Buradasınız

BİREYSEL VE TAKIM SPORCULARIN BAZI FİZİKSEL UYGUNLUKLARININ ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

THE COMPARISON OF SOME PHYSICAL FITNESS FOR INDIVIDUAL AND TEAM ATHLETES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this correlation study is putting forward the physical fitness level differences among elite athletes age vary between 12 and 14, participated both in individual and team sports living in İzmir. Participants of the individual sports are 28 female and 47 male athletes while participants of the team sports are 86 female and 113 male athletes. The physical fitness level evaluated by, muscle strength (hand-grip, sit and reach test, cardiovascular endurance (1 mil cooper test) velocity (30 m sprint, body composition body mass index,(BMI). The t-test statistical analysis was conducted to provide the possible differences between groups. The results shows that there are significant differences between females participants of team and individual sport according to the flexibility and 1609 m endurance test, two feet steady long jump, 30 m sprint, and body mass index level (p< .05). Results also shows that the physical performance level of females who participated in team sports are higher than females participants of individual sports. Additionally result revealed that, male elite athletes participants of team sports have higher physical fitness level than male elite athletes participants of individual sports. According to the t-test results there is no significant differences between flexibility and 1609 m endurance run test between elite level male athletes, although there is significant differences were found according to the both left and right hand grip, shuttle run test, two feet steady long jump, 30 m sprint, and body mass index.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı İzmir ili yaş aralığı 12–14 yaş olan bireysel ve takım sporu yapan elit kız sporcular ve erkek sporcuların fiziksel uygunluklarının karşılaştırılmasıdır. Çalışmaya bireysel spor yapan 28 kız, 47 erkek ve takım sporu yapan 86 kız, 113 erkek olmak üzere toplam 274 sporcu katılmıştır. Sporcuların fiziksel uygunluk özellikleri, Kassal kuvvet; (el kavrama kuvveti ve durarak uzun atlama), Kassal dayanıklılık; (mekik, Esneklik; otur-eriş testi), kardiyovasküler dayanıklılık; (1 mil koş-yürü testi), sürat; (30 m hız koşusu) ve beden kompozisyonu Beden Kitle İndeksi (BKİ) ile değerlendirilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda bireysel ve takım kız sporcularda fiziksel performansları açısından esneklik ve 1609 metre dayanıklılık koşu testleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmazken (p<0.0), mekik testi, durarak uzun atlama, 30 metre hız koşusu ve beden kitle indeksi arasında farklılık bulunmuştur (p<0.0). Fiziksel performansları değerlendirildiğinde, takım sporları yapan kızlara göre daha yüksek performans değerlerine sahip oldukları görülmektedir. Takım sporu yapan elit erkek sporcuların genel olarak fiziksel performanslarında bireysel sporlarına göre daha yüksek performans değerlerine sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bağımsız gruplar için yapılan t testi sonucunda bireysel ve takım erkek sporcularda fiziksel performansları açısından esneklik ve 1609 metre dayanıklılık koşu testleri arasında farklılık bulunmazken (p>0.05) sağ el kavrama kuvveti, sol el kavrama kuvveti, mekik testi, durarak uzun atlama, 30 metre sprint ve benden kitle indeksi değerleri arasında farklılık bulunmuştur (p<0.05).
102-111

REFERENCES

References: 

1. Açıkada, C., “Mechanical Basics of Force” [Kuvvetin
Mekanik Temelleri] Training Knowledge Symposium,
Hacettepe University, School of Sports Sciences and
Technology, Ankara, 1991
2. Adams, K., O’Shea, J. P., O’Shea, K. L., Climstein, M.,
The Effect of Six Weeks Of Squat-Plyometric Training
on Power Production”, Journal Appl. Sport Science
Research 6(1): 36-41, 1992
3. Agopyan, A. The Effect of Morphological and Motor
Characteristics upon Performance in Rhythmic Sportive
Gymnastics, [Ritmik Sportif Cimnastikte Morfolojik ve
Motorik Özelliklerin Performansa Etkisi], Marmara
University, Health Sciences Institute, Master Degree
Thesis, Istanbul, 1993
4. Ateşoğlu U.B., The Effect of Plyometric Training done
with Body Weight and Extra Weight on Some Physical
and Physiological Parameters [Kendi Vücut Ağırlığı ve
Ek Ağırlıkla Yapılan Pliometrik Antrenmanın Bazı
Fiziksel ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkileri] Gazi
University, Health Sciences Institute, Department of
Physical Education and Sports, Doctorate Thesis,
Ankara, 2002
5. Aydos ,L., Kürkçü, R., Comparison of Physical and
Physiological Characteristics of Individuals aged
between 13and 18 who played sports and who did not
[13-18 Yaş Gurubu Spor Yapan ve Yapmayan Orta
Öğrenim Gençliğinin Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin
Karşılaştırılması], Journal of Physical Education and
Sports II 2:31-38, 1997
6. Bilge, M., Müniroğlu, S., Gündüz, N., Somatotype
Profiles of Turkish National Female Handball Team and
the Comparison with Foreign Players [Türk Bayan
Hentbol Milli Takımı Oyuncularının Somatotip Profilleri
Ve Yabancı Ülke Sporcuları İle Karşılaştırılması],
Journal of Sportive Researches, Volume: 4, Number:1,
Page: 33- 44, April 2000
7. Bompa, T.O., Training Theory and Method-
Periodization [Antrenman Kuramı ve Yöntemi-
Dönemleme], Sports Bookstore, 3rd Edition, Ankara,
2007
110
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt 6, Sayı 2, 2012
Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences Vol 6, No 2, 2012
8. Demir İ., The Effect of Physical Education and Sports
on Skill and Ability Development [“Beden Eğitimi ve
Sporun Beceri Ve Yetenek Gelişimlerine Etkisi”],
Sakarya University Social Sciences Institute, Master
Degree Thesis, Sakarya, 2001
9. Demirel, N., Yüktaşır, B., Yalçın, B.H., Tanesen, B., The
Effect of Static Stretching Exercises on the
Development of Flexibility of Girls [“Statik Germe
Egzersizlerinin Kız Çocukların Esneklik Gelişimi
Üzerine Etkisi”], Atatürk University Journal of Physical
Education and Sports, 6 (3) : 25-30, 2004
10. Doğan, A.A., Scientific Foundations of Flexibility
Studies [“Esneklik Çalışmalarının Bilimsel Temelleri”],
Top-Kar Printing Co., Trabzon, 1995
11. Duman, F.A., Çoksevim, B., Evaluation of Some
Anthropometric and Physiological Parameters of Girls
and Boys aged between 12 and 14 [“12-14 Yaş Grubu
Kız-Erkek Öğrencilerde Bazı Antropometri ve Fizyolojik
Parametrelerin Araştırılması”], Erciyes University,
Health Sciences Journal, 11 (2), 35-40, 2002
12. Erdil, G., Acar, M., Emlek, Y., Analysis of Force, Speed
and Endurance Development of Individuals aged
between 15 and 18 using Sportive Motor Tests [“15-18
Yaş Grubu Gençlerde Kuvvet, Sürat ve Dayanıklılık
Gelişiminin Spor Motorsal Testlerle İncelenmesi],
Journal of Medical Science of Sports, 25 (4), 141-145,
1990
13. Eurofit, “Handbook for the EUROFIT Tests of Physical
Fitness”, Council of Europe, Committee for the
development of Sport, Rome, 1988
14. Fox, Bowers, Foss., “Physiological Foundation of
Physical Education and Sports [Beden Eğitimi ve
Sporun Fizyolojik Temelleri”], (Translatted by Mesut
Çerit), Bağırgan Publication, p.435, 1999
15. Harre, D., “Principles of Sports Training Sportverlag”,
Berlin, 1982
16. Hasan, K., Evaluation of Physical Conditions of
Students aged between 8 and 11 using Eurofit Tests in
Primary Schools of Edirne Province (Şehit Asım
Primary School and Trakya University State
Conservatory Primary School) [“Edirne İline Bağlı
İlkokullardaki (Şehit Asım İlköğretim Okulu ve Trakya
University Devlet Konservatuarı İlköğretim Okulu) 8-11
Yaş Arasındaki Öğrencilerin Eurofit Testleri İle Fiziksel
Kondisyonlarının Değerlendirilmesi”], Trakya University,
Health Sciences Institute, Department of Physical
Education and Sports, Master Degree Thesis, Edirne,
2008
17. İbiş, S., “Yaz Spor Okullarına Katılan 12-14 Yaş Grubu
Erkek Futbolcuların Bazı Fiziksel ve Fizyolojik
Parametrelerinin İncelenmesi”, Niğde University, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı,
Master Degree Thesis, Niğde, 2002
18. Karadenizli, İ.A., Karacabey, K., Comparison of
Physical Fitness Degrees of Star Girl and Boy Players
of School Handball Teams [“Yıldız Kız ve Erkek Okul
Hentbol Takımı Oyuncularının Fiziksel Uygunluk
Derecelerinin Karşılaştırılması”], Atatürk University
Journal of Physical Education and Sports, 4 (2), 17-22,
2002
19. Kayıhan, G., Comparison of Physical Fitness Levels of
Cadets of Ankara Police College [“Ankara Polis Koleji
Öğrencilerinin Fiziksel Uygunluk Düzeylerinin
Değerlendirilmesi”], Ankara University, Health Sciences
Institute, Department of Physical Education and Sports,
Master Degree Thesis, Ankara, 2007
20. Kılıç, M.N., The Effect of Pliometric Training Program
used for Youth Setup Footballers of Football Teams on
Physical Fitness Levels [“Futbol Takımları Alt Yapı
Oyuncularına Uygulanan Pliometrik Antrenman
Programının Fiziksel Uygunluk Düzeylerine Etkileri”],
Atatürk University, Health Sciences Institute, Master
Degree Thesis, Erzurum, 2008
21. Kızılet, A., Atılgan,O., Erdemir, İ., The Effect of Different
Strength Trainings on Speed and Jumping Ability
among the Basketball Players aged 12 and 14 [“12-14
Yaş Grubu Basketbol Oyuncularının Çabukluk Ve
Sıçrama Yetilerine Farklı Kuvvet Antrenmanlarının
Etkisi”], Atatürk Journal of University Physical Education
and Sports Sciences, 12 (2) : 44-57. 2010
22. Koç, H., Coşkun, B., Yılmaz, E., Çoban, O., Yıldız, K.,
Comparison of Some Physical and Physiological
Parameters of Boy Players aged 13 and 15 who Played
Individual Sports and Team Sports [“Bireysel ve Takım
Sporlardaki 13-15 Yaş Grubu Erkek Sporcuların Bazı
Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerinin
Karşılaştırılması”], Mustafa Kemal University Journal of
University Physical Education and Sports Sciences,
Volume 1, number:1, 23-30 2010
23. Lyttle, A.D., Wilson, G.J. & Ostrowski, K.J.,
“Enhancing performance: maximal power versus
combined weights and plyometrics training”, J Strength
Cond Res. 10: 173-9, 1996
24. Mathews, D.K., “Measurement in Physical Education”,
Fourth Edition, W.B. Sounders Company, Toronto, 233-
235. 1973
25. Muratlı, S., Children and Sports in terms of Training
Science [“Antrenman Bilimi Yaklaşımıyla Çocuk ve
Spor”], Nobel Publication and Distribution, 2nd Edition,
Ankara, 2007
26. Ölçücü, B.,Canikli,A., Ağaoğlu, Y.S., Erzurumluoğlu,
A.,) Evaluation of Factors affecting Tennis Skills of
Children aged 10 and 14 [“10-14 Yaş Çocuklarda Tenis
Becerisinin Gelişimine Etki Eden Faktörlerin
Değerlendirilmesi”], Atatürk University Journal of
University Physical Education and Sports Sciences, 12
(2) : 1-11. 2010
27. Özer K., Physical Fitness [“Fiziksel Uygunluk”], Nobel
Publication-Distribution, Ankara, 2001
28. Pense, M., Serpek, B., Determination of Physiological
and Biometric Characteristics of Girl Basketball Players
aged 14 and 16 using Eurofit Test Batteries [“14–16
Yaş Arası Basketbol Oynayan Kız Öğrencilerin
Fizyolojik ve Biyomotorik Özelliklerinin Eurofit Test
Bataryası ile Belirlenmesi”], Selçuk University Journal of
111
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt 6, Sayı 2, 2012
Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences Vol 6, No 2, 2012
University Physical Education and Sports Sciences,12
(3), 191-198. 2010
29. Plowman, S.A., “Muscular Strength, Endurance, and
Flexibility Assessments Health Benefits of Physical
Activity and Fitness in Children”, Fitnessgram
Reference Guide Dallas, TX: The Cooper Institute,
2002
30. Soğat, A., Analysis of Some Physical Characteristics of
Children aged 11 and 12 who played sports and who
did not play sports [“Spor Yapan ve Yapmayan 11–12
Yas Grubu Çocuklarda Bazı Fiziksel Özelliklerin
Araştırılması”], Dumlupınar University, Social Sciences
Institute, Department of Physical Education and Sports
Sciences, Master Degree Thesis, Kütahya, 2007
31. Tüzen, B., Müniroğlu, S. Tanılkan, K., Comparison of
30 meter speed running degrees of short distance
swimmers to their 50 meter free style swimming
degrees [“Kısa Mesafe Yüzücülerinin 30 Metre Sürat
Koşusu Dereceleri ile 50 Metre Serbest Stil Yüzme
Derecelerinin Karşılaştırılması”] Spormeter Journal of
University Physical Education and Sports Sciences, III
(3) 97-99, 2005
32. Wear, C.L., “Relationship of flexibility measurement to
length of body segment”, Research quarterly, p.34,
1963
33. Yalçıner M., Mechanical and Physiological Features of
Speed [“Süratin Mekanik ve Fizyolojik Özellikleri”],
Basım Offset Printing, Ankara,1993
34. Yıldız, S., Motor and Physical Characteristics of
National Badminton Players aged 11 and 15 [“11-15
Yaş Milli Badminton Oyuncularının Motorik ve Fiziksel
Özellikleri”], Kocaeli University Health Sciences
Institute, Master Degree Thesis, Kocaeli, 2002
35. Yücetürk,A.Y., The Plan of Training Concepts and
Principles [“Antrenman Kavramı-Prensipleri Planı”],
Motif Printing Co., Istanbul, 1995
36. Zorba, E., Saygın, Ö., .Physical Activity and Fitness
[Fiziksel Aktivite ve Uygunluk], İnceler Offset Printing
Co., Ankara, 2009

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com