Buradasınız

Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Sessizlik Hakkındaki Görüşleri

Teachers’ Perceptions on Organizational Cynicism and Organizational Silence

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.14686/201321980

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this research is to identify what the teacher’s perceptions are on organizational cynicism (OC) and organizational silence (OS) and whether these views change according to gender, years of experience and years of office in organization. Also it’s tired to define if there is meaningful relation between teachers’ views on OC, OS and its sub-dimensions. Within the scope of this study, OC and OS scale were applied to 90 teachers working in 10 different transportational teaching schools in Bolu. In the analysis of researchfindings, percentage, frequency, avarage, Standard deviation, t-test, Kruskal Wallis and correlation analysis were used. According to the findings of the research; there is not a significant difference between the teacher’s levels of OC, OS and gender, years of experience and years of office in organization. However, it’s found that there is avarage positive relation between OC level of teachers and school environment, source of OS and isolation.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin örgütsel sinizm ve örgütsel sessizlik hakkındaki görüşlerinin neler olduğunu, bu görüşlerin, cinsiyete, kıdem ve kurumdaki çalışma süresi değişkenlerine göre değişip değişmediği, son olarak da öğretmenlerin örgütsel sinizm, örgütsel sessizlik ve örgütsel sessizliğin alt boyutları arasındaki görüşleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemektir. Araştırma kapsamında Bolu ilinde taşımalı eğitim- öğretim yapan 10 ortaokulda görevli 90 öğretmene örgütsel sinizm ve örgütsel sessizlik ölçeği uygulanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde, yüzde, frekans, ortalama, standart sapma, t-testi, Kruskal Wallis ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; öğretmenlerin örgütsel sinizm ve sessizlik düzeyleri ile cinsiyet, kıdem ve kurumda çalışma süresi değişkenleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri ile örgütsel sessizliğin alt boyutlarından olan okul ortamı, sessizliğin kaynağı ve izolasyon boyutu arasında orta düzeyde pozitif ilişki olduğu görülmektedir.
47
67

REFERENCES

References: 

Alioğulları D. Z. (2012). Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki.
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
Alparslan, A. M. (2010). Örgütsel Sessizlik İklimi ve İş Gören Sessizlik Davranışları Arasındaki
Etkileşim. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Isparta.
Aslanargun, E. (2010). Örgütlerde Sosyal Güç, H. B. Memduhoğlu ve K. Yılmaz (Ed.) Yönetimde
Yeni Yaklaşımlar içinde (s. 175-198). Ankara: Pegem.,
Ayık, A. ve Ada, Ş. (2007). İlköğretim Okullarında Oluşturulan Okul Kültürü İle Okulların Etkililiği
Arasındaki İlişki. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.8(2), 429–446.
63 Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Sessizlik Hakkındaki Görüşleri
Şenay SEZGİN NARTGÜN - Vural KARTAL
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 2, s. 47 - 67, Kış 2013, BARTIN – TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 2, Issue 2, p. 47 - 67, Winter 2013, BARTIN – TURKEY
Bakker, E. D. (2007). Integrity and Cynicism: Possibilities and Constraints of Moral
Communication. Journal of Agricultural and Environmental Ethics.20, 119-136.
Bayam Y.T. (2010). Üniversitelerde Örgütsel Sessizlik. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant
İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
Bildik B, (2009). Örgütsel Sessizlik İklimi Ve İş Gören Sessizlik Davranışları Arasındaki Etkileşim.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanları Üzerinde Bir Araştırma.
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Kocaeli.
Bowen, F. ve Blackmon K. (2003). Spirals of Silence: The Dynamic Effects of Diversity on
Organizational Voice. Journal Of Management Studies. 40(6), 1393-1417.
Blackman, D. ve Sadler-Smith, E. (2009). The Silent and the Silenced in Organizational Knowing
and Learning. Management Learning, 40(5), 569–585.
Çakıcı, A. (2008). Örgütlerde Sessiz Kalınan Konular, Sessizliğin Nedenleri ve Algılanan Sonuçları
Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 117–
134.
Dean, J. W., Brandes, P. Ve Dharwadkar, R., (1998). Organizational Cynicism. Academy of
Management Review. 23 (2): 341-352.
Erdem, F. (Ed.) (2003). Sosyal Bilimlerde Güven. Ankara: Vadi.
Gül H. Ağıröz A. (2011). Mobbing Ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkiler. Hemşireler Üzerinde
Bir Uygulama. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi.13(2), 27–
45.
Gül, H. ve Özcan, N. (2011). Mobbing Ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkiler, Karaman İl Özel
İdaresinde Görgül Bir Çalışma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi. 2
(80),107–134.
Güzeller, C.O. ve Kalağan, G. (2008). Örgütsel Sinizm Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması ve Çeşitli
Değişkenler Açısından Eğitim Örgütlerinde İncelenmesi. 16.Yönetim ve Organizasyon
Kongresi Kongre Kitabı, Antalya. İstanbul Kültür Üniversitesi, s. 87–94.
Halis, M. (2010). Örgütsel İletişim ve İletişim Tatminine İlişkin Bir Araştırma, İktisadi ve İdari
Bilimler Dergisi. 14(1). 217–230.
Helvacı, M. A. ve Çetin, A. (2012). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel
Sinizm Düzeylerinin Belirlenmesi (Uşak ili örneği). Turkish Studies. 7 (3), 1475–1497.
Kabataş A. (2010). Örgütsel Sinizm İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkilerin
İncelenmesi Ve Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi,
Kocaeli.
Kahveci G. ve Demirtaş, Z. (2010). İlköğretim Okullarında Örgütsel Sessizlik İle Örgütsel Bağlılık
Arasındaki İlişkiler. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Elazığ.
Kahveci, G. ve Demirtaş, Z. (2013). Öğretmenler İçin Örgütsel Sessizlik Ölçeği Geliştirme
Çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı:12 (43), (167-182).
Kahveci, G. ve Demirtaş, Z. (2013). Okul Yöneticisi Ve Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Algıları.
School Administrator and Teachers’ Perceptions of Organizational Silence.
Education.38(167).
64 Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Sessizlik Hakkındaki Görüşleri
Şenay SEZGİN NARTGÜN - Vural KARTAL
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 2, s. 47 - 67, Kış 2013, BARTIN – TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 2, Issue 2, p. 47 - 67, Winter 2013, BARTIN – TURKEY
Kalağan G. (2009). Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Destek Algıları İle Örgütsel Sinizm
Tutumları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi,
Antalya.
Kalağan G. ve Güzeller, C. O. (2010). Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi.
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (27), 83-97.
Kaplan, M. (2007). Motivasyon Teorileri Kapsamında Uygulanan Özendirme Araçlarının İş gören
Performansına Etkisi ve Bir Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım
Üniversitesi, Ankara.
Karasar, N., (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel.
Morrison, E. F. ve Milliken, F. J. (2000). Organizational Silence: A barrier to change and
development in a pluralistic academy of management. The Academy Of Management
Review.25 (4), 706–725.
Mcclough, A.C.,Rogelberg, S.G., Fısher, G.G., Bachiochi, P.D. (Summer 1998). Cynicism And The
Quality Of An İndividual’s Contribution To An Organizational Diagnostic Survey.
Organization Development Journal. 16 (2), 31–42.
McGowen, R. A. (2003). Organizational Discourses: Sounds Of Silence. 3rd International Critical
Management Studies Conference LancasterUniversity, 1–7.
Özdemir, L. Ve Sarıoğlu U. S. (2013). Çalışanların Örgütsel Ses Ve Sessizlik Algılamalarının
Demografik Nitelikler Açısından Değerlendirilmesi. Kamu ve Özel Sektörde Bir araştırma.
İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi/Journal Of Economics And Administrative Scıences.
27(1),257–281.
Özler, D. E., Atalay, C. G. ve Şahin, M. D. (2010). Örgütlerde Sinizm Güvensizlikle mi Bulaşır?
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 2(2), 47–57.
Pinder, C.C. ve Harlos, K.P.(2001). Employee silence: Quiescenceandacquiescence as responses
to perceived injustice. Research in Personnel and Human Resources Management, (20),
331–369.
Robbins, S.P. (1994). Örgütsel Davranışın Temelleri, S. A. Öztürk (Çev.), Eskişehir: ETAM.
Tınaztepe C. (2012) Örgüt İçi İletişimin Örgütsel Sinizme Etkisi. Organizasyon ve Yönetim
Bilimleri Dergisi. 4(1), 53–63.
Topkaya, N. , Altınkurt, Y., Yılmaz, K. ve Dilek S.A (2013), Saygınlığını Yitirme Kaygısı İle Örgütsel
Sinizm Arasındaki İlişki. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi. (36),1–20.
Türk Dil Kurumu(TDK). (2005). Yazım Kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu.
Vroom, V. (1964). Work and Motivation, New York: Wiley.
Yılmaz, K. ve Altınkurt, Y. (2012). Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Güç Kaynakları İle
Öğretmenlerin İş Doyumu Arasındaki İlişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20 (2), 385–402.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com