Buradasınız

4. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumlarına Bazı Değişkenlerin Etkileri

Effects of Some Variables on 4th Year Students' Attitudes towards Turkish Course

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, we aimed to demonstrate how primary school students' at titudes towards Turkish course are affected by some variables. In this context, effects of the educational status of parents and students‟ gender on the attitudes of the Turkish course were examined. The data was collected with attitude scale from 192 students studying in 4th grade and with open-ended questions answered by 20 classroom teachers in the city center of Sivas‟ schools, in the fall semester of the academic year 2012-2013. For the study data was obtained with Attitude Scale for Turkish course and two open-ended questions. According to the findings attitudes towards the Turkish course is generally positive, the average gender differences is high in favor of girls, but effects of parents' level of education on students attitudes towards Turkish course have not that much effect. To this end, implications were made, such as to have higher positive attitudes towards to the course, male students should be given special care; for low educated parents some necessary action should be followed to increase their educational awareness.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, ilköğretim öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumlarının, bazı değişkenlere göre nasıl etkilendiği incelenmiştir. Bu bağlamda anne-baba eğitim durumları ve öğrenci cinsiyetlerinin öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutumlarına etkileri incelenmiştir. Araştırmanın verileri, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Sivas il merkezindeki okullarda eğitim alan 192 4. sınıf öğrencisi ve bu okullarda çalışan 20 sınıf öğretmeninden tutum ölçeği ve açık uçlu sorularla toplanmıştır. Söz konusu çalışma için öğrencilere uygulanan Türkçe dersine yönelik Tutum Ölçeği ve öğretmenlere sorulan açık uçlu iki görüşme sorusu ile veriler elde edilmiştir. Öğretmenlere göre öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutumlarının genelde olumlu olduğu; tutum ortalamalarının cinsiyet değişkeninde kızlar lehine farklılaştığı; ancak öğrencilerin anne-babalarının eğitim düzeylerinin Türkçe dersi tutumuna çok büyük bir etkisinin olmadığı yönündeki görüşleri bulgulara yansımıştır. Bu doğrultuda, kız öğrenciler lehine yüksek çıkan Türkçe dersi tutumlarını erkek öğrenciler lehinde iyileştirmek için gerekli çalışmaların ya pılması; anne eğitim durumunun daha üst kademelere çıkarılması; genellikle lise eğitim düzeyinde olduğu gözlenen baba eğitim durumunun korunması ve daha üst seviyelere çıkarılması için gerekli önlemler alınması gerektiği yönündeki öneriler sıralanmıştır.
FULL TEXT (PDF): 
9-1

REFERENCES

References: 

Atalay, B. (1992). Türk Aile Yapısı Araştırması. Devlet Planlama Teşkilatı, Sosyal Planlama
Genel Müdürlüğü, Ankara.
Balcı, A. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem A
Yayıncılık.
Bekir Şimşek, H. (2009). Ankara‟nın Farklı Sosyoekonomik Bölgelerinde Yaşayan Aile
Bireylerinin Aile İlişkilerini Algılama Durumları, Gazi Üniversitesi Endüstriyel
Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, S.8-26, Ankara.
Bloom, B. S. (1979). İnsan Nitelikleri Ve Okulda Öğrenme (Çeviren: D. A. Özçelik), Ankara:
Millî Eğitim Yayınları.
Bölükbaş, F. (2010), İlköğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumlarının Başarı-Cinsiyet-Ailenin Eğitim Düzeyi Bağlamında Değerlendirilmesi, Turkish Studies,
Volume: 5/3, Ss: 905-918.
Cüceloglu, D. (1999). İnsan Ve Davranışı (Psikolojinin Temel Kavramları), İstanbul: Remzi
Kitapevi
Çelenk, S. (2003).Okul Başarısının Önkoşulu: Okul Aile Dayanışması, Abant İzzet Baysal
Üniversitesi, İlköğretim-Online 2 (2), 2003 Sf. 28-34.
Demirel, Ö. (2001). Eğitim Sözlüğü: Ankara: Pagem A Yayıncılık.
Gelbal, S. (2008). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyoekonomik Özelliklerinin Türkçe
Başarısı Üzerinde Etkisi. Eğitim ve Bilim. (33)150: 1-13.
Güngör, E. (2009). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlığı İle Türkçe
Dersi Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Adana.
Kâğıtçıbaşı, Ç. (1992). İnsan Ve İnsanlar. İstanbul: Evrim Basım Yayın Dağıtım.
Kapıkıran, A. N Ve Fiyakalı, C. (2005). Lise Öğrencilerinde Akran Baskısı Ve Problem
Çözme, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18: 16-25.
Kayıran, B. K. (2007) Çoklu Zekâ Kuramı Destekli Kubaşık Öğrenme Yönteminin Türkçe
Dersine İlişkin Tutum Ve Okuduğunu Anlamaya Yönelik Akademik Başarı Üzerindeki
Etkisi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü,. Çukurova
Üniversitesi
Kılıçaslan, A. (2001). Aile Fonksiyonlarının Ve Algılanan Farklılaşmış Anne-Baba
Yaklaşımının Kardeş İlişkileri Üzerindeki Etkisi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Mete, G. (2012).İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı Üzerine Bir Araştırma
(Malatya İli Örneği), Dil Ve Edebiyat Eğitim Dergisi, Malatya.
Özdemir, Emin (1983), İlkokul Öğretmenleri İçin Türkçe Öğretimi Kılavuzu, İstanbul:
İnkılap.
Şendoğdu, M.C. (2000). Anaokuluna Devam Eden 5-6 Yaş Grubu Çocukların Anne
Babalarını Algılamaları İle Anne Babaların Kendi Tutumlarını Algılamaları
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Bölümü.
Ülgen, G. (1994). Eğitim Psikolojisi: Kavramlar, İlkeler, Yöntemler, Kuramlar Ve
Uygulamalar. Ankara: Lazer Ofset Matbaa.
Wıttrock, M. C. (1978). The Cognitive Movement İn Instruction. Educational Psychologist,
(13): 15-29.
Yılmaz, A. (2001). Eşler Arasındaki Uyum, Anne Baba Tutumu Ve Benlik Algısı Arasındaki
İlişkilerin Gelişimsel Olarak İncelenmesi, Türk Psikoloji Dergisi,16(47): 1-20.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com