Buradasınız

Kötü Niyetli Yönetim Algılamasının Çalışanların Performansları Üzerindeki Etkisinde Duygusal Zekânın Rolü

The Effect of Perceived Abusive Management of Workers to Their Performance and the Role of Emotional Intelligence on This Effect

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this research it is evaluated the effect of perceived abusive management of workers to their performance and the role of emotional intelligence on this effect. Research is realized with 253 civil servants in Kırşehir. Workers performance is handled two dimensional. One of them is task performance and the other one is contextual performance. According to the results, emotional intelligence is diminished or eliminated the effects of abusive management on workers performance. Additionally; emotional intelligence has a positive oriented relationship with task and contextual performance, abusive management has a negative oriented relationship with task and contextual performance. There is a positive oriented relationship between task and contextual performance. Another result of the research is the negative oriented relationship between emotional intelligence and the perceived abusive management.
Abstract (Original Language): 
Çalışanların kötü niyetli yönetim algılamalarının onların performansları üzerindeki etkisini ve bu etkide duygusal zekâlarının rolünü ele alan bu çalışma Kırşehir’de 353 kamu memuru ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada performans, bağlamsal ve görev olmak üzere iki boyutta ele alınmıştır. Araştırma sonucunda duygusal zekânın, kötü niyetli yönetim algılamasının çalışanların performansları üzerindeki olumsuz etkisini azalttığı veya tamamen ortadan kaldırdığı belirlenmiştir. Bu temel sonuçla birlikte, duygusal zekânın bağlamsal ve görev performansı ile pozitif yönlü ilişkiye sahip olduğu, kötü niyetli yönetim algılaması ile bağlamsal ve görev performansı arasında negatif yönlü ilişki olduğu ve iki performans arasında anlamlı pozitif yönlü bir ilişki bulunduğu görülmüştür. Çalışmada ulaşılan bir diğer önemli sonuç ise, duygusal zekâ ile kötü niyetli yönetim algılaması arasındaki negatif yönlü ilişkidir.
1
18

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Arıcıoğlu, M. (2002). Yönetsel Başarının Değerlemesinde Duygusal Zekânın Kullanımı: Öğrenci Yurdu Yöneticileri Bağlamında Bir Araştırma, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 4, 26-42.
Aryee, S., Sun, L.Y., Chen, Z.X.G. ve Debrah, Y.A. (2008). Abusive Supervision and Contextual Performance: The Mediating Role of Emotional Exhaustion and The Moderating Role of Work Unit Structure, Management and Organization Review, 4, 393-411.
Boylu, Y., Pelit, E. ve Güçer, E. (2007). Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, Finans Politik Ve Ekonomik Yorumlar, 44(511), 55-74.
Burton, J.P., Hoobler, J.M. ve Scheuer M. L., (2012). Supervisor Workplace Stress and Abusive Supervision: The Buffering Effect of Exercise, Journal of Business and Psychology, 27, 271-279.
Canbulat, S. (2007). Duygusal Zekâ’nın Çalışanların İş Doyumları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı.
Cherniss, C. (2002). Emotional Intelligence and the Good Community, American Journal of Community Psychology, 30(1), 1-12.
Christian, M. S., Garza, Adela S. ve Slaughter, J. E. (2011). Work Engagement: A Quantitative Review and Test of Its Relations with Task and Contextual Performance, Personnel Psychology, 64(1), 89-136.
Cooper, R. K. (2000). Liderlikte Duygusal Zekâ. (B. Sancar, Çev.). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Deluga, R.J. ve Perry, J.T. (1994). The Role of Subordinate Performance and Ingratiation in Leader Member Exchanges, Group and Organization Studies, 19(1), 67-86.
Devonish, D. ve Greenidge, D. (2010). The Effect of Organizational Justice on Contextual Performance, Counterproductive Work Behaviours and Task Performance: Investigating the Moderating Role of Ability-Based Emotional Intelligence. International Journal of Selection and Assessment. 18(1), 75-86.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Karatekin University
İktisadi ve İdari Bilimler Journal of The Faculty of Economics
Fakültesi Dergisi and Administrative Sciences
16
Doğan, S. ve Demiral, Ö. (2007). Kurumların Başarısında Duygusal Zekânın Rolü ve Önemi, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Manisa Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 14(1), 209-230.
Ergin, E. (2000). Üniversite Öğrencilerinin Sahip Oldukları Duygusal Zekâ Düzeyi ile 16 Kişilik Özelliği Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Goleman, D. (2000). İşbaşında Duygusal Zekâ, İstanbul: Varlık Yayınları.
Goleman, D. (2001). Duygusal Zekâ Neden IQ’ Dan Daha Önemlidir?, (B. Seçkin Yüksel, Çev.), İstanbul: Varlık Yayınları.
Goodman, S.A. ve Svyantek, D.J. (1999). Person–Organization Fit and Contextual Performance: Do Shared Values Matter, Journal of Vocational Behaviour, 55, 254-275.
Guidice, R.M. ve Mero, N.P. (2012). Hedging Their Bets: A Longitudinal Study of the Trade-offs Between Task and Contextual Performance in a Sales Organization, Journal of Personal Selling and Sales Management. 32(4), 451-472.
Harris, K.J., Harvey, P., Harris, R.B. ve Cast, M. (2013). An Investigation of Abusive Supervision, Vicarious Abusive Supervision, and Their Joint Impacts. Journal of Social Psychology, 153(1), 38-50.
Harris, K.J., Kacmar, K.M. ve Zivnuska, S. (2007). An Investigation of Abusive Supervision as a Predictor of Performance and the Meaning of Work as a Moderator of the Relationship. The Leadership Quarterly, 18, 264-280.
Harvey, P., Stoner, J., Hochwarter, W. ve Kacmar, C. (2007). Coping With Abusive Supervision: The Neutralizing Effects of Ingratiation and Positive Affect on Negative Employee Outcomes. The Leadership Quarterly, 18, 264-280.
Jawahar, I.M. ve Ferris, G.R. (2011). Longitudinal Investigation of Task and Contextual Performance Influences on Promotability Judgments. Human Performance, 24(3), 251-269.
Johnson, P.R. (1999). Organizational Benefits of Having Emotionally Intelligent Managers and Employees, Journal of Workplace Learning, 11(3), 84-97.
Kirby, S.L. (2002). Is Emotional Intelligence an Advantage? An Exploration of the Impact of Emotional and General Intelligence on Individual Performance, Journal of Social Psychology, 142(1), 133-144.
M.Özdevecioğlu, M.Akın, M.Karaca & B.İştahlı Bahar/Spring 2014
Cilt 4, Sayı 1, ss.1-18 Volume 4, Issue 1, pp.1-18
17
Klein, H.J. ve Kim, J.S. (1998). A Field Study of The Influence of Situational Constraints, Leader-Member Exchange, and Goal Commitment on Performance, Academy of Management Journal, 41(1), 88-95.
Kurtuluş, K. (1998). Pazarlama Araştırmaları, 6. Baskı, İstanbul: Avcıol Basım-Yayım.
Law, K.S., Wong, C. ve Song, L.J. (2000). The Construct and Criterion Validity of Emotional Intelligence and Its Potential Utility for Management Studies, Journal of Applied Psychology, 89(3), 483–496.
Lam, L.T. ve Kirby, S.L. (2002). Is Emotional Intelligence An Advantage? An Exploration of The Impact of Emotional and General Intelligence on Individual Performance, Journal of Social Psychology, 142, 133-143.
Liu, D., Liao, H. ve Loi, R. (2010). An Investigationof the Cascading Impact of Abusive Supervision on Creativity, Academy of Management Annual Meeting Proceedings, Montreal, Canada, 1-6.
Liu, D., Liao, H. ve Loi, R. (2012). The Dark Side of Leadership: A Three-Level Investigating of The Cascading Effect of Abusive supervision on Employee Creativity, Academy of Management Journal, 55(5), 1187-1212.
Lopes, P., Grewal, D. ve Kadis, J. (2006). Evidence That Emotional Intelligence Is Related to Job Performance and Affect and Attitudes at Work, Psicothema, 18, 132-138.
Moon, S.M. (1998). Personal and Social Talents, Phi Delta Kappan, 79(10), 743-758.
Motowidlo, S.J. (2000). Some Basic Issues Related to Contextual Performance and Organizational Citizenship Behavior In Human Resource Management, Human Resource Management Review, 10(1), 115-126.
Nakip, M. (2013). Pazarlamada Araştırma Teknikleri, 3. Basım, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Onay, M. (2011). Çalışanın Sahip Olduğu Duygusal Zekâsının ve Duygusal Emeğinin, Görev Performansı ve Bağlamsal Performans Üzerindeki Etkisi, Ege Akademik Bakış, 11(4), 587-600.
Palanski, M., Avey, J.B. ve Jiraporn N. (2013). The Effects of Ethical Leadership and Abusive Supervision on Job Search Behaviors in the Turnover Process, Journal of Business Ethics, 1-12.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Karatekin University
İktisadi ve İdari Bilimler Journal of The Faculty of Economics
Fakültesi Dergisi and Administrative Sciences
18
Pophal, G. (1998). Plays Well With Others, Credit Union Management, 21(5), 52-67.
Salovey, P. ve Mayer, J.D. (1990). Emotional Intelligence, Imagination, Cognition and Personality, 9(3), 185-211.
Smith, C.A., Organ, D.W. ve Near, J.P. (1983). Organizational Citizenship Behavior: It’s Nature and Antecedents, Journal of Applied Psychology, 68, 653-663.
Sojka, J.Z. (2002). Enhancing the Emotional Intelligence of Salespeople, American Journal of Business, 17(1), 43-51.
Sosik, J. ve Megerian, L.E. (1999).Understanding Leader Emotional Intelligence and Performance: The Role of Self-Other Agreement on Transformational Leadership Perceptions, Group andOrganization Management, 24, 367-90.
Tepper, B.J., Carr, J.C., Breaux, D.M., Geider, S., Hu, C. ve Hua, W. (2009). Abusive Supervision, Intentions to Quit, and Employees’ Workplace Deviance: A Power/Dependence Analysis. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 109, 156–167.
Thau, S., Bennett, R.J., Mitchell, M.S. ve Marrs, M.B. (2009). How Management Style Moderates The Relationship Between Abusive Supervision and Workplace Deviance: An Uncertainty Management Theory Perspective, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 108(1), 79-92.
Tombczak, V.M. (2010). The Impact of Emotional Intelligence on Substance Abuse and Delinquency in a College Sample: The Comparison of Emotional Intelligence Traits versus Abilities, Submitted In Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy In The Department of Psychology In The Graduate School of The University of Alabama.
Wei, F. ve Si, S. (2013). Tit For Tat? Abusive Supervision and Counterproductive Work Behaviors: The Moderating Effects of Locus of Control and Perceived Mobility, Asia Pacific Journal of Management, 30, 281-296.
Werner, J.M. (2000). Implications of OCB and Contextual Performance for Human Resource Management, Human Resource Management Review, 10(1), 3-24.
Wong, C. ve Law, K.S. (2002). The Effects of Leader and Follower Emotional Intelligence on Performance and Attitude: An Exploratory Study, The Leadership Quarterly, 13, 243-274.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com