Buradasınız

PLİOMETRİK ANTRENMANIN 16-18 YAŞ GRUBU ERKEK FUTBOLCULARIN BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The study was carried out to determine the effect of plyometric training on some physical and physiological parameters of 16-18 years old male soccer players. A total of 24 soccer player (12 as experimental group and 12 as control group) volunteered to participate in the study. The both groups regularly participated in soccer trainings and also the experimental group was trained by plyometric training method twice a week along 10 weeks. A pre-test and a post-test were applied to the groups before and after 10 weeks of training respectively. The physical and the physiological parameters of subject were tested by scientifically valid laboratory and field tests. In statistical analysis, paired sample t-test for within group analysis and independent sample t-test for between group analysis were used in SPSS 11.0 for Windows. The significant level was accepted as p<0.05 and p<0.01. After 10 weeks training period, it was found that there was significant difference between the pre-tes and post-test of the following parameters of experimental group; IKAS, body fat percentage, anaerobic power, flexibility, 30 m speed run, aerobic power and 15 seconds repeated jump (p<0.01), and body weight (p<0.05). On the other hand, in the control group, there was significant difference in all parameters (p<0.01), except anaerobic power and 15 seconds repeated jump (p<0.01). When the experimental group was compared with control group, no differences were found in the pre-test values of groups. However, in post-test, significant differences were observed in anaerobic power, flexibility and 15 seconds repeated jump values (p<0.01). In conclusion; it was found that 10 weeks plyometric training applied concurrent with the standard soccer training has positive effect on flexibility, anaerobic power, maximal power, 15 seconds repeated jump.
Abstract (Original Language): 
Çalışma, 10 haftalık pliometrik antrenman programının 16-18 yaş grubu erkek futbolcuların bazı fiziksel ve fizyolojik parametreleri üzerine etkilerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya, sağlıklı, 12 deney, 12 kontrol grubu toplam 24 futbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Deney ve kontrol grubu düzenli olarak futbol antrenmanlarına devam ederken, deney grubuna futbol antrenmanlarının yanında 10 hafta, haftada iki gün pliometrik antrenman yaptırılmıştır. Antrenman öncesi (ön test) ve sonrası (son test) iki ölçüm alınmıştır. Deneklerin fiziksel ve fizyolojik parametreleri bilimsel geçerliliği kabul edilen laboratuar ve alan testleri ile belirlenmiştir. İstatistiksel analiz, SPSS For Windows 11.0 paket programında; grup içi değerlendirmelerde paried sample t-testi, gruplar arası değerlendirmelerde ise independent sample t-testi kullanılmış, p<0,05 ve p<0,01 düzeyinde anlamlılık araştırılmıştır. Yapılan 10 haftalık antrenman programı sonucunda, deney grubunun ön ve son testleri karşılaştırıldığında; İKAS, vücut yağ yüzdesi, anaerobik güç, esneklik, 30 m sürat, aerobik güç ve 15 sn tekrarlı sıçrama değerlerinde p<0.001 seviyesinde, vücut ağırlığında ise p<0.05 düzeyinde anlamlılık tespit edilmiştir. Kontrol grubunda ise anaerobik güç ve 15 sn tekrarlı sıçrama değerleri dışında diğer bütün parametrelerde p<0,01 düzeyinde anlamlılık gözlenmiştir. Deney grubu ve kontrol grubunun değerleri karşılaştırıldığında; ön test ölçümlerinde anlamlılık bulunmazken, son testte; anaerobik güç, esneklik, 15 sn tekrarlı sıçrama değerlerinde P<0.01 seviyesinde anlamlılık tespit edilmiştir. Sonuç olarak; 16-18 yaş grubu futbolcularda, futbol antrenmanları ile birlikte yapılan 10 haftalık pliometrik antrenmanların, esnekliğe, anaerobik güce, maksimal ve çabuk kuvvette devamlılığın bir göstergesi olan 15 sn tekrarlı sıçramaya olumlu yönde etkisi olduğu tespit edilmiştir.
1-12

REFERENCES

References: 

1. ACSM’s Guidelines for Exercise Testinting and Prescription. 6th Edition, American College of Sports Medicine, Williams & Wilkins, USA, 2000.
2. Açıkada, C., Kuvvetin Mekanik Temelleri, Antrenman Bilgisi Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, 4:89-103, 24-25 Mayıs Ankara, 1991.
3. Açıkada, C., Ergen, E.,” Bilim ve Spor” Büro Tek Ofset Matbaacılık, s.101, 159, Ankara, 1990.
4. Açıkada, C., Özkara, A., Hazer , T., Aşçı, A., Turnagöl, H., Tırazcı, C., Ergen, E., “Bir Futbol Takımında Sezon Öncesi Hazırlık Antrenmanlarının Bir Kısım Kuvvet ve Dayanıklılık Özellikleri Üzerine Etkisi” Spor Bilimleri Dergisi. 7(1):24-32, 1996.
5. Adams, K., et all., “The effect of six weeks of squat, plyometric and squatplyometric training on power development”, Journal of Applied Sports Sciences Research, 6:36-41, 1992.
6. Ağaoğlu, S.A., Kaldırımcı, M., Taşımektepligil, Y., “Ağırlık Topuyla Yapılan Plyometrik Antrenmanın Hentbolcuların Dikey Sıçraması ve Atış Kuvvetine Etkisi” Gazi Üni. Bed.Eğt. ve Spor Bilimleri 1. Kongresi, s. 58-66, Mayıs, 2000.
7. Akgün, N., Egzersiz ve Spor Fizyolojisi, 5. Baskı, Ege Üniversitesi Basımevi, s.69, 72, İzmir, 1994.
8. Anıl , F., Erol , E., Pulur , A., “Pliometrik Çalışmaların 14-16 Yaş Grubu Bayan Basketbolcuların Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametreleri Üzerine Etkisi” Gazi Bed.Eğt. ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(2) : 19-26, Ankara, 2001
9. Arslan , Ö., Sekiz Haftalık Pliometrik Antrenman Programının 14 -16 Yaş Grubu Bayan Kısa Mesafe Koşucularının Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi.Gazi Üniversitesi Sağlık Bilgisi Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Ankara, 2004.
10. Ateşoğlu , U., Kendi Vücut Ağırlığı ve Ek Ağırlıkla Yapılan Pliometrik Antrenmanın Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Entitüsü Beden Eğtimi ve Spor Anabilimdalı, Ankara, 2001.
11. Baltacı, G., Tunay, V.B., Tuncer, A., Ergun, N., Spor Yaralanmalarında Egzersiz Tedavisi, Alp Yayınevi, Ankara, 2003.
12. Bayraktar, I., Farklı Spor Branşlarında Pliometrik. Ata Ofset Matbaacılık, s.24, Ankara, 2006.
13. Bobbert, M.F., “Drop Jumping as a Training Method for Jumping Ability” Sport Med. Jan, 9(1):7-22, 1990.
14. Bompa , T.O., Sporda Çabuk Kuvvet Antrenmanı (Üst Düzeyde Kuvvet Gelişimi İçin Plyometrık). (Çeviri : Eda Tüzüman). Bağırgan Yayımevi. s.3 -168. Ankara, 2001.
15. Chu, D.A., Pliometrics,The Link Between Strenght And Speed. Nsca Journal, 5:20-21, 1983.
16. Chu, D.A., “The Language of Pliometrics” National Strenght Coaches Association Journal, 6(4):30-31, 1984.
17. Chu, D.A., Jumping Into Plyometries. Leisure Press, Champing. Ilinois. s.1-18, 25-75, California, 1992.
18. Chu, D.A., Chu, D., Jumping İnto Plyometrics, Human Kinetics Pub, Dimension, İllionois, August, 1998.
19. Cicioğlu, İ., Gökdemir K., Erol,E., “Pliometrik Antrenmanların 14-15 Yaş Grubu Basketbolcuların Dikey Sıçrama Performansı İle Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Paremetreleri Üzerine Etkisi” H.Ü. Spor Bilimleri Dergisi, 7(1):11-23, 1996.
20. Dolu, E., “Pliometrikler” Atletizm Bilim ve Teknoloji Dergisi. Sayı 13(1):5-9, Ankara, 1994.
21. Gençay, Ö.A., Çoksevim, B., Hazırlık Dönemlerinde Profesyonel Futbolcuların Atletik Performanslarının Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri 1. Kongresi. s. 87-93. Mayıs, 2000.
22. Guyton, H., Textbook Of Medical Physiology (Çeviren, Hayrunnisa Çavuşoğlu) Tibbi Fizyoloji, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti. 9. baskı, s.1064, İstanbul, 1996.
23. Günay, M., Sevim, Y., Savaş, S., Erol, A.E. “Pliometrik Çalışmaların Sporcularda Vücut Yapısı ve Sıçrama Özelliklerinin Etkisi” Hacettepe Üni. Spor Bilimleri Dergisi 6(3);38-45, 1994.24. Günay, M., Özder, A., “Futbolcuların Bazı Fizyolojik Parametrelerinin Oynadıkları Mevkilere Göre Karşılaştırılması”, H. Ü. Spor Bilimleri Dergisi, 5(1);21-25, 1994
25. Jarver, J., The Jumps. Toef News Press. pp. 11-13. Los Altos, 1988.
26. Karatosun , H., Futbol, Çocuk ve Gençlerin Eğitimi, Altıntuğ Ofset. 2. Baskı .s.3, Isparta, 1991.
27. Kaya, Y., Sezon Arasında Yapılan Hazırlık Antrenmanlarının Futbolcuların Performanslarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. s. 3,8. Sakarya,1999.
28. Kin, A., Plyometrik Antrenman. Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi. 7(2)27, Ankara, 2000.
29. Koç, H., Gökdemir, K., Kılınç, F., Sezon Arasında Yapılan Antrenmanların Kütahyaspor Futbolcularının Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerine Etkisi, Gazi Üni. Beden Eğt. ve Spor Bilimleri 1. Kongresi. s.122-128, Ankara, 2000.
30. Konter, E., Futbolda Süratin Teori ve Pratiği. Bağırgan Yayınevi. s.87-103, Ankara, 1997.
31. Kutlu, M., Gür, E., Karahüseyinoğlu, M.F., Kamanlı, A., “Pliometrik Antrenmanın Genç Futbolcuların Anaerobik İşlerine Etkisi” Gazi Bed.Eğt. ve Spor Bil. Dergisi, 6(4):37-43, 2001.
32. Larry, D.H., “Body Fatness and Motor Performance During Preadolescense” Research Quarterly For Exercise and Sport, 53(2):139-140, 1982.
33. Little, A.D., Wilson, G.J., Ostrowski, K. L., “Enhancing performance: maximal power versus weight and plyometrics training”, Journal of Strength and Conditioning Research, 10:173-179, 1996.
34. Mantarcı, B., Müniroğlu, S., “Futbol Kalecileri ile Diğer Mevkilerde Bulunan Oyuncuların Motorik Özellikleri, Reaksiyon Zamanları ve Vücut Yağ Yüzdelerinin Karşılaştırılması” Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(3):13-26, Ankara, 2001.
35. Müniroğlu, S., Koz, M., Atıl, M., Erongun, D., Bulca, Y.S., Türkiye Profesyonel Birinci Liginde Mücadele Eden Bir Futbol Takımının Sezon Öncesi ve Sonrası Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Gazi Üni. Bed. Eğt. ve Spor Bilimleri 1. Kongresi, kongre kitabı s. 103-106, Ankara, 2000
36. Newton, R.U., Kraemer, W.J., “Developing explosive muscular power: implications for a mixed methods training strategy”, Strength and Conditioning Journal, 16:20-31, 1994.
37. Öztin, S., Erol, A.E., Pulur, A., “15-16 Yaş Grubu-Basketbolculara Uygulanan Çabuk Kuvvet ve Pliometrik Çalışmaların Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklere Etkisi” Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(1):41-52, Ankara, 2003.
38. Stamford, B., The Results Of Aerobic Exercise. The Physician And Sport Medicine, 1(9):145, 1983.
39. Tamer, K., Sporda Fiziksel – Fizyolojik Performansının ölçülmesi ve Değerlendirilmesi. Türkerler Kitabevi. s. 4,25,40,124,124,132,158, Ankara, 1995.
40. Reid, P., Plyometrics And High Jump, New Studies İn Athletics, Roma, I.A.A.F., pp.67-73, 1989.
41. Wilson, G., et all., “The Optimal Training Load For The Development Of Dynamic Athletic Performance”, Med. Sci. Sports Exerc. 25:1279-1286, 1993.
42. Ziyagil, M.A., Tamer, K., Zorba, E., Beden Eğitimi ve Sporda Temel Motorik Özelliklerin ve Esnekliğin Geliştirilmesi, Emel Matbaacılık, Ankara, 1994.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com