Buradasınız

KKTC Belediyeciliğinde Ölçek Yapısının Finansal Etkileri Üzerine Bir Araştırma

A Research on the Financial Effects of the Municipalities ' Scale Structure in TRNC

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The concept of "economies of scale" defined as the reductions in production costs and increases in productivity and efficiency that come about through increases in the size (scale) of production possibilities can also be applied to municipalities providing social services. In other words, large scale municipalities serving greater number of population and wider geographic area can obtain financial sources at better conditions and hence necessary vehicles, machines and qualified personnel required for the contemporary investments and expected services. The main aim of the study is to determine the scale structure of municipalities in the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) with particular emphasis on it financial dimension and make recommendations accordingly in order to increase productivity and efficiency of municipal services. In this respect, secondary and primary data including face-to-face questionnaire method has been utilized. As a conclusion of this study, it has been found that majority of municipalities (almost 70 %) are as small-scale rural municipalities. Therefore, these municipalities having limited and insufficient state contributions and equity capital face serious problem such as improper financial statements and insufficient collateral in getting access to domestic and external sources. Because of this financial bottleneck, rural municipalities cannot optimally finance essential infrastructure and superstructure needed to perform their basic functions of health, veterinary medicine, development and construction of public facilities, and social and cultural activities. Merging Municipalities and/or achieving active collaboration and solidarity between them seem as the best strategic tools to solve these crucial problems resulting mainly from small scale structure.
Abstract (Original Language): 
Üretim veya aktif büyüklüğü paralelinde üretim maliyetindeki düşüş, verimlilik ve etkinlikteki artış olarak ifade edilen "ölçek ekonomisi" kavram, toplumsal hizmet üreten kurumsal yapı olarak belediyelere de uygulanabilmektedir. Baka bir deyişle, özellikle hitap ettiği nüfus oranı ve sahip olduğu teknik ve idari donamm ölçüsünde büyük ölçekli belediyeler küçük ölçekli belediyelere göre daha iyi kofullarda finansal kaynaklara erişebilmekte ve bu sayede gerekli araç-gereç, makine ve personel donanmna sahip olarak öngörülen çağdaı yatırımları ve hizmetleri yerine getirebilmektedir. Bu çalışmann amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki (KKTC) belediyeciliğin ölçek yapısını belirlemek ve bu yapınn finansal odaklı olarak değerlendirmesini yapmak, beledi hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için önerilerde bulunmaktır. Bu çerçevede hazırlanan çalışmada ilgili kurum ve kuruluşların yayınlarından ve belediyelerin tamamına yönelik yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilen araştırma sonuçlarından yararlanlmşür. Çalışmada sonuç olarak KKTC'deki belediyelerin büyük bir bölümünün (yaklaşık % 70) küçük krsal belediyelerden oluştuğu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda ise sözkonusu belediyeler çok sınırlı düzeyde Devlet katkısı ve özkaynak gelirine sahip olmakta, iç ve dış kaynak arayışında ise teknik konularda finansal tabloların yetersizliği ve kredi güvencesi gibi sorunlarla karşılaşmaktadrlar. Finansal kaynakları yetersiz kalan bu belediyeler temel görevleri olan sağlık, veterinerlik, imar, sosyal ve kültürel gibi alanlarda çağdaş hizmetler sunmak için gerekli alt ve üstyapyı oluşturamamaktadnlar. Temelde ölçek yapısından kaynaklanan bu sorunların çözümü ise belediyelerin birleşmesi ya da işbirliği ve dayanışmaları sayesinde mümkün olabilir.
167
184

REFERENCES

References: 

BÜYÜK LAROUSE (1986) , Belediye, 3. Cilt, Gelişim Yayınlan, p. 1481
CHRISTOFFERSEN, H., PALDAM, M. VE WURTZ,A. H.
(2005)
, "Public Versus Private Production and Economies of Scale', 10/31/01, [Online], Available: http://www.econ.au.dk/vip_htm/MPaldam/papers/Schools-text.pdf, [2005, April 16].
DAVIS, T. (2005), "Shared Services and the Economies of Scale They Provide Local Governments', [Online], Available: http://www.umich.edu/~econdev/jointservice/, [2005, April 16].
DPÖ (2003), 2004 Geçiı Yılı Program, Lefkoşa.: KKTC Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü.
DOLLERY,b. ve CRASE, L.
(2004)
, "Is Bigger Local Government Better? An Evaluation of the Economic Case for Australian Municipal Amalgamation Programs", University of New England School of Economics, Working Paper Series in Economics, No. 2004-4, [Online], Available: http://www.une.edu.au/febl/Economics/Publications/econ_2004_04.pdf, [2005, April 16].
ENER , N. (2002), "Yerel Yönetimlerin Hizmet Sunumuna Çağdaş Bir Bakış Açısı", Çağdaı Kentler ve Yerel Yönetimler Sempozyumu', Cilt 1, 6-8 Şubat, Lefkoşa/Kıbrıs: KTMMOB, p. 116.
ERAN, R.
(1998)
, "Fiscal Disparities Among Local Authorities in Israel", [Online], Available: http://www.fips.org.il/fips/site/p_publications/item_en.asp?doc=&iss=pla... 526, [2005, April 16].
FILIPPINI, M. (2001), "Economies of Scale in the Swiss Nursing Home Industry, Applied
Economics Letters, 8 (1), 43-46.
GÜNEŞ, 1. (2003) , "Belediyelerin Görevleri", Yerel Yönetimler Dersliği, [Online], Available:
http://idari.cu.edu.tr/igunes/yerel/bel-8.htm [2003, November 10]. HANES, N. (2005), "Amalgamation Impact on Local Public Expenditures in Sweden", [Online],
Available: http://www.econ.umu.se/ues/ues604.pdf.zip, [2005, April 14]. KOÇDEMİR, K. (1998), " Cumhuriyetin 75. Yılında Optimum İdari Ölçek ve Mahalli idare
Birlikleri", Türk idare Dergisi, Cumhuriyetin 75. Yılı Özel Saya, Yıl 70, Sayı 421,
Aralık,
403-419
.
NADAROĞLU, H. & KELEŞ, R. (1991), "Merkezi İdare İle Mahalli İdareler Arasındaki Mali İlişkiler", VII. Türkiye Maliye Sempozyumu, MÜ İİBF, 23- 25 Mays.
ÖZGÜR, H. (2002), "Türkiye'de Küçük Belediyelerin Sorunları ve Çözüm Önerileri", in Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde Türkiye'de Yerel Yönetimler, eds B. Parlak & H. Özgür , İstanbul : Alfa Yay.
PARASIZ, İ. (1998),İktisada Giriş, 5. Bask, Bursa: Ezgi Kitabevi.
SAMUELSON, P. A. ve
NORDHAUS
, W. D. (1985), Economics, Twelfth Ed., Singapore: McGraw - Hill.
SCHILLER, B. R. (1994), The Economy Today, Sixth Ed. , USA: McGraw - Hill. SCHUMACHER, S. K VE MARSH , T. L . (2003), "Economies of Scale in the Floriculture
Industry, Journal of Agricultural & Applied Economics, 35 (3), 497-507. STUTZER A. VE LÜCHINGER S. (2002), "Economies of Scale in Municipal Administration.
Empirical Analyses of Municipal Mergers", Swiss Policital Science Review, , April 2002,
vol. 8, no. 1, pp. 27-50(24).
183
O.V. Şafaklı - E. Güryay/KKTC Belediyeciliğinde Ölçek Yapsının Finansal Etkileri Üzerine Bir Araştırma
TORTOP, N. (1992), "Demokratik Mahalli İdare Anlayışının İlkeleri", Çağdaı Yerel Yönetimler
Dergisi, TODAİE Yayınları, Mays, 1 (3), 6. TRUETT, L. J. VE TRUETT, D. B. (2001), "The Spanish Automotive Industry: Scale Economies
and Input Relationships", Applied Economics, 33 (12), 1503-13. TRUETT, L. J. VE TRUETT, D. B. (2003), "The Italian Automotive Industry and Economies of
Scale ";, Contemporary Economic Policy, 21 (3), 329-337. TYNAN,N ve KINGDOM, B. (2005), "Optimal Size for Utilities? Returns to Scale in Water:
Evidence from Benchmarking', Public Policiy for The Private Sector, Note Number 283,
January.
YOMRALIOĞLU, T. & ÇELİK, K (1999), " Konumsal Bilgi Sistemi İçin Yerel Yönetimlerde Re-organizasyon İhtiyaçları", Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Sempozyumu, KTÜ, Trabzon.
184

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com