Buradasınız

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI VE BENLİK SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

RELATİONSHİP BETWEEN EPİSTEMOLOGİCAL BELİEFS AND SELF-ESTEEM OF PHYSİCAL EDUCATİON TEACHER CANDİDATES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to determine epistemological beliefs and self-esteem physical education teacher candidate, and also to examine effect of epistemological beliefs on self-esteem. A total of 344 respondents (149 (%43.3) females and 195 (%56.7) males) participated to the study. Self-Esteem Scale and Epistemological Beliefs Scale were used to determine physical education candidate’ self-esteem and epistemological beliefs levels, respectively. Descriptive statistics, independent sample t test, correlation analysis and multiple regression analysis were used to analyze data. According to analysis, there was a moderate-level, negative and meaningful difference between self-esteem and epistemological beliefs scale of two subscales (The belief that learning depends on effort and the belief that learning depends on ability). But, there was no relationship between self-esteem and the belief that there is only one right answer subscale. In addition, the belief that learning depends on effort and the belief that learning depends on ability was negative and significant predictor of self esteem.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi ve spor yüksekokulunda okuyan, beden eğitimi öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve benlik saygısı düzeylerini belirlemek ve epistemolojik inançların benlik saygısı üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmada, 149 (% 43.3) bayan ve 195’i (% 56.7) erkek olmak üzere toplam 344 kişi yer almıştır. Beden eğitimi öğretmen adaylarının epistemolojik inanç ve benlik saygısı düzeylerini belirlemek için Benlik Saygısı Ölçeği ve Epistemolojik İnançları Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde betimleyici istatistik, t testi, korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Sonuçlar, Adayların benlik saygısı ile epistemolojik inanç ölçeğinin öğrenmenin çabaya bağlı olduğu inanç ve öğrenmenin yeteneğe bağlı olduğu inanç alt boyutları arasında düşük negatif yönde bir ilişkinin olduğunu göstermiştir. Fakat, tek bir doğrunun var olduğu inanç alt boyutu ile benlik saygısı arasında bir ilişkinin olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, öğrenmenin çabaya bağlı olduğu inanç ve öğrenmenin yeteneğe bağlı olduğu inançlarının benlik saygısı ile negatif ve anlamlı belirleyicisi olduğu belirlenmiştir.
155-164

REFERENCES

References: 

1.
Aksan N., “Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki” Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüsek Lisans Tezi, Çanakkale, 2006.
2.
Aryana M., “Relationship Between Self-esteem and Academic Achievement Amongst Pre-University Students”, Journal of Applied Sciences, 10(20), pp. 2474-2477, .2010
3.
Avşaroğlu, S., Üre, Ö. “Üniversite Öğrencilerinin Karar Vermede Özsaygı, Karar Verme ve Stresle Başa Çıkma Stillerinin Benlik Saygısı ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, pp. 85–100, 2007.
4.
Ayyash-Abdo, H., Alamuddin, R., Predictors Of Subjective Well-Being Among College Youth İn Lebanon. The Journal Of Social Psychology,147 (3), pp. 265–284, 2007.
5.
Azar Asadi Sadeghi I., Basirani N., Asadi Bidmeshki E., Panahi Mirshekar A., Amirshahi M.,Salehin S. “Prevalence of Anxiety and its Relationship with Self-Esteem among Zabol University Students”, Educational Research, 1(5), pp.140-144, 2010.
6.
Balat Uyanık G., Akman B., “Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Lise Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 175-183, 2004.
7.
Başkara, V.S., “Öz-Saygının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2002.
8.
Can B., Arabacıoğlu S. “The Observation of the Teacher Candidates’ Epistemological Beliefs According to Some Variables”, Procedia Social and Behavioral Sciences,1, pp. 2799-2803, 2009.
9.
Çuhadaroğlu, F. “Adolesanlarda Benlik Saygısı”, , Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans tezi, 1986.
10.
Demirli, C., Türel, Y.K. , Özmen, B. “Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi”, Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Boğaziçi Üniversitesi, , 26-28 Nisan, İstanbul, 2010.
11.
Demir Ö. , Doğanay A., “Sosyal Bilgiler Dersinde Bilişsel Koçluk Yoluyla Öğretilen Bilişsel Farkındalık Stratejilerinin Epistemolojik İnançlara Ve Kalıcılığa Etkisi”, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 3, (37), pp.54-68, 2009.
12.
Deryakulu, D., Büyüköztürk, Ş., “Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Eğitim Araştırmaları Dergisi,2(8), pp. 111-125, 2002.
13.
Deryakulu, D. “Eğitimde Bireysel Farklılıklar”, Nobel Yayınevi, s. 259-288, Ankara, 2004.
14.
Ekiz D., Durukan H. “Eğitim Bilimine Giriş”, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2007.
15.
Ekiz, D., “Bilimsel Araştırma Yöntemleri”, Anı Yayıncılık, s.8, Ankara, 2009.
16.
Erden M., Akman Y. “Eğitim Psikolojisi Gelişim-Öğrenme-Öğretme”, Arkadaş Yayınevi, Ankara, 2008.
17.
Erman, K., Şahan, A. ve Can, S. (2008). “Sporcu Bayan ve Erkeklerin Benlik Saygısı Düzeylerinin Karşılaştırılması”. http://www.bilalcoban.com/index, adresinden 28 Nisan 2011.2011 tarihinde indirilmiştir.
18.
Eroğlu S. E., Güven K., “Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 16, pp.295-312, 2006.
19.
Ertekin E., Dilmaç B., Delice A., Aydın E. “Teacher Trainees' Epistemological Beliefs: Effects of Gender, Institution, and Discipline (Mathematics/Social Sciences)”. The New Educational Review. 2 (18), pp.184-196, 2009.
20.
Gürol A., Altunbaş S., Karaaslan N. “Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnançları Ve Epistemolojik İnançları Üzerine Bir Çalışma”. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (20- 22 Mayıs 2010), s. 569-573 Elazığ, 2010.
21.
Güven M. “The Epistemological Beliefs Of Distance Education Students”, Turkish Online Journal Of Distance Education-Tojde, 10(3), pp. 15, 2009.
22.
Kahriman İ. “Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Benlik Saygıları Ve Atılganlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Çukurova Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 9 (1), 2005.
23.
Karakaya I., Çoşkun, A., Ağaoğlu, B. “Yüzücülerin Depresyon, Benlik Saygısı ve Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 7(3), pp.162-166, 2006.
24.
Kardash, C. M., Howell, K. L. “Effects of Epistemological Beliefs and Topic-Specific Beliefs on Undergraduates’ Cognitive and Strategic of Dual-Positional Text”, Journal of Educational Psychology, 92(3), pp. 524-35, 2000.
25.
Karhan İ. “İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Epistemolojik İnançlarının Demografik Özelliklerine ve Bilgi Teknolojilerini Kullanma Durumlarına Göre incelenmesi”. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, 2007.
26.
Kawabata T., Cross D., Nishioka N., Shimai S. “Relationship Between Self-Esteem and Smoking Behavior Among Japanese Early Adolescents: Initial Results from a Three-Year Study”, Journal of School Health, 69, (7), pp. 280-284, 1999.
27.
Koç M. “Demografik Özellikler İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişki: Yetişkinler Üzerine Ampirik Bir Araştırma”, Akademik Araştırma Dergisi, 46, pp. 35-58, 2008.
28.
Korkmaz, M., “Yetişkin Örneklem İçin Bir Benlik Saygısı Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması”, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1996.
29.
Marrs, H. “Culture, Epistemology and Academic Studying,”, Kansas State University, Manhattan, Kansas, Doctor of Education, 2005.30.
Mason, L.,, Boscolo, P. “Role Of Epistemological Understanding And Interest in Interpreting A Controversy And in Topic-Specific Belief Change”. Contemporary Educational Psychology, 29 (2), pp. 103-128, 2004.
31.
Naderi, H., Abdullah, R., Tengku Aizan, H. , Sharir j., Kumar V. “Self Esteem, Gender and Academic Achievement of Undergraduate Students”. American Journal of Scientific Research, 3, pp. 26-37, 2009.
32.
Otacıoğlu S. “Müzik Öğretmeni Adaylarının Benlik Saygısı Düzeyleri İle Akademik Ve Çalgı Başarılarının Karşılaştırılması”, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, pp. 141-150, 2009.
33.
Öngen, D. “Epistemolojik İnançlar İle Problem Çözme Stratejileri Arasındaki İlişkiler: Eğitim Fakültesi Öğrencileri Üzerinde Bir Çalışma”. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3 (13), pp. 155-163, 2003.
34.
Özden Y. “Öğrenme ve Öğretme”, Pegem A Yayınevi, Ankara, 2009
35.
Perry,W.G.J. “Patterns of Development in Thought and Values of Students in a Liberal Arts College: a validation of a scheme”, Harvard University, Cambridge, MA, 1968.
36.
Pieschl S., Stahl, E. ve Bromme, R. ‘‘Epistemological Beliefs And Self-Regulated Learning With Hypertext’’, Metacognition Learning 3(3), pp. 17–37, 2008.
37.
Reynolds M.W., Wallace J., Hill T.F., Weist M.D., Nabors L.A. “The Relationship Between Gender, Depression, And Self-Esteem In Children Who Have Witnessed Domestic Violence”. Child Abuse Negl., 25(9), pp.1201-1206, 2001.
38.
Saygın,Y. ve Arslan, C. “Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek, Benlik Saygısı ve Öznel İyi Oluş Düzeylerinin İncelenmesi”. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 28, pp. 207-222, 2009.
39.
Schommer, M. “Effects of Beliefs About The Nature of Knowledge On Comprehension”. Journal of Educational Psychology. 82 , pp. 493-504, 1990.
40.
Schommer, M. “Epistemological Development and Academic Performance among Secondary Students”. Journal of Educational Psychology, 85, pp. 406-411, 1993.
41.
Suveren, S., “Jimnastik Sporunun Yarışmacı Jimnastikçilerin Benlik Saygısı Üzerine Etkisi”, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 1995.
42.
Yeşilyaprak B. “Eğitim Psikolojisi Gelişim- Öğrenme- Öğretim”, Pegem A Yayınları, Ankara, 2007.
43.
Yılmaz A., “Hemşirelik Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları İle Denetim Odağı Arasındaki İlişki”, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2007.
44.
Youn, I. “The Culture Specificity of Epistemological Beliefs About Learning”, Asian Journal of Social Psychology, 3, pp. 87-105, 2000.
45.
Youn, I., Yang, Kye-Min, Choi, “An Analysis of The Nature of Epistemological Beliefs: Investigating Factors Affecting the Epistemologicl Development of South Korean High School Students”, Asia Pacific Education Review, 2, (1), pp. 10-21, 2001.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com