Buradasınız

KKTC VE AB’DE SAYIŞTAY MÜESSESELERİNİN ETKİNLİK ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

A COMPARATIVE ANALYSIS ON THE EFFICIENCIES OF TRNC COURT OF AUDITORS AND THE EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The most important supervisory institution responsible for the optimal usage of public sources is court of auditors. In this study, the efficiency of Court of Auditors in Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) that is compared with the European Court of Auditors is analyzed so as to determine its basic problems. As a result of this, the vital problems are absence of its practical independency, insufficient accountability, lacking enough auditors, legal impossibility of outsourcing for making use of scientists and chartered accountants, lag of practically implementing performance audit, lack of institutional framework for the follow-up and finalization of reports and the absence of efficient internal audits mechanisms in public institutions and offices.
Abstract (Original Language): 
Kamu kaynaklarının optimal şekilde kullanılması için denetleme yapan en önemli denetim kurumu Sayıştaydır. Avrupa Birliği (AB) Sayıştayı ile karşılaştırmalı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sayıştayının etkinliğinin irdelendiği bu çalışmada tesbit edilen başlıca sorunlar kurumun pratikteki bağımsızlığına gölge düşmesi, hesap verebilirliğinin yetersiz olması , denetçi eksikliği ve dıştan hizmet alınmaması, performans denetimine geçilmemesi, Sayıştay sonrası raporların gereğini yapacak yasal ve kurumsal yapının oluşmaması ve dış denetim yapılan kurumlarda etkin bir iç denetim mekanizmasının kurulmamasıdır.
1-13

REFERENCES

References: 

ARAL, CEM SUAT (2001), Performans ölçümü, Sayıştay Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi
No.19, Mayıs.
BAYAR, D. (2005), “Sayıştayın Anatomisi”, Maliye Dergisi, Sayı:148, Ocak-Nisan.
CALDEIRA, V. (2008), “ The European Court of Auditor’s Perspective On The Management
and Control of EU Funds”, Polytechnical Studies Review, Vol VI, n°10. pp. 007-027.
COŞKUN, A. VE KARABEYLİ, L. (2007), “Etkin Devlette Performans Denetimi ve Türkiye
Deneyimi“, 22.Türkiye Maliye Sempozyumu “Mali Yapılanma Sürecinde Stratejik
Yönetim” oturumu, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü, 13 Mayıs.
EUROPA (2009a), The European Court of Auditors, European Union Institutions and Other
Bodies, http://europa.eu/institutions/inst/auditors/index_en.htm, (27 Eylül, 2009).
EUROPA (2009b), European Anti-Fraud Office (OLAF), Summaries of EU Legislation,
http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/antifraud_off...
m, (27 Eylül, 2009).
EUROPEAN COURT OF AUDITORS (2007), Court Audit Policy and Standards, 26/04/2007,
Luxembourg.
GÖNÜLAÇAR, Ş. (2007), “İç Denetimde Hedefler ve Beklentiler”, Mali Hukuk Dergisi, 130.
(Temmuz-Ağustos 2007) ve 131. (Eylül-Ekim 2007) Sayılar.
İKV (2009), Sayıştay (Court of Auditors), İktisadi Kalkınma Vakfı,
http://www.ikv.org.tr/sozluk2.php?ID=1258, (27 Eylül, 2009)
İSTANBULLUOĞLU, GONCA (2005), Lima Deklarasyonu Denetim Usulleri Rehberi, T.C
Sayıştay Bakanlığı, Ankara.
KARAMAZAKCADIK, A. (2007), “Sayıştay’da Değişim Yönetimi”, Sayıştay Dergisi, Sayı 65
(145. Özel Sayı), Nisan-Haziran.
KENGER, E. (2001), Denetçi Yardımcıları Eğitim Notu, Şubat 2001,
http://www.ydk.gov.tr/egitim_notlari/denetim.htm, (25 Eylül, 2009).
KKTC SAYIŞTAY (2009a), Sayıştay'ın Tarihçesi,
http://www.sayistay.kamunet.net/tr/main/history.asp, (29 Eylül, 2009)
KKTC Sayıştay (2009b). 2008 Yıllık Rapor. Lefkoşa.
KÖKSAL, E.(1998), “Türkiye’de Merkezi Hükümetin Taşra Örgütünün Denetimi”, Amme
İdaresi Dergisi, Cilt: 20, Sayı; 3, Aralık, Ankara
KÖSE, H. ÖMER (2001), “Parlamento Adına Denetim İşlevi ve Yüksek Denetim Kurumlarının
Parlamento ile İlişkileri”, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, İ.Ü. İktisat Fakültesi
Maliye Araştırma Merkezi Yayını, İstanbul.
KÖSE, H. ÖMER (2007a), Dünyada ve Türkiye’de Yüksek Denetim, (İkinci Baskı), T.C. Sayıştay
145. Kuruluş Yıldönümü Yayınları, Ankara.
KÖSE, H. ÖMER (2007b), “Yüksek Denetimde Çağdaş Gelişmeler ve Sayıştayın Konumu”,
Sayıştay Dergisi, Sayı 65 (145. Özel Sayı), Nisan-Haziran.
KÖSE, H. ÖMER (2008), “Yeni Çerçevesi İle Yüksek Denetimin Uluslararası Standartları”,
Sayıştay Dergisi, Sayı 71, Ekim-Aralık.
ONAR, SIDDIK SAMİ (1966), İdare Hukukunun Umumi Esasları, Cilt: 2, İstanbul.
ÖZBARAN, M. H. (2003), “Yolsuzluk ve Bu Alanda Mücadele Eden Uluslararası Örgütler ve
Birimler”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 50-51, Temmuz-Aralık.
ÖZEREN, B. VE EKİNCİ, M. (2004), İngiltere Kamu Sektöründe İç Denetim Standartları, T.C.
Sayıştay Yayınları, Araştırma, İnceleme, Çeviri Dizisi, Mart.
POLLITT, CHRISTOPHER AND HILKKA SUMMA (1999), Performance or Compliance?
Performance Audit and Public Management in Five Countries, Oxford University Press,
Great Britain.
QUIRKE, BRENDAN (2007), “OLAF: The Fight Against EU Fraud”, Journal of Financial
Crime, 14(2): 178-189.
SARAN, ULVİ (2004), Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma /Kalite Odaklı Bir Yaklaşım,
Atlas Yayınları, Ankara
SAYIŞTAY DIŞ İLİŞKİLER GRUBU (1997), INTOSAI Denetim Standartları/Çeviri, T.C
Sayıştay Başkanlığı, 135. Kuruluş Yıldönümü Yayınları,
http://www.sayistay.gov.tr/yayin/yayinicerik/intosai1.htm#sun, (25 Eylül, 2009).
SHARKANSKY, IRA (1991), “The Development of State Audit”, State Audit and
Accountability, State of Israel, State Comptroller's Office, Jerusalem.
T.C SAYIŞTAY (2007), Sayıştay, Mayıs 2007.
TOSUN, K.(1984), İşletme Yönetimi, Mars Yayınları, İstanbul.
UZ, A. (2005), “Hesapları Kesin Hükme Bağlamakla Görevli Sayıştay’ın Yargısal Kimliği”,
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (AÜHFD), Cilt 54, Sayı 4.
YAMAN, A. (2008), “Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Sürecinde Türk Denetim
Sistemine Genel Bir Bakış, Güncel Sorunlara İlişkin Degerlendirme ve Öneriler”, Mali
Hukuk Dergisi, Sayı 133, Ocak-Şubat 2008.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com