Buradasınız

MEŞRUTİYETTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'DE SPOR POLİTİKALARI VE 1980 SONRASI PARTİ VE HÜKÜMET PROGRAMLARI İLE KALKINMA PLANLARINDA SPORUN YERİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, starting from the last period of Otoman Empire to date, the development and change of sport have been elaborated. In addition, especially in the period after 1980, the role and importance of sports in party programs, in Government programs and in Development Plans have been focused. Besides, the extent of complementariness and similarity of studies and targets related with sports which are included in Party Programs, Government Programs and Development Plans have been evaluated. In the light of data collected about sports, it is concluded that during some periods, there is incompatibleness between the Party and Government Programs and Development Plans. Also it is found out that during some periods, Party and Government Programs together with Development Plans have been impeded.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminden günümüze kadar geçen sürede sporun nasıl bir gelişim ve değişim yaşadığı ortaya koyulmuştur. Ayrıca, özellikle 1980 sonrası dönemde Parti Programlarında, Hükümet Programlarında ve Kalkınma Planlarında sporun yeri ve önemi üzerinde durulmuştur. Parti ve Hükümet Programları ile Kalkınma Planlarında spor üzerine yer alan çalışma ve hedeflerin, ne derece birbirlerini tamamlayıcı ve birbirlerine paralel oldukları değerlendirilmiştir. Spora dair elde edilen veriler ışığında, ülkenin geleceğini şekillendiren Parti ve Hükümet Programları ile Kalkınma Planlarının bazı dönemlerde uyumsuz ve bazı dönemlerde de sekteye uğramış oldukları sonucuna varılmıştır.
FULL TEXT (PDF): 
1-16

REFERENCES

References: 

Atabeyoğlu, C. (2001). Sporda devlet mi devlette spor mu (1. Baskı). İstanbul: Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yayınları.
Atılbaz, F. (21.09.2011). Hükümet nedir, devlet nedir beraberce öğrenelim. 06/05/2012, http://www.ortadogugazetesi.net/makale.php?makale=hukumet-nedir-devlet-n....
Aydın, A.D., Demir, H., Yetim, A.A. (2007). Türk spor politikalarında öngörülen hedeflerin gerçekleşme düzeylerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma (GSGM örneği). Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1 (2).
15
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 38 Eylül - Ekim 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
Cankalp, M. (2005). Sporda yönetim ve organizasyon (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Çerez, H. (1996). Türkiye Yüzme-Atlama ve Sutopu Federasyonu'nun idari ve mali yapısı. Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Ekici, S. (2002). Türkiye'de spor federasyonlarını oluşturan fahri(gönüllü) çalışanların spor politikalarının oluşumu ve uygulamalarına yaklaşımları. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Fişek, K. (1998). Devlet politikası ve toplumsal yapıyla ilişkileri açısından dünyada ve Türkiye'de spor yönetimi. Ankara: Bağırgan Yayınevi.
Gök, Y., Sunay, H. (2010). Türkiye ve Fransa'da uygulanan spor yönetiminin kamu yönetimi açısından karşılaştırılması. Spormetre, VIII(1), 7-16. O, bir centilmendi. (29 Ekim 1998). Hürriyet.
Serarslan, M.Z. (2005). Spor yönetimi ve örnek olay analizi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
Sümer, R. (1990). Türkiye'de spor yönetiminin tarihsel gelişimi ve sporda demokrasi (3. Baskı). Ankara: Güven Kitabevi.
Şentuna, M. (2009). Türkiye'deki gençlik ve spor ile ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının gençlik politikalarının değerlendirilmesi ve bir model örneği. Yayınlanmamış doktora tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com