Buradasınız

SEKTÖR KAVRAMLARI İÇERİSİNDE BULUNAN SPOR SPONSORLUGUNA BİR BAKIŞ

A VIEW TO THE SPONSORSHIP IN THE CONTENT OF SECTOR CONCETPS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Increased investments in sports sponsorship also increase the interest in this field. Sports sponsorship has the potential to prosper in the following years attracting the attention of institutions. However, there are many misconceptions about the term of sports sponsorship and related practices. This research aims at defining the place and importance of sponsorship in sports, and removing the misconceptions about sports sponsorship. In this regard this survey study was conducted on the companies selected randomly from among the first 100 companies with the highest amount of tax payment in 2007- 2008. The questionnaires were e-mailed to the companies, and data from 109 companies which provided feedback were considered in the study. Frequencies and percentiles of the companies’ responses to the questionnaire items were presented and discussed. As a result it was found that many companies have inadequate knowledge and equipments about sponsorship, and that sponsorship is mostly regarded as advertisement, donor, and charity. Among the sponsoring companies, those which are pleased the most with their sponsorship were automotive, food and fuel-oil sectors, and their sponsorship preferences among the sportive branches are likely to be football.
Abstract (Original Language): 
Spor sponsorluğuna yapılan harcamaların artması, bu alana olan ilgiliyi arttırmaktadır. Spor sponsorluğu gelecek yıllarda gelişimine devam ederek kurumların ilgisini çekmeye devam edebilecek potansiyele sahiptir. Bunun yanı sıra sporda sponsorluk kavramı ve uygulamaları ile ilgili birçok kavram karmaşası bulunmaktadır. Araştırma spor sektöründe sponsorluğun yeri ve önemini ortaya koymak sponsorluk kavramı ile ilgili anlam karmaşasını ortadan kaldırmak amacını taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırma; 2007- 2008 yılında kurumlar vergi sıralamasında ilk 100 e giren işletmeler arasında “Tesadüfî Örneklem” yoluyla seçilen işletmelerde Anket-Survey yoluyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma için anketler işletmelerin tespit edilen e-mail adreslerine gönderilmiş ve geri dönüşümü sağlanan 109 işletmeye ait veriler değerlendirilmeye alınmıştır. Ankete verilen cevapların frekans ve yüzdelik dağılımları ortaya konulmuştur. Araştırma sonucunda, birçok işletmenin sponsorluk kavramı ile ilgili yetersiz bilgi ve donanıma sahip oldukları, sponsorluğu büyük oranda reklam, bağış, hayırseverlik olarak algıladıkları görülmüştür. Sponsorluk yapan işletmeler içerisinde yaptıkları sponsorluktan en çok memnun olan ise otomotiv, gıda ve akaryakıt sektörünün olduğu, Sporda sponsorluk tercihlerini ise öncelikle futbol alanında kullanabilecekleri yönünde sonucuna ulaşılmıştır.
77-87

REFERENCES

References: 

1.
Black, S., (1989), Introduction To Public Relations; Modino Press; London.
2.
Emet, G.,(2002), 2002 Dünya Kupası’nda Sponsorluk Uygulamaları: A Milli Futbol Takımı Resmi İletişim Sponsoru Turkcell Örneği 7.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 27–29 Ekim
3.
Okay, A., (1998), Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sponsorluk; Epsilon Yayıncılık; Melisa Matbaacılık; İstanbul.
4.
Drury, J., Ellıot, C.,(1998), The Athlete’s Guide To Sponsorship. Velo Press, Colorado.
5.
Cheng, P.S.T., Stotlar, D. K.,(1998), “Succesful Sponsorship: A Marriage Between Sport And Corporations For New Milenium”, The Cyber-Journal Of Sport Marketing. Volume 3, Number 3, July
6.
Shank, M.D.,(1999), Sports Marketing, A Strategic Perspective. Prentice Hall, New Jersey.
7.
Argan, M., (2002), “Spor Sponsorluğu Yönetim Sürecine Kavramsal Yaklaşım” 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 27–29 Ekim, Kemer-Antalya
8.
Gwinner K., Swanson S.R. (2003), A Model Of Fan İdentification: Antecedents And Sponsorship Outcomes.Journal Of Services Marketing. 17 (3), 275–294.
9.
Erdogan B.Z.,Kitchen P.J.(1998), Managerial Mindsets And The Symbiotic Relationship Between Sponsorship And Advertising. Marketing And Intelligence And Planning. 16(6) 369–374.
10.
Gençyürek, L., (2004), Spora Destek Olanlara Vergi Avantajı, Suryay Vergici Ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, Ağustos.
11.
Stotlar, D.K., (2004), “Sponsorship Evaluation: Moving From Theory To Practice”, Sport Marketing Quarterly. 13, 61–64
12.
Ferreıra M., Hall T., Bennett G., (2008), “Exploring Brand Positioning In A Sponsorship Context: A Correspondence Analysis Of The Dew Sport Tour”, Journal Of Sport Management, 22
13.
Covell, D., (2008), “The Lowell Spinners And The Yankee Elimination Project: A Case Study Consideration Of Linking Community Relations And Sponsorship”, Sport Marketing Quarterly, 17.
14.
Copeland, R.,Frisby, W., Mccarville, R.,(1996), Understanding The Sport Sponsorship Process From A Corporate Perspective, Journal Of Sport Management, Vol.10, 32–48.
15.
Abratt, R., & Grobler, P.S., (1989), "The Evaluation Of Sport Sponsorship", International Journal Of Advertising. Volume 8, Number 4.
16.
Argan, M., (2001), Spor Pazarlamasında Sponsorluk ve Futbol Branşında Sponsorluk Yapan Kuruluşlara İlişkin Bir Araştırma (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
17.
Roy, D. P. ve Cornwell, T. B., (2004), The Effects Of Consumer Knowledge On Responses To Event Sponsorships, Psychology & Marketing, 21 (3).
18.
Slatter, J., Lloyd, C., (2003), “It’s Gotta Be The Shoes: Exploring The Effect Of Relationship Of The Nike And Reebok Sponsorship On Two College Athletic Programs, Sport Marketing And The Psychology Of Marketing Communication, Pp.191-210.
19.
Altunbaş, H., (2007), Sporun Pazarlaması Ve Pazarlama İletişiminde Spor, Selçuk İletişim, 5, 1, 93-101
20.
Altun. F., (2007), Memo’ya Acil Rh + Sponsor Aranıyor, Sport Marketing, Nisan.
21. http://www.marketingturkiye.com/yeni/Arastirma/Arastirma_Detay.aspx?id=5 Erişim tarihi: 10.12.2009
22. http://www.marketingturkiye.com/yeni/Arastirma/Arastirma_Detay.aspx?id=93 Erişim tarihi: 15.12.2009
87

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com