Buradasınız

İşletmeler Var Olma Sebeplerini Nasıl İfade Ederler?: KOBİ'lerin Misyon İfadeleri Üzerine Bir Araştırma

How Do Enterprises Explain Reasons of Existence?: A Study on SMEs Mission Statements

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
This paper aims to investigate whether there are similarities or not in mission statement items which are used by SMEs for explaining reason of existence. For this purpose, content analysis was carried out for mission statements of the SMEs by using nine items (costumers, product, market, technology, survival, philosophy, self-concept, public image, and employees). As a result of the analysis, it was found that SMEs explaining reason of existence by using philosophy, self concept and technology items in mission statements and there are similarities in items used by SMEs in mission statements. Finally, suggestions for future research were made.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) var olma sebeplerini açıklamak için kullandıkları misvon ifadelerindeki öğelerin kullanımının benzer olup olmadığını araştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla KOBİ' lerin misyon ifadelerine, 9 öğe (müşteriler, ürün, pazar, teknoloji, devamlılık, felsefe, yetkinlik, kamu imajı ve çalışanlar) dikkate alınarak içerik analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda KOBİ' lerin genel olarak felsefe, temel yetkinlikler ve teknoloji ifadelerini kullanarak var olma sebeplerini ifade ettikleri ve misyon ifadelerinde kullandıkları öğelerin benzer olduğu tespit edilmiştir. Son olarak gelecekte yapılabilecek çalışmalar için öneriler sunulmuştur.
89
97

REFERENCES

References: 

ACUNER, Taner ve GENÇ, Kurtuluş Y. (2008), "Türkiye' nin ve Avrupa' nın Büyük İşletmelerinin
Misyon ve Vizyon Açıklamalarının İçerikleri Bakımından Karşılaştırılması", 16. Ulusal
Yönetim ve Organizasyon Kongresi Kongre Kitabı, İstanbul Kültür Üniversitesi İ.İ.B.F.
İşletme Bölümü, 16- 18 Mayıs, Antalya, 320- 324. ACUNER, Taner ve GENÇ, Kurtuluş Y. (2007), "KOBİ'lerin Stratejik Yönelimlerinin
İncelenmesi", 4. KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi Kongre Kitabı, İstanbul Kültür
Üniversitesi, 7-8 Aralık, İstanbul, 603-610. ANALOUI, Farhad ve KARAMI, Azhdar (2002), "CEOs and Development of the Meaningful
Mission Statement", Corporate Governance, 2(3), 13-20 BAETZ, Mark C. ve BART, Christopher K. (1996), "Developing Mission Statements Which
Work", Long Range Planning, 29(4), 526-533. BAKOĞLU, Refika ve AŞKUN, Bige, (2007), "Mission Statements of Socially Responsible Firms:
A Content Analysis", Journal of Global Strategic Management, 1(1), 66-74. BARCA, Mehmet ve YILDIRIM, Mehtap (2003) "Vizyon ve Misyon Bildirgeleri Sektörel Rekabet
Dayanaklarını Ne Ölçüde Yansıtmaktadır?" , 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon
Kongresi, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F., 22- 24 Mayıs, Afyon, 189- 190. BART, Chris (2007). "A Comparative Analysis of Mission Statement Content in Secular and Faith-
based Hospitals", Journal of Intellectual Capital, 8(4), 682- 694. BART, Christopher K. (2004). "Innovation, Mission Statements and Learning", International
Journal of Technology Management, 27, 544-561. BART, Christopher K. (2001). "Measuring the Mission Effect in Human Intellectual Capital",
Journal of Intellectual Capital Research, 2(3), 320-330. BART, Chris ve BONTIS, Nick (2003). "Distinguishing Between the Board and Management in
Company Mission Implications for Corporate Governance", Journal of Intellectual
Capital 4(3), 361-381.
BART, Christopher K. ve BAETZ, Mark J. (1998). "The Relationship Between Mission Statements and Firm Performance: An Exploratory Study", Journal of Management Studies, 36( 6),
823-853.
BART, Christopher K. ve TABONE, John C. (1999), "Mission Statement Content and Hospital Performance in the Canadian Not-for-profit Health Care Sector", Health Care Management Review, 24(3), 18-29.
BART, Christopher K., BONTIS, Nick ve Simon TAGGAR (2001), "A Model of Mission Statements and Firm Performance", Management Decision, 39(1), 19-35.
BARTKUS, Barbara, GLASSMAN, Myron ve Bruce MCAFEE (2002), "Do Large European, US
and Japenese Firms Use Their Web Sites to Communicate Their Mission?", European Management Journal, 20(4), 423-424. BILOSLAVO, Roberto (2004), "Web-based Mission Statements in Slovenian Enterprises", Journal for East European Management Studies, 9(3), 265-277.
CAMPBELL, Andrew ve YEUNG, Sally (1991), "Creating a Sense of Mission", Long Range Planing, 24(4), 10-20.
COSKUN, Recai ve
GEYİK
, Mahmut. (2004), "Küresel Firmaların Misyon İfadeleri Yerelliğe Ne kadar Vurgu Yapıyor?", 12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Kitabı, Uludağ
Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, 27- 29 Mayıs, Bursa, 287-294.
96
Yönetim ve Ekonomi
15/2 (2008) 89-97
ÇUHADAR, Turan ve ÖZMEN, H. İbrahim
(2008)
. "Mission Statement Institutional Family Business: A Content Analysis" , First International Conference On Management and Economics, Epoka University, 28-29 Mart, Tirana, Albania, 120-132. DOĞAN, Selen, (2000), "İşletmelerde Vizyon ve Misyon Bildiri Geliştirme ve Önemi" , 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F., 25- 27 Mayıs, Kayseri,
187-204.
KARABULUT, A. Tuğba (2007), "A Study on Two Fundamental Tools of Strategic Management: Mission And Vision Statements, 3rd. International Strategic Management Conference", Beykent Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü, 21- 13 Haziran, Antalya, Türkiye, 27-37. KARABULUT TEMEL, Elif (2007), "Büyük İşletmelerin Misyon ve Vizyon İfadelerinin İçerikleri Bakımından İncelenmesi" , 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongre Kitabı, Sakarya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, 25-27 Mayıs, Sakarya, 486- 492. KLEMM, Mary, SANDERSON, Stuart ve George LUFFMAN (1991), "Mission Statements: Selling
Corporate Values to Employees", Long Range Planning, 24(3), 73-78. KOÇEL, Tamer (2003), İşletme Yöneticiliği, 9. Bası, İstanbul:Beta.
KOTLER, Phillip (1984). Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, Control, London: Prentice Hall.
MORRIS, Rebecca J. (1996), "Developing a Mission for a Diversified Company", Long Range
Planning, 29(1), 103-115.
O'GORMAN, Colm ve DORAN, Roslyn (1999), "Mission Statements in Small and Medium Sized
Businesses", Journal of Small Business Management, 37(4), 59-66. ÖZDEMİR, Ayla Z. Ö. (2005), "İşletmelerin Vizyon ve Misyon İadelerindeki Eşbiçimlilik" , 13.
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongre Kitabı, Marmara Üniversitesi, 12- 14 Mayıs,
İstanbul, 435-436
PEARCE, John ve
DAVID
, Fred (1987), "Corporate Mission Statement: The Bottom Line",
Executive, 1(2), 109-116. PEYREFITTE, Joseph ve DAVID, Forest R. (2006), "A Content Analysis of the Mission
Statements of United States Firms in Four Industries", International Journal of
Management, 23(2), 296-301.
PIERCY, Nigel F. ve MORGAN, Neil A. (1994), "Mission Analysis: An Operational Approach",
Journal of General Management, 19(3), 1-19. ÜLGEN, Hayri ve MİRZE, S. Kadri, (2007), İşletmelerde Stratejik Yönetim, 4. Bası, İstanbul: Arıkan
WANT, Jerome H. (1986), "Corporate Mission, The Intangible Contributor to Performance", Management Review, August, 46-50.
WILLIAMS, Linda S. (2008), "The Mission Statement: A Corporate Reporting Tool With a Past,
Present, and Future", Journal of Business Communication, 45(2), 94-119. YURTSEVEN, H. Rıdvan, (2003), "İşletmelerde Misyon İfadesinin Stratejik Yönü: Türkiye' deki Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma" , 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongre Kitabı, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi,
22
- 24 Mayıs, Afyon, 179-188.
97

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com