Buradasınız

ÇALIŞMA YAŞAMINDA STRESİN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: EĞİTİM VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

The Effects Of Stress On Individual Performance In Business Life: A Research For Education And Healthcare Staff

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (Original Language): 
Stres günümüzde hemen hemen her ortamda ve herkes tarafından hissedilen bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır. İnsanlar zamanlarının büyük bir kısmını iş ortamında geçirmekte ve dolayısıyla strese maruz kalmaktadırlar. Bu çalışma, eğitim ve sağlık sektöründe çalışan işgörenlerin stres düzeylerini tespit etmek ve yaşanan stresin performans üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla Balıkesir İli Manyas ilçesinde çalışan eğitim ve sağlık sektöründeki işgörenler örneklem olarak seçilmiş ve 156 kişiye anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda sağlık sektöründe çalışanların eğitim alanında çalışanlara göre daha fazla strese maruz kaldıkları tespit edilmiştir. Ayrıca kurumda çalışılan süre ile stres düzeyi arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır. Kurumda çalışma yılı arttıkça algılanan stres düzeyi artmaktadır. Eğitim durumu ile stres algısı arasındaki ilişki incelendiğinde ise negatif yönlü ilişki olduğu, eğitim seviyesi stres algısının azaldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Çalışma yaşamındaki görev ile stres algısı arasında yapılan varyans analizi sonucunda istatistiksel açıdan anlamlı verilere ulaşılmıştır. Ücretli öğretmenlerin stres algıları en düşük, ebe ve hemşirelerin ise en yüksek grup olduğu tespit edilmiştir. İşgörenlerin çalışma yaşamında maruz kaldıkları stresin performansları ile ilişkisi incelenmiş ancak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
1-21

REFERENCES

References: 

AKGEMCİ, Tahir (2001) “Örgütlerde Stres ve Yönetimi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1-2.
AYDEMİR, Muzaffer, DEMİRCİ, M. Kemal ve ULUKÖY, Metin (2005), “Bankacılıkta
Stres Sorunu: Stres Kaynakları ve Stresle Başa Çıkma Yolları Üzerine Bilecik’te Bir
Araştırma”, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl 1, Sayı 1.
BARUTÇUGİL, İsmet (2004), Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Yayıncılık,
İstanbul.
BRAHAM, Barbara J. (1998) Stres Yönetimi, Çev. Vedat G. Diker, Hayat Yayıncılık,
İstanbul.
DAĞDEVİREN, Metin, ERASALAN Ergün ve Mustafa KURT (2005), “Çalışanların Toplam
İş Yükü Seviyelerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Model ve Uygulaması”, Gazi
Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 20, Sayı 4.
EKİNCİ, Hasan ve Süleyman EKİCİ (2003), “Yöneticiler Üzerindeki Etkileri Açısından Stres
Kaynakları ve Bir Uygulama”, Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 2.
GENÇ, Nurullah ve Osman DEMİRDÖĞEN (2000) , Yönetim El Kitabı, Birey Yayıncılık,
İstanbul.
GRIFFIN, Ricky W. (1990), Management, Third Edition, Houghton Mifflin Company,
Boston.
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 26 Eylül – Ekim 2011
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
20
GÜÇLÜ Nezahat (2001), “Stres Yönetimi”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt 21, Sayı 1.
GÜMÜŞTEKİN, Gülten E. ve ÖZTEMİZ, Ali Bircan (2005) “Örgütlerde Stresin Verimlilik
ve Performansla Etkileşimi” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
Cilt 14, Sayı 1.
KAYA, Ali ve Yasemin KAYA (2007), “Küçük ve Orta Boy İşletme Yöneticilerinin Stres
Kaynaklarını Tespit Etmeye Yönelik Kayseri İlinde Bir Araştırma”, Erciyes
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 23, Cilt 2.
KAYIŞ, Aliye (2009), “Güvenilirlik Analizi”, İçinde: SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli
İstatistik Teknikleri, Editör:Şeref KALAYCI, Asil Yayın Dağıtım, 4.Baskı, Ankara.
KIREL, Çiğdem (1994), “Stresin Bireysel Sonuçları, Stres Yönetimi, Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Yayınları, Eskişehir.
MCAFEE, R. Bruce ve Paul J. CHAMPAGNE (1987), Organizational Behavior: A
Manager’s View. New York: West Group.
OKUTAN, Mustafa ve Dilaver TENGİLİMOĞLU (2002), “İş Ortamında Stres ve Stresle
Başa Çıkma Yöntemleri: Bir Alan Uygulaması”, Gazi Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi,
Sayı 3.
ÖRÜCÜ, Edip ve Birgül DEMİR (1999), “Banka Çalışanlarında İş Stresi ve Muğla İli Örneği,
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:13, Sayı: 1.
ÖZMUTAF Nezih Metin (2006), “Örgütlerde İnsan Kaynakları ve Stres: Ampirik Bir
Yaklaşım”, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Cilt XXIII, Sayı1-2.
PAŞA, Muammer (2007), Stresin Bireysel Performans Üzerindeki Etkileri Ve Bir Uygulama,
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Bursa.
PEHLİVAN, İnayet (1995), Yönetimde Stres Kaynakları, Pegem Yayınları Personel
Geliştirme Merkezi, Yayın No:16, Ankara.
RANDALL, Mary. ve William A SCOTT (1988), “Burnout, Job Satisfaction and Job
Performance”, Australian Psychologist, Volume 23, Issue 3.
SAM Rıza (2002), “Yoğun Bilgi Bilişimde Yabancılaşma Sorunu: Bilgi Zenginleri-Bilişim
Yoksulları”, I. Ulusal Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 10-11 Mayıs, Kocaeli.
SAM Rıza (2002), “Yoğun Bilgi Bilişimde Yabancılaşma Sorunu: Bilgi Zenginleri-Bilişim
Yoksulları”, I. Ulusal Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 10-11 Mayıs, Kocaeli.
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 26 Eylül – Ekim 2011
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
21
SİLAH, Mehmet (2005), Endüstride Çalışma Psikolojisi, 2.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
SOYSAL, Abdullah (2009), “Farklı Sektörlerde Çalışan İşgörenlerde Örgütsel Stres
Kaynakları: Kahramanmaraş Ve Gaziantep’te Bir Araştırma” Süleyman Demirel
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2.
SOYSAL, Abdullah (2009), “Farklı Sektörlerde Çalışan İşgörenlerde Örgütsel Stres
Kaynakları: Kahramanmaraş Ve Gaziantep’te Bir Araştırma” Süleyman Demirel
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2.
SÖKMEN, Alptekin (2005),“Konaklama İşletmelerinin Yöneticilerinin Stres Nedenlerinin
Belirlenmesinde Cinsiyet Faktörü: Adana’da Ampirik Bir Araştırma”, Ekonomik ve
Sosyal Araştırmalar Dergisi, Güz, Sayı 1.
SULLIVAN Sherny E. ve Rabi S. BHAGAT (1992). “Organizational Stress, Job Satisfaction
And Job Performance: Where Do We Go From Here?” Journal of Management,
Vol.18, No 2.
WEINER J. S. (1982), “The Measurement of Human Workload”, Ergonomics, Vol. 25,
Iss.11.
YATES, Jena E. (1989), Gerilim Altındaki Yönetici, İlgi Yayıncılık, İstanbul.
YELBOĞA Atilla (2006), “Kişilik Özellikleri ve İş Performansı Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi”, İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, C.8, S.2.
YILMAZ Abdullah ve Süleyman EKİCİ (2006), “Örgütsel Yaşamda Kamu Çalışanlarının
Örgütsel Stres Kaynakları Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi
İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 11, Sayı 1

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com