Buradasınız

Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Akademisyenlerin Çokkültürlü Eğitim Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

Metaphoric Perceptions of Faculty Members’ Regarding Multicultural Education

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study was carried out to explore the metaphors that academicians (N=323) working at faculties of education in Turkey have regarding multicultural education. Academicians completed the sentence “Multicultural education is like .... because ....” and the data gathered is analyzed with both qualitative (content analysis) and quantitative (chi-square) methods. The results indicate that academicians produced 103 different metaphors regarding multicultural education. These metaphors are categorized into 6 conceptual categories with regard to their common features. Conceptual categories differed significantly in relation to the titles of academicians. The result of this study showed that most academicians have a positive view of multicultural education. Though the most common metaphors in defining multicultural education were “rainbow (n=51)”, “mosaic (n=26)” and “orchestra, carpet, Noah’s pudding”, some also defined it as “chaos (n=6)”.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, Türkiye’de Eğitim Fakültelerinde görev yapan akademisyenlerin (N=323) çokkültürlü eğitime ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya çıkarma amacına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Akademisyenlerin “Çokkültürlü eğitim bir … benzer, çünkü …” cümlesini tamamlamalarıyla elde edilen ham verilerde, hem nitel (contentanalysis) hem de nicel (chi-square) veri çözümleme teknikleri kullanılmıştır. Araştırma 323 akademisyenin katılımıyla gerçekleşmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, akademisyenler çokkültürlü eğitim kavramına ilişkin 103 adet geçerli metafor üretmiştir. Bu metaforlar ortak özellikleri bakımından yedi farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. Kavramsal kategoriler akademisyenlerin unvanları bakımından önemli derecede farklılık göstermiştir. Akademisyenlerin çoğunun çokkültürlü eğitime karşı olumlu tutuma sahip oldukları görülmüştür. Çokkültürlü eğitimin tanımlamasında daha çok “gökkuşağı (n=51)”, “mozaik (n=26)” ve “çiçek bahçesi, orkestra, türlü yemek, kilim ve aşure” mecazları kullanılırken buna zıt olarak “kaos (n=6) mecazını kullananlar da bulunmaktadır.
291
312

REFERENCES

References: 

Akbaba-Altun, S., Apaydın, Ç. (2013). Kız ve Erkek Öğretmen Adaylarının “Eğitim” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Educational Administration: Theory and Practice, 19(3): 329-354.
Ameny-Dixon, G.M. (2004). Why Multicultural Education is More Important Than Higher Education Now Than Ever: A Global Perspective. International Journal of Scholarly Academic Intellectual Diversity, 8(1): 1-9.
Aslantürk, T., Amman, T. (1999). Sosyoloji. İstanbul: İFAV Yayınları.
Aydın, H. (2013). A Literature-based Approaches on Multicultural Education. Antropologist, 16(1-2): 31-44.
Aydın, S., Pehlivan, A. (2010). Türkçe Öğretmeni Adaylarının“Öğretmen” ve “Öğrenci” Kavramlarına İlişkin Kullandıkları Metaforlar. Turkish Studies: International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 5(3).
Başbay, A., Kağnıcı D.Y. (2011). Çok Kültürlü Yeterlik Algıları Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Eğitim ve Bilim, 36(161): 199-212.
Banks, J.A. (2008). An Introduction to Multicultural Education. Boston, MA: Pearson Publication.
Başbay, A., Kağnıcı, D.Y., Sarsar, F. (2013). Eğitim Fakültelerinde Görev Yapmakta Olan Öğretim Elemanlarının Çokkültürlü Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Turkish Studies, 8(3): 47-60.
Bennett, C. (2001). Genres of Research in Multicultural Education. Review of Educational Research, 7(2): 171-217.
Bozlak, M. (2002). The College Student as Learner: Insight gained Through Metaphor Analysis. College Student Journal, 36: 142–151.
Bozkurt, A.Y., Ekşi, G., Alcı, B. (2013). Multicultural Competence Level of University Instructors: A Perspective from a Turkish Context. Mediterranean Journal of Social Sciences. 4(14): 415-421.
Bredeson, P. (1988). Perspectives on Schools: Metaphors and Management in Education. The Journal of Educational Administration, 26(3): 293-309.
Creswell, J.W., Miller, D.L. (2000). Determining Validity in Qualitative İnquiry. Theory into Practice, 39(3): 124-131.
R. GÜNAY, H. AYDIN, F. KOÇ DAMGACI
Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi 6(1): 291-312
311
Creswell, J. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Çapan, B.E. (2010). Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Öğrencilere İlişkin Metaforik Algıları. Journal of International SocialResearch. 3(12): 140-154.
Damgacı, F. (2013). Türkiye’deki Akademisyenlerin Çokkültürlü Eğitime İlişkin Tutumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Damgacı, F., Aydın, H. (2013). Akademisyenlerin Çokkültürlü Eğitime İlişkin Tutumları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(45): 325-341.
Demir, S. (2012). Çokkültürlü Eğitimin Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanları İçin Önem Derecesi. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume, 4(7): 1453-1475.
Gay, G. (2004). The Importance of Multicultural Education. Educational Leadership, December 2003, January 2004. 30-35.
Glesne, C. (2013). Nitel Araştırmaya Giriş (Çev. Ed.: Ali Ersoy-Pelin Yalçınoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık. Günay, R., Kaya, Y., Aydın, H. Çokkültürlü Eğitim Yaklaşımının Etkililik Düzeyi: Bir Meta-Analiz Çalışması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(4): 145-166.
Inbar, D. (1996). The Free Educational Prison: Metaphors and Images. Educational Research, 38(1): 77–92.
Lakoff, G., Johnson, M. (2005). Metaforlar: Hayat, anlam ve dil (Çev. G. Y. Demir). İstanbul: Paradigma.
Merriam, S.B. (2013). Qualitative Research: Nitel Araştırma (Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Yayıncılık.
Miles, M.B., Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis (2nd ed.). ThousandOaks. CA: Sage Publications, Inc.
Morgan G. (1998). Yönetim ve Örgüt Teorilerinde Metafor (Çev. G. Bulut). İstanbul: BZD Yayıncılık.
Mwonga, C. (2005) Multicultural Education: New Path Toward Democracy, Re-Envisioning Education And Democracy.
R. GÜNAY, H. AYDIN, F. KOÇ DAMGACI
Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi 6(1): 291-312
312
Nieto, S., Bode, P. (1996). Affirming Diversity: The Sociopolitical Context of Multicultural Education. 6. Baskı. Boston, MA: Pearson Publication.
Patton, M.Q. (2002). Qualitative Evaluation and Research Methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
Saban, A. (2004). Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen” Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2): 131-155.
Saban, A. (2008). İlköğretim I. Kademe Öğretmen ve Öğrencilerinin Bilgi Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler. İlköğretim Online, 7(2): 421-455.
Saban, A. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğrenci Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2): 281-326.
Sleeter, C., Grant, C. (1994). Making Choices For Multicultural Education: Five Approaches to Race, Class, and Gender. New York, NY: Macmillan Press.
Tortop, H.S. (2013). Öğretmen Adaylarının Üniversite Hocası Hakkındaki Metaforları ve Bir Değerlendirme Aracı Olarak Metafor. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science. 3(2): 153-160.
Yıldırım, A., Şimşek, H. (2005). Soysal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com