Buradasınız

Türkiyedeki Vakıf Üniversitelerinin Eğitim Faaliyetlerinin Mevcut Durumunun Araştırılması

A Research of the Current Situation of Educatıonal Activities of Foundation Universities in Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, analysis of current situations existed in the strategic plans of foundation universities were analyzed by basing on educational activities, it was aimed to determine their current status in this area. In theory part, the importance of strategic planning was emphasized, information about the current status of foundation universities in Turkey were given. In the implementation section “current state analysis” in the plans were examined according to the document analysis within the scope of qualitative analysis, by reaching the strategic plans of foundation universities. Strengths of selected education activities of foundation universities were “variety of educational practices, education in English, characteristics of academic staff, student-academicians communication”. The weaknesses were “lack of promotional activities, human resources, information source, lack of technology and physical space”. Opportunity in educational activities of Universities are “growing demand for higher education, spread of lifelong learning, young population structure of Turkey, qualified labor needs of the Business world, increasing importance of vocational education, education in a foreign language needs, newly opened departments and programs”. Threats are “the presence of the newly established universities, increase in the number of universities, competitive environment, qualified students prefer state universities”.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada vakıf üniversiteleri stratejik planlarında yer alan mevcut durum analizleri, eğitim-öğretim faaliyetleri esas alınarak analiz edilmiş, vakıf üniversitelerinin bu alanda mevcut durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Teorik bölümünde üniversitelerde stratejik planlamanın önemine vurgu yapılmış, Türkiye’deki vakıf üniversitelerinin mevcut durumu anlatılmıştır. Vakıf üniversitelerinin stratejik planlarına ulaşılarak, planlarda yer alan “mevcut durum analizi” bölümleri, nitel analiz kapsamında doküman incelemesine göre ele alınmıştır. Örneklem seçilen vakıf üniversitelerinin eğitim-öğretim faaliyetleri güçlü yönleri; “eğitim uygulamaları çeşitliliği, İngilizce eğitim, eğitimi veren personel özellikleri, öğrenci-akademisyen iletişimi” yönünde çıkmıştır. Zayıf yönler “tanıtım faaliyetleri yetersizliği; insan kaynağı, bilgi kaynağı, teknoloji ve fiziksel alan yetersizliği”dir. Üniversitelerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde fırsat olarak gördükleri alanlar “yükseköğretime artan talep, yaşam boyu öğrenmenin yaygınlaşması, Türkiye’nin genç nüfus yapısı, iş dünyasının nitelikli işgücü ihtiyacı, mesleki eğitimin artan önemi, yabancı dilde eğitim ihtiyacı, yeni açılan bölüm ve programlar”dır. Tehdit unsurları ise “yeni kurulan üniversitelerin varlığı, üniversite sayısındaki artış, rekabet ortamı, nitelikli öğrencilerin devlet üniversitelerini tercihi”dir.
25
50

REFERENCES

References: 

Akbay, G. (1994). Vakıf Üniversiteleri Kamu Üniversiteleri Entegrasyonu, Başbakanlık Basımevi, Ankara, s: 8.
Atanur, G. (1992). “Yüksek Öğretimde Değerlendirme”, Amme İdaresi Dergisi, 25(1): 175-184.
Battal, A. (2008). “Vakıf Üniversitelerinin Isminin Marka Niteliği”, Türkiye’nin 2023 Vizyonunda Vakıf Üniversiteleri, Editör: İsmail Bircan, Atılım Üniversitesi Yayınları, Ankara, s. 166-176.
Bircan, İ. (2008). Türkiye’nin 2023 Vizyonunda Vakıf Üniversiteleri, Atılım Üniversitesi Yayınları, Ankara.
Büget, U. (1996). Bilim Teknoloji ve Üniversiteler, Başbakanlık Basımevi.
Büget, U. (2008). Türkiye’nin 2023 Vizyonunda Vakıf Üniversiteleri Kongresi, Atılım Üniversitesi Yayınları, Ankara.
Cevher, E. (2013). “Vakıf Üniversitelerinde Uygulanabilecek Rekabet Stratejileri Üzerine Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Isparta.
Devlet Planlama Teşkilatı (2000). Stratejik Planlama Çalışma Grubu Çalışma Raporları, Ankara.
Erçelebi, (2008). “Türkiye’de Vakıf Üniversitelerinin Yeri Ve Önemi”, Türkiye’nin 2023 Vizyonunda Vakıf Üniversiteleri, Editör: İsmail Bircan, Atılım Üniversitesi Yayınları, Ankara, s: 34-40.
Fiske, J. (1990). İletişim Çalışmalarına Giriş (Çev. S. İrvan), Ankara: Ark Yayınları.
E. CEVHER
Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi 6(1): 025-050
49
Güzel, A. (1996). Bilim Teknoloji ve Üniversiteler, Başbakanlık Basımevi, s. 19-22.
Marshall, C., Rossman, G. (2006). Designing Qualitative Research. 4th edition.
Okçu, A. (1994). Vakıf Üniversiteleri Kamu Üniversiteleri Entegrasyonu, Başbakanlık Basımevi, s.10, Ankara.
ÖSYM (2013). Yükseköğretim İstatistikleri, Ankara (www.osym.gov.tr).
Özdem, G. (2008). “1980 Sonrası Uygulanan Yükseköğretim Politikalarında Vakıf Üniversitelerinin Yeri”, Türkiye’nin 2023 Vizyonunda Vakif Üniversiteleri, Editör: İsmail Bircan, Atılım Üniversitesi Yayınları, Ankara, s. 34-40.
Sarıcaoğlu, R. (2011). “YÖK Tarafından Yapılan 03.02.2011 Tarihli Yükseöğretimin Yeniden Yapılandırılmasına Dair Açıklamaya İlişkin Görüşler” 02.05.2011, www.vub.org.tr
Sarıcaoğlu, R. (2014). “YÖK tarafından yapılan Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması Dair Açıklama Üzerine Görüş”, Mayıs 2011. http://www.vub.org.tr/?p=476 (12.03.2014).
Sarıcıoğlu, R. (2012). “Eğitim ve Başarı Programı”, Ağustos 2012, TV8.
Söyler, İ. (2008). “Eğitim Hizmetleri Bağlamında Vakıf Üniversitelerinin Finansal Ve Vergisel Sorunları”, Türkiye’nin 2023 Vizyonunda Vakıf Üniversiteleri, Editör: İsmail Bircan, Atılım Üniversitesi Yayınları, Ankara, s: 422-439.
Şakar, N. (2008). “Vakif Üniversiteleri Kurumsallaşmanin Neresinde?”, Türkiye’nin 2023 Vizyonunda Vakif Üniversiteleri, Editör: İsmail Bircan, Atılım Üniversitesi Yayınları, Ankara, s: 177-183.
Tavşancıl, E., Aslan, E. (2001). İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri, İstanbul: Epsilon Yayınları.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (2006).
URL1. www.sp.gov.tr
Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, 2005, www.yok.gov.tr
Yıldırım ve Şimşek, Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Kitabevi, 2011
Yiğitbaşı, Ş. (1994). Vakıf Üniversiteleri Kamu Üniversiteleri Entegrasyonu, Başbakanlık Basımevi, Ankara, s: 3-4.
E. CEVHER
Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi 6(1): 025-050
50
Zeyneloğlu, S. (2009). “Üniversite Kapısındaki Yığılma Gelir Dilimleri Bazında Ayrışma”, Türkiye’nin 2023 Vizyonunda Üniversiteye Giriş Sistemi, Editör: İsmail Bircan, Atılım Üniversitesi Yayınları, Ankara, s: 154-173.
http://www.yok.gov.tr/yok_strateji_kitabı.pdf), Türkiyenin Yükseköğretim Stratejisi, Şubat 2007, s.147
Stratejik Planlama Kılavuzu (2006) http://www.strateji.gov.tr/default_b0.aspx?content=129
Hacettepe Üniversitesi 2007-2013 Stratejik Planı (2012) https://www.hacettepe.edu.tr/hakkinda/hu20132017sp.pdf

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com