.tr/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,134/... 27.04.2012’de alınmıştır.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com