Buradasınız

Yabancı Yatırımların İşgücü Piyasalarını Uyarma Süreci Kapsamında Dış Ticaretin İçselleştirilmesi

Internalization of Foreign Trade in the Context of Labour Market Induced by Foreign Investment

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This paper investigates foreign direct investments (FDI) in Turkey from labor market point of view. While the total amount of FDI is rapidly increasing in Turkey after 2005, FDI’s have extremely important role in the Turkish economy. In this paper the amou nt of FDI and its impact on the labor markets examined many ways with analytic measurements. In this study the relationship between FDI, growth, productivity and employment and wages are investigated using 1991-2011 data for Turkey. For the measurements causality tests are index measurements employed.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede Türk işgücü piyasaları için, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının etkileri araştırılmıştır. 2005 yılından sonra doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının toplam miktarının hızla artması Türk ekonomisi için bu yatırımların önemini arttırmıştır. Bu nedenle doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının işgücü piyasalarına etkilerinin ölçülmesi için çeşitli analitik ölçümler yapılmıştır. Çalışmada doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıyla, ücretler, GSYİH, büyüme, verimlilik ve istihdam arasındaki ilişkiler 1991-2011 verileri kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplamalar için nedensellik testleri ve endeks ölçümleri yapılmıştır.
71-97

REFERENCES

References: 

Açıkalın, Sezgin; Gül, Ekrem ve Ercan Yaşar (2006) Ücretler ve Büyüme ile Doğrudan Yabancı
Yatımlar Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, Sayı 16, Aralık, 271-282.
Alfaro, Laura (2003) Foreign Direct Investment and Growth: Does the Sector Matter? Harvard
Business School, April 2003,
[http://gwww.grips.ac.jp/teacher/oono/hp/docu01/paper14.pdf] (01.05.2012)
Akpolat, Ahmet ve Selim Inaneli (2011) Does Foreign Direct Investment Matter, The of Turkey,
International Research Journal of Fınance and Economics, Issue 77, 56-68.
Almeida, Rita (2005) The Labor Market Effects of Foreign Owned Firms, DECRG - The
World Bank Publications, June 17.
Ar, Kamil Necdet (2007) Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Ücretlerin Gelişimi, Ankara: Kamu-İş Yayınları.
Baklacı, Hasan (1997) İMKB’de Yabancı Yatırımcı İşlemleri ve Getiri İşlemleri Üzerine Ampirik Bir
Çalışma, İMKB Dergisi, Cilt 11, Sayı 42, 38-59.
Baldwin, Robert (1995) The Effect of Trade And Foreign Dırect Investment on Employment And
Relative Wages, NBER Working Paper Series, No: 5037, 48-49.
Bruno, Giovanni, Crino, Rosario ve Anna Falzoni (2004) Foreign Direct Investment, Wage
Inequality and Skilled Labor Demand and in EU Accesion Countries , August 12.
Bülbül, Güray ve Furkan Emirmahmutoğlu (2010) Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının
İstihdam Etkisi: Türk Bankacılık Sektörü Örneği, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, 12/1, 205-238.
A.Can Bakkalcı, Nilüfer Argın
[96]
Driffield, Nigel ve Karl Taylor (2000) FDI and Labor Market: A Review of The Evidence and
Policiy Implications, Oxford University Press and The Oxford Review of Economic
Policy Limited, 90-103.
Ekonomik Görünüm,
[http://www.invest.gov.tr/trTR/turkey/factsandfigures/Pages/Economy.aspx]
(26.07.2011).
Ertürk, Korkut (2003) Parasal Kriz Teorileri Üzerine Notlar, İktisat Üzerine Yazılar II,
İstanbul: İletişim Yayınları.
Grubel, Herbert G.; Peter J. Lloyd (1971) The Empirical Measurement of Intra-Industry Trade,
Economic Record, 47 (4): 494–517.
Goldberg Pinelopi ve Nina Pavcnik (2004) Trade, Inequality, and Poverty: What Do We
Know? Evidence from Recent Trade Liberalization, Episodes in Developing Countries,
Brookings Trade Forum, Globalization, Poverty, and Inequality, 223-269.
Günaydın, İhsan (2005) The Causal Relationship Between Foreign Direct Investment and Economic
Growth in Turkey: Cointegration and Error Correction Models, Öneri, Cilt 6, Sayı 23, Ocak,
239-247.
Haskel J.; Pereira S.; M. Slaughter (2002) Does Inward Foreign Investment Boost The Productivity
of Domestic Firms? NBER Working Paper Series, Cambridge, January.
Karaçor, Zeynep; Yılmaz, Levent ve Nurgün Topallı (2009) Doğrudan Yabancı Sermayenin
Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği, I. Uluslararası Balkanlarda Tarih ve Kültür
Kongresi 10-16 Mayıs 2009, 563-578.
Karagöz, Kadir (2007) Türkiye’de Yabancı Sermaye Girişlerini Belirleyen Faktörler 1970-2005,
Journal of Yasar University, Sayı 8, 927-948.
Karluk, Rıdvan (1991) Uluslararası Ekonomi, İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi.
Koyuncu, Cüneyt ve Tuğrul, Çınar (2009) Ticari Dışa Açıklık ve Doğrudan Yabancı Sermaye
Yatırımlarının İşgücü Verimliliğine Etkisi:1980-2005 Türkiye Uygulaması, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, Atatürk Üniversitesi, Cilt:23, Sayı:1, 309-326.
Mises, Ludvig Von (1957) Economic Freedom and Interventionism, National Review, June 22.
Mucuk, Mehmet ve Demirel, Tahir (2009) Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik
Performans, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 21, 365-373.
OECD, OECD Economic Surveys: Turkey, OECD Publications.
Osmanov, Khagani (2008) Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Makroekonomik
Etkileri – Türkiye Örneği, Gazi Üniversitesi SBE, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi,
Ankara.
Pandya, Sonal (2010) Labor Markets and The Demand for Foreign Direct Investment,
International Organization, Summer, 389-409.
Saray, Ozan (2011) Doğrudan Yabancı Yatırımlar İstihdam İlişkisi Türkiye Örneği, Maliye
Dergisi, Sayı 161, Temmuz-Aralık, 381-403.
Scheve, Kenneth and Matthew J. Slaughter (2004) Foreign Direct Investment and Labor Market
Outcomes, American Journal of Political Science, Vol 48(4), 662-674.
Ocak 2013, Cilt 4, Sayı 1, Sayfa: 71-97
January 2013, Volume 4, Number 1, Page: 71-97
[97]
Şimşek, Mevlüde ve Sema Behdioğlu (2006) Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımların
Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Uygulamalı Bir Çalışma, Atatürk Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 20, Eylül, 47-65.
Tezel, Y. Sezai (1986) Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi 1923-1950, Ankara: Yurt
Yayınları.
TİSK Yayınları, Türkiye’de Piyasa Ekonomisine Geçiş ve Ekonomik Kriz,
[http://www.tisk.org.tr/yayinlar.asp?sbj=ic&id=93] (28.09.2011).
UNCTAD (2009) Training Manual on Statistics for FDI and the Operations of TNCs,
United Nations, Geneva, Vol: 1.
UNCTAD (2011) World Investment Report 2011.
Yavan, Nuri (2010) The Location Choice of Foreign Direct Investment Within Turkey: An Emprical
Analysis, European Planning Studies, Vol: 18, No: 10, October, 1675-1705.
Yılmaz, Elif (2008)Doğrudan Yabancı Sermaye Hareketlerinin İMKB Üzerindeki
Etkilerinin Analizi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Bankacılık
ve Sigortacılık Enstitüsü.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com