Buradasınız

Örgütsel Seçimlerde Küme Modeli : İnsan İlişkileri, Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Öğrenmenin Ara Kesitinde "İnsan"

Set Model b y Organizational Choice: Human Relations, Knowledge Management and Human Element at the Intersection of Organizational Learning

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
This study attempts to combine the concepts of human relations, knowledge management and organizational learning. Also, it emphasizes the importance of information management in human relations approach and the process of organizational learning in human relations. A "set model" of these concepts was developed. Consequent results of this model indicaed the necessity for investment in human capital.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, insan ilişkileri, bilgi yönetimi ve örgütsel öğrenme üçgeninde insanın önemini vurgulamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, insan ilişkileri yaklaşımı, örgütsel bilgi yönetimi alanı ve örgütsel öğrenme süreçlerinde insana ilişkin yapısal modeller açıklanmıştır. Çalışmada, bu üç alanın ara kesiti olarak belli insan özelliklerinin önerildiği bir küme modeli geliştirilmiştir. Örgütlerde verimliliğin artması için bu model baz alınarak insana yatırım yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.
205-230

REFERENCES

References: 

Accel Team.Com. (2001). "Human Relations School of Management: Employee Motivation Theory and Practice". [Çevrim içi], Elektronik adres: http://www.accel-team.com/human_relations/index.html [erişim tarihi]. Kırcalı, A. (1995). Benchmarking. [Çevrim içi], Elektronik adres:
[http://www.geocities.com/akircali/yazilar/Benchmarking.htm] [erişim tarihi].
Iowa State University. Tech, Knowledge and Community: Knowledge
Management and the Human Factor. [Çevrim içi], Elektronik adres: [http://www.extension.iastate.edu/mt/dcoates/archives/000035.html [15
Ocak 2002
Allee, V. (1997). The Knowledge evolution: Expanding organizational
intelligence. Boston: Butterworth-Heinemann. Argyris, C. ve Schön, D.A. (1996). Organizational learning II: Theory, method
and practice. Reading, Mass.: Addison-Wesley. Argyris, C. (2001).
Öğrenmeni
n önünü tıkayan iyi iletişim. Harvard Business Review dergisinden seçmeler: Örgütsel öğrenme içinde (s. 93-115). İstanbul: BZD Yayıncılık. Baransel, A. (1979). Çağdaş yönetim düşüncesinin evrimi: Klasik ve neo-klasik
yönetim ve örgüt teorileri - cilt 1. İstanbul: İstanbul Üniversitesi. Barutçugil, İ. (2002). Bilgi yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık. Bennis, W.G. (1967). Leadership theory and administrative behavior: The
problem of authority. Administrative Science Quarterly, 4(3): 263. Daft, R.L. (2000). Management. Forth Worth: The Dryden Press.
32
Davenport, T.H.
v
e Prusak, L. (2001). İş dünyasında bilgi yönetimi: Kuruluşlar
ellerindeki bilgiyi nasıl yönetirler. İstanbul: Rota Yayın.
Davis
, K. (1977). Human behavior at work: Organizational behaviour. New York:
McGraw Hill Book Company. Eren, E. 1996. Yönetim ve organizasyon. İstanbul: Beta yayı nları . Ross; F. Murdick, R. (1977). People, productivity and organizational structure.
Contemporary readings in organizational behavior. F. Luthans (ed.).
içinde
(s.122)
. New York: McGraw Hill, Garvin, D.A. (1999). Öğrenen bir örgüt yaratmak. Harvard Business Review
dergisinden seçmeler: Bilgi yönetimi içinde (s.51-81). İstanbul: BZD
Yayı ncılık.
Hicks, H.G. (1979). Örgütlerin yönetimi: Sistemler ve beşeri kaynaklar açısından. Osman Tekok vb. (çev.) Ankara: Turhan Kitapevi.
Kalite Derneği Öğrenen Organizasyonlar Uzmanlı k Grubu. (1998). Öğrenen organizasyonlar. İstanbul: Kal-Der Yayı nları .
Karakaş, M. (2002). Bilgi yönetimi nedir?: Gerçek hayattan uygulamalar. [Çevrim içi], Elektronik adres: http://www.bilgiyonetimi.org/bynedir.htm
Keskin, H. ve Kalkan, V.D. (2002). İşletmelerde bilgi yönetiminin tanı mlanması ve kavramsallaştırılması: KOBİ'lerde bilgi yönetimi araçlarının kullanımı na ilişkin bir araştırma. I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi bildirileri. [Çevrim içi], Elektronik adres: http://iibf.kou.edu.tr/ekonomi/tamprogram.htm.
Koçel, T. (2001). İşletme yöneticiliği. İstanbul: Beta.
Lim, D. ve Klobas, J.
(2000)
. Knowledge management in small enterprises. The
Electronic Library, 18(6). Mayo, E. (1945). The social problems of an industial civilization. Boston:
Harvard University Graduate School of Business Administration. Edwin C. Nevis, Anthony J. Dibella, Janet M. Gould, "Understanding
Organization As Learning System", Sloan Management Review, Vol:
36, No: 2, Winter 1995, s. 73. Nonaka, I. (1991). The Knowlede-Creating Company. Harvard Business
Review, November/December, c.69, n.6, 1991, s.1.
33
Nonaka, İ. (1999). Bilgi yaratan şirket. Harward Business Review dergisinden
seçmeler:
Bilgi Yönetimi içinde (s.29-50). İstanbul: BZD Yayıncı lı k. O'Connor, E. (1999). Minding the workers: The meaning of "human" and
"human relations" in Elton Mayo. Organization, 6(2): 223-246. Onaran, O. (1971). Örgütlerde karar verme. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler
Fakültes
i Yayı nları . Öğüt, A. (2001). Bilgi çağında yönetim. Ankara: Nobel Yayıncılık. Probst, G. ve Büchel, B.S.T. (1997). Organizational learning: The competitive
advantage of the future. London: Printince Hall.
Sabuncuoğlu
, Z. ve Tüz, M. (1995). Örgütsel psikoloji. Bursa: Ezgi Kitabevi. Sağsan, M. (2002). Bilgi savaşı : Siperlerden klavyelere taşınan bir harekatı n
anatomisi. Avrasya Dosyası: İstihbarat Özel,
8(2)
: 217. Scott, W.G. (1967). Organization theory: A behavioral analysis for management.
Homewood, Ill: R.D. Irwin. Scott, W.R. (2003). Organization: Rational, natural and open systems. New
Jersey: Pretice Hall.
Svetvilas, C. (2001). The Human factor: Intellectual capital guru Nick Bontis Discusses KM's missing links. Intelligent Enterprice, 4:11, 15243621,
7/23/2001.
Vail, E.F. (1999). Knowledge mapping: getting started with knowledge management. Information Systems Management, 16 (4): 16:23.
Walz, E. (1998). Information warfare: Principles and operations. Boston: Artech House.
Wren, D.A. (1972). The Evolution of management thought. New York: The Ronald Press.
Yazıcı,
S
. (2001). Öğrenen organizasyonlar. İstanbul: Alfa.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com