Buradasınız

FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE BİLİNÇ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

THE ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS LEVELS OF PHYSICS, CHEMISTRY AND BIOLOGY STUDENT TEACHERS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.41708

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Research shows that the environmental education is not sufficiently addressed in educational institutions in our country. In this study, physics, chemistry and biology student teachers' general environmental information, and their level of utilization of this knowledge for the environment in which they live were tried to determine. The sample of the study consisted of physics (25), chemistry (25) and biology student teachers (25), a total of 75 student teachers studying in their final year at KTU Fatih Faculty of Education. The data were collected using questionnaire and interview techniques. The questionnaire consisted of a total of 26 questions, 4 open-ended and 22 multiple-choice with three options. In addition, the semi-structured interviews were conducted with 5 student teachers randomly selected from each program. Chi-square test was used to compare the items in the questionnaire. The results from the chi-square indicated that there is a significant difference in only one item between the branches and three items in terms of the gender. Considering all items in the questionnaire, the result is reached that information and behavior levels towards the environment does not differ in term of gender and branches. Another result is that student teachers’ information and behavior levels towards the environment was not enough.
Abstract (Original Language): 
Yapılan çalışmalar, ülkemizdeki eğitim kurumlarında çevre eğitimine yeterince yer verilmediğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada fizik, kimya ve biyoloji öğretmen adaylarının genel çevre bilgileri ve içinde yaşadıkları çevreye karşı bu bilgileri kullanma düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın örneklemini, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi fizik (25), kimya (25) ve biyoloji (25) öğretmenliği son sınıfta öğrenim görmekte olan toplam 75 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada veriler anket ve mülakat teknikleri kullanılarak toplanmıştır. Ankette 4 açık uçlu, 22 üç seçenekli toplam 26 soru bulunmaktadır. Ayrıca her programdan seçilen 5 ‘er öğretmen adayı ile yarı-yapılandırılmış mülakatlar yürütülmüştür. Anket maddelerinin karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanılmıştır. Ki-kare analizi sonucunda branşlar arasında sadece bir maddede ve cinsiyette ise üç maddede anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Anketteki tüm maddeler dikkate alındığında, çevreye yönelik bilgi ve tutumların, cinsiyet ve branşa göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer bir sonuç ise, öğretmen adaylarının çevreye karşı bilgi ve davranımlarının yeterli düzeyde olmadığıdır.
167
193

REFERENCES

References: 

Alp, E., Ertepinar, H., Tekkaya, C. ve Yilmaz, A. (2006). “A Statistical Analysis of Children’s Environmental Knowledge and Attitudes in Turkey.” International Research in Geographical and Environmental Education, 15(3): 210-223.
Alp, E., Ertepinar, H., Tekkaya, C. ve Yilmaz, A. (2008). “A Survey on Turkish Elementary School Students' Environmental Friendly Behaviours and Asociated Variables'.” Environmental Education Research, 14(2): 129-143.
Altın, M. (2001). Biyoloji Öğretmeni Adaylarında Çevre Eğitimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Atasoy, E. ve Ertürk, H. (2008). “İlköğretim Öğrencilerinin Çevresel Tutum ve Çevre Bilgisi Üzerine Bir Alan Araştırması.” Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1): 105-122.
Aydın, F., Coşkun, M., Kaya, H. ve Erdönmez, İ. (2011). “Gifted Students’ Attitudes Towards Environment: A Case Study From Turkey.” African Journal of Agricultural Research, 6(7): 1876-1883.
Baş Tarsus, M. (2010). Evaluation of Environmental School Students. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
Çabuk, B. ve Karacaoğlu, C. (2003). “Üniversite Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıklarının İncelenmesi.” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36(1-2): 189-198.
Çepel, N. (2008). Ekolojik sorunlar ve çözümleri (3. Baskı). Ankara: TUBİTAK Popüler Bilim Kitapları.
Gökhan DEMİRCİOĞLU-Hülya DEMİRCİOĞLU-Mustafa YADİGAROĞLU
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 19, Nisan 2015
186
Erol, G. H. ve Gezer, K. (2006). “Prospective of Elementary School Teachers’ Attitudes Toward Environment and Environmental Problems.” International Journal of Environmental and Science Education, 1(1): 65-77.
Frick, J., Kaiser, F. G. ve Wilson, M. (2004). “Environmental Knowledge and Conservation Behavior: Exploring Prevalence And Structure İn A Representative Sample.” Personality ve Individual Differences, 37(8): 1597-1613.
Gökçe, N., Kaya, E., Aktay, S. ve Özden, M. (2007). “İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları.” İlköğretim Online, 6(3): 452-468.
Gökmen, A., Ekici, G. ve Öztürk, G., (2012). Biyoloji öğretmen adaylarının çevre eğitimine yönelik öz-yeterlilik algılarının incelenmesi üzerine bir çalışma, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/tam_metin/pdf/2470-30_05_201... adresinden 5.03.2013 tarihinde alınmıştır.
Gökmen, S. (2007). Genel ekoloji. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Hounshell, P. ve L. Liggett. (1973). “Assessing the Effectiveness of Environmental Education.” Journal of Environmental Education, 5(2): 28-30.
Işıldar, G. Y. ve Yıldırım, F. (2008). “Çevre Eğitiminin Çevreye Duyarlı Davranışlar Üzerindeki Etkisi.” Eğitim ve Bilim Dergisi, 33(148): 13-27.
İncekara, S. ve Tuna, F. (2010). “Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevresel Konularla İlgili Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi: Çankırı İli Örneği.” Marmara Coğrafya Dergisi, 22: 168-182.
Kahyaoğlu, M. (2011). “Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ile Çevre Eğitimi Öz‐yeterlikleri Arasındaki İlişki.” Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(2): 67–82.
Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinç Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 19, Nisan 2015
187
Kahyaoğlu, M. ve Kaya, M.F. (2012). “Öğretmen Adaylarının Çevre Kirliliğine ve Çevreyle İlgili Sivil Toplum Örgütlerine Yönelik Görüşleri.” Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(1): 91-107.
Kahyaoğlu, M., Daban, Ş. ve Yangın, S. (2008). “İlköğretim Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Tutumları.” Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11: 42-52.
Kaplowitz, M. ve Levine, R. (2005). “How Environmental Knowledge Measures up at a Big Ten University.” Environmental Education Research, 11(2): 143-160.
Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi (10. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Karatekin, K. ve Aksoy, B. (2012). “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.” Turkish Studies-International Periodical For the Languages. Literature and History of Turkish or Turkic, 7(1): 1423-1438.
Keleş, R. ve Hamamcı, C. (2005). Çevre politikası (5. Baskı). Ankara: İmge Kitabevi.
Kışoğlu, M., Gürbüz, H., Sülün, A., Alaş, A. ve Erkol, M. (2010). “Environmental Literacy and Evaluation of Studies Conducted on Environmental Literacy in Turkey.” International Online Journal of Educational Sciences, 2(3): 772-791.
Köse, M. ve Demir, E. (2014). “Öğretmenlerin Rol Modelliği Hakkında Öğrenci Görüşleri.” Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 4(1): 8-18.
Maskan, A. K., Efe, R., Gönen, S. ve Baran, M. (2007). “Farklı Branşlardaki Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarının Nedenleri, Eğitimi ve Çözümlerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma.” Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(32): 1-12.
Gökhan DEMİRCİOĞLU-Hülya DEMİRCİOĞLU-Mustafa YADİGAROĞLU
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 19, Nisan 2015
188
Oğuz, D., Çakcı, I. ve Kavas, S. (2011). “Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Çevre Bilinci.” SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 12: 34-39.
Özkan, Ö., Tekkaya, C. ve Geban, Ö. (2001). “Ekoloji Konularındaki Kavram Yanılgılarının Kavramsal Değişim Metinleri ile Giderilmesi.” Maltepe Üniversitesi, Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. 7-8 Eylül, İstanbul.
Özmen, D., Çetinkaya, A. Ç. ve Nehir, S. (2005). “Üniversite Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları.” TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 4(6): 330-344.
Özpınar, D. (2009). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Sorunları Hakkındaki Görüşleri (Afyonkarahisar İli Örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
Paraskevopoulos, S., Korfiatis, K. J. ve Pantis, J. D. (2003). “Social Exclusion as Constraint for the Development of Environmentally Friendly Attitudes.” Society and Natural Resources, 16(9): 759-774.
Robinson, M. ve Crowther, D. (2001). “Environmental Science Literacy in Science Education, Biology, and Chemistry Majors.” The American Biology Teacher, 63(1): 9-14.
Soran, H., Morgil, İ., Yücel, S. E. ve Işık, S. (2000). “Biyoloji Öğrencilerinin Çevre Konularına Olan İlgilerinin Araştırılması ve Kimya Öğrencileri İle Karşılaştırılması.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18: 128-139.
Sungurtekin, Ş. (2001). “Uygulamalı Çevre Eğitimi Projesi” Kapsamında Ana ve İlköğretim Okullarında “Müzik Yoluyla Çevre Eğitimi”.” Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1): 167-178.
Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinç Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 19, Nisan 2015
189
Şahin, N. F., Cerrah, L., Saka, A. ve Şahin, B. (2004). “Yüksek Öğretimde Öğrenci Merkezli Çevre Eğitimi Dersine Yönelik Bir Uygulama.” Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3): 113-128.
Şimşekli, Y. (2004). “Çevre Bilincinin Geliştirilmesine Yönelik Çevre Eğitimi Etkinliklerine İlköğretim Okullarının Duyarlılığı.” Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1): 83-92.
Tikka, P. M., Kuıtunen, M. T. ve Tynys, S. M. (2000). “Effects of Educational Background on Students’ Attitudes, Activity Levels, and Knowledge Concerning the Environment.” The Journal of Environmental Education, 31(3): 12–19.
Timur, S. ve Yılmaz, M. (2011). “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi ve Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi.” Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1): 303-320.
Tuncer, G., Ertepinar, H., Tekkaya, C. ve Sungur, S. (2005). “Environmental Attitudes of Young People in Turkey: Effects of School Type and Gender.” Environmental Education Research, 11(2): 215-233.
Tuncer, G., Tekkaya, C., Sungur, S., Çakıroğlu, J., Ertepinar, H. ve Kaplowitz, M. (2009). “Assesing Pre-Service Teachers’ Environmental Literacy in Turkey as A Mean to Develop Teacher Education Programs.” International Journal of Educational Development, 29: 426-436.
UNEP. (2010). Milestones of UNEP, http://www.unep.org/Documents. multilingual/Default.asp? DocumentID=287 adresinden 08.09.2014 tarihinde alınmıştır.
URL-1. (2013). Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP). http://www.mfa.gov.tr/birlesmis-milletler-cevre-programi.tr.mfa adresinden 12.11.2012 tarihinde alınmıştır.
Gökhan DEMİRCİOĞLU-Hülya DEMİRCİOĞLU-Mustafa YADİGAROĞLU
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 19, Nisan 2015
190
URL-2. (2014). Türkiye Cumhuriyeti Anayasası: Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler. http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/anayasa.uc?p1=56 adresinden 02.09.2014 tarihinde alınmıştır.
Uzun, N. ve Sağlam, N. (2005). “Ortaöğretim Kurumlarında Çevre Eğitimi ve Öğretmenlerin Çevre Eğitim Programları Hakkındaki Görüşleri.” XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 28-30 Eylül, Denizli.
Ünal, S. ve Dımışkı, E. (1999). “UNESCO UNEP Himayesinde Çevre Eğitiminin Gelişimi ve Türkiye’de Ortaöğretim Çevre Eğitimi.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(17): 142-154.
Yeşilyurt, S., Gül, Ş. ve Demir, Y. (2013). “Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci ve Çevresel Duyarlılığı: Ölçek Geliştirme Çalışması.” Mehmet Akif Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25): 38-54.
Yıldız, K., Sipahioğlu, Ş. ve Yılmaz, M. (2000). Çevre bilimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
Yılmaz, A., Morgil, İ., Aktuğ, P. ve Göbekli, İ. (2002). “Ortaöğretim ve Üniversite Öğrencilerinin Çevre, Çevre Kavramları ve Sorunları Konusundaki Bilgileri ve Önerileri.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22: 156-162.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com