Buradasınız

Sınıfta İstenmeyen Öğrenci Davranışlarıyla İlgili Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Problems that Class Teachers Faced in the Classroom Related to Undesired Behaviors and Their Solutions

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim this study is to determine the undesired behaviors of students that class teachers faced in the classroom and their solutions. The sample of the study consists of 37 class teachers working in the provinces of Gumushane, Canakkale, Erzurum, Istanbul, Tekirdag, Kocaeli, Kutahya, Bursa, Samsun, Eskisehir, and Mus in Turkey in the fall term of 2011-2012 academic year. As a result, the undesired behaviors of students that teachers faced in the classroom have been determined as not obeying the class rules, swearing, talking without permission, shyness, hyperactivity and lack of attention, and problems caused by watching violent TV programs (such as threatening). Solutions to these problems have been stated as: punishments and awards, warning, ignoring, behaving more sincerely towards students, including students by means of activities, guidance service, giving assignment, making students sit in front of the class, and playing games.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin sınıfta karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışlarının neler olduğunu belirlemek ve istenmeyen öğrenci davranışlarına getirdikleri çözüm önerilerini saptamaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılında, Gümüşhane, Çanakkale, Erzurum, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Kütahya, Bursa, Samsun, Eskişehir, Muş illerinde görev yapmakta olan 37 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenlerin sınıfta karşılaştıkları istenmeyen davranışlar; Sınıf kurallarına uymama, küfürlü konuşma, derste izinsiz konuşma, çekingenlik, hiperaktivite ve dikkat eksikliği, şiddet içerikli televizyon programları izlenmesinden kaynaklanan sorunlar (tehdit etme). Öğretmenlerin sınıfta karşılaştıkları istenmeyen davranışlarla ilgili çözüm önerileri; ceza ve ödül verme, uyarma, görmemezlikten gelme, öğrencilere daha samimi davranma, öğrencileri etkinliklerle kaynaştırma, rehberlik servisi, görev verme, öğrencileri kendisine yakın yerde oturtma, oyun oynatma olduğu görülmektedir.
FULL TEXT (PDF): 
255-269

REFERENCES

References: 

Ada, S.; Ünal, S. (2000). Sınıf Yönetimi. Marmara Üniversitesi. Teknik Eğitim Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Matbaa Birimi: İstanbul.
Ataman, A. (2005). Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar. (Editör: Küçükahmet, L.). (4.baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Alkan H.B. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin istenmeyen davranışlarla baş etme yöntemleri ve okulda şiddet, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Niğde.
Akçadağ, T.(2009).Etkili Sınıf Yönetimi. (Editör: Kıran, H.). (5.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
Aydoğan, İ.(2010).Kuram ve Uygulamada Sınıf Yönetimi. (Editör: Gülşen, C.). Ankara: Anı Yayıncılık.
Balay, R. ve Sağlam, M. (2008). Sınıf içi olumsuz davranışlara ilişkin öğretmen görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:V, 5 (2), 1-24.
Başar H. (2003). Sınıf yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
Boyacı, A. (2008). Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Sınıf Yönetimi. (Editör: Çelikten, M.) .(1.Baskı). Anı Yayıncılık: Ankara
Büyüköztürk, Ş.; Kılıç Çakmak, E.; Akgün, Ö.E.; Karadeniz, Ş.; Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
Çankaya, İ.; Çanakçı, H. (2011) Sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışlarla başa çıkma yolları. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/2,, p. 307-316.
Çelik, V. (2005). Sınıf Yönetimi. (3.baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Celep, C.(2002). Sınıf Yönetimi ve Disiplini (Yenilenmiş 2.baskı). Ankara.:Anı Yayıncılık.
Dönmez, B.; Cömert, M. (2009). Öğretmen adaylarının, kendilerinin ve uygulama öğretmenlerinin sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışları ile baş etme konusundaki yeterliliklerine ilişkin algıları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,10 (2), 47-55.
Durukan H.; Öztürk, H.İ.(2005).Sınıf Yönetimi (1.baskı). İstanbul: Lisans Yayıncılık.
Elban, L.(2009), İlköğretimdeki öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışlarıyla karşılaşma ve çözüm bulma durumlarının incelenmesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü: Konya
Gürşimşek, I.; Saygılı, G. (2008). Sınıfta istenmeyen davranışlara ilişkin öğrenci görüşleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 23, 152-159.
Kapucuoglu Tolunay, A. (2008). Sınıf öğretmenlerinin sınıfta karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışlara karşı kullandıkları baş etme yöntemleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Bursa.
Kahraman, C. (2006). Sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışlarının önlenmesi ve giderilmesine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri (Edirne İl Merkez, Uzunköprü ve Havza İlçeleri Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant Baysal Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü: Bolu.
Keskin, R. (2009). Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi ve istenmeyen öğrenci davranışlarıyla baş etmede kullandıkları yöntemlere ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü: İstanbul.
Keleş, Z. (2010). İlköğretim okulları birinci kademe sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetiminde karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışlarla baş etme yöntemleri, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü: İstanbul.
Korkmaz, İ. (2002). Sınıf Yönetimi. (Editör: Kaya, Z). (2.baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık
Köse, E. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (Editör: Kıncal, R.Y.).Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Neyişci Karakaş, B. (2005) İlköğretim birinci kademe öğrencilerinde gözlenen istenmeyen davranışları ve öğretmenlerin bunlarla başa çıkma yöntemleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Manisa.
Özdemir, İ.E.(2011). Sınıf yönetimi. (Editör: Özdemir, M.Ç.). (2.baskı). Ankara: Pegem Akademi
Sadık, F. (2008). Sınıf Yönetimi Teori ve Pratik Uygulamalar. (Editör: Yiğit, B.). Kriter Yayınevi (1.Baskı):İstanbul
Sarıtaş, M. (2006). Öğretmen adaylarının değerlendirmelerine göre sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarını değiştirmek ve düzeltmek amacıyla yararlanılan stratejiler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi XIX (1), 2006, 167-187
Şenay, K. (2011). İlköğretim okulları birinci kademede görevli yönetici ve öğretmen algılarına göre istenmeyen öğrenci davranışları ve önleme yöntemleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: İstanbul.
Sipahioğlu, E. (2008). İlköğretim ı.kademesinde sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışları ve çözüm önerileri (Narlıdere Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler: İstanbul.
Yıldız, B. (2006). Sınıf öğretmenlerinin istenmeyen davranışlarda kullandıkları önleyici yaklaşımlar ve bu yaklaşımların etkililiğine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant Baysal Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü: Bolu.
Yüksel, A. (2006). İlköğretim ı.kademede 1., 2. ve 3. sınıflarda istenmeyen öğrenci davranışlarına ilişkin öğretmen gözlem ve görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com