Buradasınız

Üniversite Yabancı Dil Öğrencilerinin ve Öğretmenlerinin Dil Öğrenimindeki İnançları

The Beliefs of University Foreign Language Students and Their Teachers about Language Learning

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Learners’ beliefs influence their consciousness, attitude towards learning, learning strategies and policies. Teachers’ beliefs also strongly influence their teaching behavior, methods, and learners’ development. Determination of learners’ and teachers’ beliefs in language teaching/learning process will be helpful in forming effective learning/teaching methods. This paper reports on a study that investigated the beliefs about language learning of 156 English as a foreign language (EFL) students and 19 EFL teachers in the Department of Foreign Languages at Celal Bayar University of Manisa. The primary aim of the study was to explore what beliefs the students in prep classes held about learning EFL. The study also intended to determine if the beliefs of the learners and their teachers displayed a change. Data were collected using a 34-item Likert-Type scale (Horwitz’s BALLI - Beliefs about Language Learning Inventory), modified for the Turkish EFL learners and their teachers. Data were analyzed descriptively and the results were given as percentages. Beliefs of learners were classified under five subheadings as suggested by Horwitz (1988). The results of this study demonstrated that EFL learners have a broad range of conceptions both similar to and different from those reported by their teachers.
Abstract (Original Language): 
Öğrencilerin inançları onların bilinçlerini, öğrenmeye karşı tutumlarını, öğrenme stratejilerini ve öğrenme politikalarını etkiler. Öğretmenlerin inançları da öğretme davranışlarını, yöntemlerini ve öğrenci gelişimini önemli bir şekilde etkiler. Dil öğrenme/öğretme sürecinde öğrenci ve öğretmen inançlarının belirlenmesi etkili öğrenme/öğretme yöntemleri oluşturmada yardımcı olacaktır. Bu çalışma, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünde 156 İngilizce hazırlık sınıfı öğrencisi ve 19 İngilizce okutmanının dil öğrenme üzerine olan inançlarını bildirmektedir. Çalışmanın birincil amacı hazırlık öğrencilerinin ve öğretmenlerinin İngilizce öğrenme hakkındaki inançlarını belirlemekti. Çalışma ayrıca, öğrenci ve öğretmen inançlarında farklılık olup olmadığını tespit etmeyi de amaçladı. Veriler, Türkçe’ye çevrilerek ve İngilizce’yi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilere ve öğretmenlerine uyarlanarak, 34 maddeli Likert tipi bir ölçek olan ve Horwitz (1988) tarafından geliştirilen Dil Öğrenimi hakkında İnanç Envateri – BALLI ile toplandı. Veriler tanımlayıcı istatistikle analiz edildi ve sonuçlar yüzde olarak verildi. Öğrenci ve öğretmen görüşleri Horwitz (1988) tarafından önerilen beş alt başlık altında sınıflandı. Çalışmanın sonuçları öğrencilerin öğretmenler tarafından bildirilen inançlara hem benzer hem de farklı çok sayıda kavrama sahip olduklarını gösterdi.
169-182

REFERENCES

References: 

ALTAN, M. Z. (2006), “Beliefs about Language Learning of Foreign Language-Major
University Students”, Australian Journal of Teacher Education, 31(2), S. 45-52.
BACON, S. M. C.; FINNEMANN, M. D. (1992), “Sex Differences in Self-reported
Beliefs about Language Learning and Authentic Oral and Written Input”,
Language Learning, 42(4), S. 471-495.
BERNAT, E.; LLYOD, R. (2007), “Exploring the Gender Effect on EFL Learners’
Beliefs about Language Learning”, Australian Journal of Educational &
Developmental Psychology, 7, S. 79-91.
HORWITZ, E. K. (1988), “The Beliefs about Language Learning of Beginning
University Foreign Language Students”, The Modern Language Journal, 72(3),
S. 283-294.
KERN, R. G. (1995), “Students’ and Teachers’ Beliefs about Language Learning”,
Foreign Language Annals, 28(1), S. 71-92.
Sosyal Bilimler 8/1 (2010 ) s.169-182
181
MANTLE-BROMLEY, C. (1995), “Positive Attitudes and Realistic Beliefs: Links to
Proficiency”, Modern Language Journal, 79(3), S. 372-386.
OZ, H. (2007), “Understanding Metacognitive Knowledge of Turkish EFL Students in
Secondary Education”, Novitas-ROYAL, 1(2), S. 53-83.
PEACOCK, M. (1999), “Beliefs about Language Learning and Their Relationship to
Proficiency”, International Journal of Applied Linguistics, 9(2), S. 247-265.
SIEBERT, L. L. (2003), “Student and Teacher Beliefs about Language Learning”, The
ORTESOL Journal, 21, S. 7-39.
TERCANLIOGLU, L. (2005), “Pre-service EFL Teachers’ Beliefs about Foreign
Language Learning and How They Relate to Gender”, Electronic Journal of
Research in Educational Psychology, 5-3(1), S. 145-162. Retrieved on 9th
March, 2009 from
http://www.investigacionpsicopedagogica.org/revista/articulos/5/english/...
58.pdf
M. Büyükyazı/ The Beliefs of University Foreign Language Students and Their Teachers about
Language Learning

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com