Buradasınız

ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ OKULLARDAKİ FARKLILIK YÖNETİMİ ANLAYIŞI AÇISINDAN İNCELENMESİ

AN ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF TEACHERS IN TERMS OF DIVERSITY MANAGEMENT CONCEPT IN SCHOOLS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The importance of diversity management which is defined as the process of awareness about the diversity of other individuals in the organization and making more sensitive to this issue is understood more day by day. Organizational commitment, research's dependent variable, means the commitment of organization by the members of organization. There are three kinds of organizational commitment as affective, continuance (compulsory) and normative commitment. In the result of the research which based relational search model, positive relationship was found in the dimension of internalization and identification of diversity management and organizational commitment but negative relationship was found in the dimension of harmony.
Abstract (Original Language): 
Örgütte bulunan herkesi diğer bireylerin farklılıkları hakkında bilinçlendirme ve bu konuda daha duyarlı hale getirme süreci olarak tanımlanan farklılık yönetiminin önemi her geçen gün daha çok anlaşılmaya başlamıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni örgütsel bağlılık ise örgüt üyelerinin örgüte olan bağlılıklarını ifade etmektedir. Örgütsel bağlılığın duygusal, sürekli (zorunlu) ve normatif (minnet) bağlılık olmak üzere üç türü bulunmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı farklılık yönetiminin öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarına olan etkisini incelemektir. İlişkisel tarama ile yapılan araştırmanın sonucunda farklılık yönetimi ile örgütsel bağlılığın içselleştirme ve özdeşleştirme boyutunda pozitif, uyum boyutunda ise negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Aksu, N. (2008). Örgüt kültürü bağlamında farklılıkların yönetimi ve bir uygulama. (Yayınlanmış doktora tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa.
Argüden, Y. (2007). Dünya vatandaşlığı ve farklılıkların yönetimi. Önce Kalite Dergisi, Eylül 2007 18-22.
Avolio, B.J., Zhu, W., Koh, W. & Bhatia, P. (2004). Transformational leadership and organizational commitment: Mediating role of psychological empowerment and moderating role of structural distance. Journal of Organizational Behavior 25, 951-968.
KAYNAKÇA
12
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 38 Eylül - Ekim 2013
Uluslararası
Hakeml
i Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X
İktisa
t ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
Aydoğan, İ. (2010). Yönetimde yeni yaklaşımlar. İçinde H.B. Memduhoğlu ve K. Yılmaz (Ed.), Örgütsel vatandaşlık davranışı (Ss. 291-316). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Balay, R . (2000). Örgütsel bağlılık. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
Balay, R. ve Sağlam, M. (2004). Eğitimde farklılıkların yönetimi ölçeğinin uygulanabilirliği. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 8. 32-46.
Balcı, A. (2003). Örgütsel sosyalleşme kuram strateji ve taktikler. Ankara: Pegem Akademi Yayınları
Başaran, İ.E. (1982). Örgütsel davranış. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları. Bayram, L. (2005) Yönetimde yeni bir paradigma: Örgütsel bağlılık. Sayıştay Dergisi, Sayı:
59.
Çetin, M.Ö. (2004). Örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Durna, U. ve Eren V. (2005). Üç bağlılık unsuru ekseninde örgütsel bağlılık. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6 (2) 210-219.
Gröschl, S.
&
Doherty, L.
(1999)
. Diversity management in practice. International Journal Of Contemporary Hospitality Management 11 (6) 262-268.
Işık A.N. ve Gürsel M. (2009). Örgüt kültürünün bazı değişkenlere göre analizi. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 27. 187-205.
İnce
M
. ve Gül H. (2005). Örgütsel bağlılık. Konya: Çizgi Kitabevi.
Gilbert, J.A, Stead, B.A. & Ivancevich, J.M. (1999). Diversity management: A New organizational paradigm. Journal Of Business Ethics, 21 61-76.
Jones, N.B. (2005). The Paradox of diversity management, creativity and innovation. Blackwell Publishing, 14 (2) 169-175.
Kersten, A. (2000). Diversity management dialogue, dialectics and diversion. Journal Of Organizational Change Management, 13 (3) 235-248.
Leiter, M.P. & Maslach, C. (1988). The Impact of interpersonal environment on burnout and organizational commitment. Journal Of Organizational Behavior. 9, 297-308.
13
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 38 Eylül - Ekim 2013
Uluslararası
Hakeml
i Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X
İktisa
t ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
Memduhoğlu, H.B. (2007). Yönetici ve öğretmen görüşlerine göre Türkiye'de kamu liselerinde farklılıkların yönetimi. (Yayınlanmış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
. (2010).
Yönetimde yeni yaklaşımlar. İçinde H.B. Memduhoğlu ve K. Yılmaz
(Ed.) Farklılıkların yönetimi. (Ss. 199-228). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan örgütsel destek ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2) 113-130.
Pitts, D. (2009). Diversity management, job satisfaction, and performance: evidence from u.s. federal agencies. Public Administration Revie, 69 (2) 328-338.
Public Service and Merit Protection Commission, (1998). Workplace Diversity. http://www.apsc.gov.au/merit adresinden elde edildi.
Robbins, S.P. ve Judge T.A. (2011). Örgütsel davranış. (Çev. Ed. Erdem, İ.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Scandura, T.A. & Lankau, M.J. (1997). Relationships of gender, family responsibility and flexible work hours to organizational commitment and job satisfaction. Journal Of Organizational Behavior, 18, 377-391.
Sürgevil, O. (2008). Farklılık ve işgücü farklılıklarının yönetimine analitik bir yaklaşım. (Yayınlanmış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
TDK (2010).
Büyü
k Türkçe sözlük, http://tdkterim.gov.tr/bts/ adresinden elde edildi.
Ünalp, A. T. (2007). Küresel işletmeler ve küresel işletmelerde farklılıkların yönetiminde kültürel farklılıkların önemi. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com