Buradasınız

FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ AMAÇLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE MEVCUT FEN BİLGİSİ MÜFREDAT PROGRAMININ AMAÇLAR BOYUTUNDA UYGUNLUĞU KONUSUNDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

TEACHERS’ VIEWS ABOUT CURRENT SCIENCE CURRICULUM APPROPRIATENESS FOR ACQUIRING THE AIMS OF SCIENCE EDUCATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, the primary science curriculum that began to be used first time in 2001-2002 education year, was examined according to its appropriateness for acquiring the aims of science education and investigated depending on the views of teachers who applied this curriculum. The study was done through making an inquiry to 100 teachers who have been teaching science at 4th,5th,6th,7th. and 8th grade in 46 primary schools that selected randomly in Çorum province center and Sungurlu district. Percentage, frequency and mean were used to analyze the data from the study. At the end of the this study, it was concluded that teachers found appropriate the new primary science curriculum for acquiring the aims of teachers’ in science teaching at primary schools.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, 2001-2002 öğretim yılında uygulamaya konulan ilköğretim fen bilgisi dersi öğretim programının, fen bilgisi öğretimi amaçlarının gerçekleştirilmesinde amaçlar boyutunda uygunluğu, programı uygulayan öğretmenlerin görüşlerine bağlı olarak incelendi. Araştırma, Çorum il merkezinde ve Sungurlu ilçesinde bulunan rasgele seçilen 46 ilköğretim okulunda 4.,5.,6.,7.ve 8. sınıf fen bilgisi dersini okutan 100 öğretmene anket uygulanarak gerçekleştirildi. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde istatistiki yöntemlerden yüzde, frekans ve aritmetik ortalama kullanıldı. Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin ilköğretim fen bilgisi öğretimi amaçlarının gerçekleştirilmesinde yeni fen bilgisi öğretim programını amaçlar boyutunda uygun buldukları belirlendi.
165-175

REFERENCES

References: 

Aydıner, N. (1995). İlköğretimde Sosyal
Bilgiler Dersi Öğretim Programlarına
İlişkin Öğretmen ve Müfettiş Görüşleri.
Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi).
Bakaç, M. (2000). Fen Eğitiminde Başarının
Arttırılmasında Amaçların Önemi. Milli
Eğitim Dergisi.147.
Bilen, M. (1999). Plandan Uygulamaya
Öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık.
Büyükkaragöz, S. S. (1997). Program
Geliştirme “Kaynak Metinler”. Konya: Öz
Eğitim Yayınları.
Crawley, F. E. & Salyer, B. (1995). Origins
of Life Science Teachers’ Beliefs
Underlying Curriculum Reform in
Texas. Science Education, 79, 611-635.
Demirel, Ö. (1999). Kuramdan Uygulamaya
Eğitimde Program Geliştirme Ankara:
Pegem A Yayıncılık.
Elbaz, F. (1991). Teachers Participation in
Curriculum Development the
International Encylopedia of
Curriculum, Oxford:Peramon Press.
Akt: Koca, S., (1999). Ortaöğretimde
Fizik Dersi Müfredat Programlarının
Değerlendirilmesi ve Alternatif Bir Fizik
Programı. Ankara: G.Ü. (Yüksek Lisans
Tezi).
Erden, M. (1992). Eğitimde Program
Değerlendirme. Ankara: Pegem
Yayıncılık.
Fer, S. (2000). Modüler Program Yaklaşımı
ve Bir Öneri. Milli Eğitim Dergisi, 147.
Güngör, C. ve Yılmaz, B. (2002). Eğitimde
Ölçme ve Değerlendirme.
http://www.egitim.com/egitimciler/0753
/0753.1/0753.Egitimdeolçmevedegerlen
dirme.
Huinker, D. & Madison, S. K. (1997).
Preparing Efficacious Elementary
Teachers in Science And Mathematics:
The Influence Of Methods Courses.
Journal of Science Teacher Education,
8, 107-126.
Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma
Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
M.E.B. (2000). 2518 Sayılı Tebliğler
Dergisi. İstanbul: Milli Eğitim
Basımevi.
Olson, J. (1981). Teacher Influence in The
Classroom: A Context For
GAZİ ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, Cilt 5, Sayı 2, (2004)
175
Understanding Curriculum Translation.
Instructional Science, 10, 259-275.
Schremer, O. D. (1991). The Teacher –A
Category In Curriculum Evaluation.
Studies In Educational Evaluation, 17,
23-39.
Tekin, H. (2000). Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme. Ankara: Yargı
Yayınevi.
Tobin, K. (1987). Forces Which Shape The
Implemented Curriculum in High
School Science And Mathematics.
Teaching and Teacher Education, 3,
287-298.
White, R.C. (1997). Curriculum Innovation
A Celebration Of Classroom Practice.
Open University Press.
Yılmaz, H. (1996). Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme. Konya: Öz Eğitim
Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com