Buradasınız

TÜRKİYE’DE 1996–2008 DÖNEMİNDE MADDE GRUPLARI BAZINDA İHRACAT-İTHALAT İLİŞKİSİ

AN ANALYSIS ON EXPORT-IMPORT RELATIONSHIP ON THE BASES OF ITEM GROUPS IN TURKEY BETWEEN 1996– 2008 PERIOD

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, Turkey's foreign trade is covered in terms of item groups, and a correlation analysis is made between the import and export of Turkey between 1996−2008. Firstly the correlation coefficients were obtained through time series analysis and thus several conclusions were drawn about the item groups subjected to import and export. The findings have revealed positive correlations in all item groups. In other words, the import (export) increased as the export (import) increased. Finally, a cross-section analysis was conducted on item groups; thus the correlation changes between the imports and exports in terms of item groups per year were examined. Hence, the study attempts to present the stability of the import and export in terms of item groups in time dimension after 1996 and it also aims to reveal how a character the import and export obtained in this period.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Türkiye’nin dış ticareti, madde grupları bazında ele alınarak 1996–2008 yılları arası gerçekleşen ihracat ve ithalat korelasyon analizine tabi tutulmuştur. İlk olarak, zaman serisi analizi yapılmak suretiyle korelasyon katsayıları elde edilmiş ve böylece ihracata ve ithalata konu olan madde grupları hakkında bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında, tüm madde gruplarında pozitif korelasyon gözlenmiştir. Diğer bir ifadeyle ihracat (ithalat) artarken ithalat (ihracat) da artmış, aynı yönlü bir hareketlenme görülmüştür. Çalışmada son olarak, madde grupları yatay kesit analizine tabi tutularak, yıllara göre madde grubu bazında yapılan ihracat ve ithalat arasındaki korelasyon değişimlerine bakılmış ve böylece 1996 yılı sonrası madde grupları bazında ihracat ve ithalatın zaman boyutundaki tutarlılığı ve nasıl bir yapıya ulaştığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.
64-84