Buradasınız

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNGİLİZCE DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

AN INVESTIGATION OF PROSPECTIVE TURKISH LANGUAGE TEACHERS’ PERCEPTIONS OF THEIR LANGUAGE LEARNING STRATEGIES (CASE OF FIRAT UNIVERSITY)

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to explore prospective Turkish Language teachers’ perceptions of their language learning strategies. We aimed to see if prospective teachers’ opinions toward language learning strategies differed related to gender variable. The research group consisted of sophomores enrolled at the department of Turkish Language Education at Education Faculty of Fırat University in the Fall term of 2012-2013 academic year. Data of the study was collected by using Strategy Inventory of Language Learning developed by Oxford (1990) and adapted into Turkish by Cesur and Fer (2008). The five-point Likert-style scale included 50 items and six subscales entitled memory, cognitive, compensation, metacognitive, affective and social strategies. Mean score, standard deviation, Levene statistics and independent samples t test were utilized to analyze the data. As a result of the study, it was determined that prospective Turkish Language teachers have had some insufficiencies in memory, cognitive, compensation, metacognitive, affective and social strategies in English language learning process and no statistically significant differences were observed between their opinions in terms of gender variable. Based on the findings obtained through the study, some useful recommendations are offered for the prospective Turkish Language teachers to use English language learning strategies more efficiently and help them increase the usage level of these strategies.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının yabancı dil öğrenme stratejilerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma ile öğretmen adaylarının yabancı dil öğrenme stratejilerini kullanmaya ilişkin görüşlerinin cinsiyetlerine göre değişip değişmediği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Oxford (1990) tarafından geliştirilen ve Cesur ve Fer (2008) tarafından Türkçeye uyarlanan Dil Öğrenme Stratejileri Envanteri ile toplanmıştır. Beşli Likert tipindeki ölçek 50 maddeden ve bellek, bilişsel, telafi, üstbiliş, duyuşsal ve sosyal olarak adlandırılan altı alt ölçekten oluşmaktadır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, Levene istatistiği ve bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Türkçe öğretmeni adaylarının İngilizce öğrenme sürecinde bellek, bilişsel, telafi, üstbiliş, duyuşsal ve sosyal stratejilerinde yetersizlikler yaşadıkları ve bu yöndeki görüşlerinin cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı biçimde değişmediği belirlenmiştir. Araştırma bulgularına dayalı olarak, Türkçe öğretmeni adaylarının İngilizce öğrenme stratejilerini daha etkili biçimde kullanmalarını sağlamak ve bu stratejileri kullanım düzeylerini yükseltmelerine katkıda bulunacak bazı yararlı önerilerde bulunulmaktadır.
573-601

REFERENCES

References: 

Can, T. (2011). Yaşam Boyu Öğrenme Bağlamında Yabancı Dil Olarak İngilizce Ders Kitaplarında Strateji Kullanımı. Yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Cesur, M. O. ve Fer, S. (2007). “Dil Öğrenme Stratejileri Envanterinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Nedir?” Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2): 49-74.
Cesur, M. O. (2008). Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenme Stratejileri, Öğrenme Stili Tercihi ve Yabancı Dil Akademik Başarısı Arasındaki Açıklayıcı ve Yordayıcı İlişkiler Örüntüsü. Yayınlanmamış doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Cesur, M. O. ve Fer, S. (2011). “Dil Öğrenme Stratejileri, Stilleri ve Yabancı Dilde Okuma Anlama Başarısı Arasındaki İlişkileri Açıklayıcı Bir Model.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41: 83-93. Çerçi, A. (2005). Türkçe Öğretiminde Öğrenmeyi Öğrenme Stratejilerinin Öğrencilerin Anlama Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
Çetin, Y., Sözcü, O.F. ve Kınay, H. (2012). “Sosyal Ortamlardaki Oyunlardan Dolaylı Yoldan Yabancı Dile Ait Kelime Edinimi.” Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, (9)2: 535-552.
Demirel, M. (2012). “Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Dil Öğrenme Stratejileri.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43: 141-153.
Dickinson, L. (1996). Learner autonomy 2: Learner training for language learning, Dublin: Authentic Language Learning Resources Ltd.
Flowerdew, J. ve Miller, L. (1992). “Student Perceptions, Problems and Strategies in Second Language Lecture Comprehension.” Regional English Language Centre Journal, 23(2): 60-80.
Gömleksiz, M. N. ve Bozpolat, E. (2012). “Yabancı Dil Öğreniminde Öğrenen Özerkliği.” Journal of World of Turks, 4(3): 95-114.
Hişmanoğlu, M. (2000). “Language Learning Strategies in Foreign Language Learning and Teaching”. The Internet TESL Journal, 6(8), http://iteslj/Articles/Hismanoglu-Strategies.html, Erişim tarihi: 14.12.2012.
Hişmanoğlu, M. (2012). “İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen İleri Düzeydeki Öğrencilerin Telaffuz Öğrenme Stratejilerinin İncelenmesi.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43: 246-257.
Karacaoğlu, Ö. C. ve Çabuk, B. (2002). “İngiltere ve Türkiye Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması.” Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 155-156. Meydan, A. (2010). “Öğrenmeyi Öğrenme Stratejilerinin Öğrencilerin Dördüncü Sınıf “Yaşadığımız Yer” Ünitesini Öğrenmelerine ve Kalıcılığa Etkisi.” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23: 149-157.
O’Malley, J. M. ve Chamot A. U. (1990). Learning strategies in second language acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.
O'Malley, J. M., Chamot, A. U. and Kupper, L. (1989).”Listening Comprehension Strategies in Second Language Acquisition.” Applied Linguistics, 10(4): 418-437.
Oxford, R. L. (1990). Language learning strategies: What everyone use. Boston: Heinle and Heinle.
Uysal, İ. (2006). Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenmeyi Öğrenme Stratejilerinin Öğrencilerin Anlama ve Yorumlama Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
Vandergrift, L. (1992). The Comprehension Strategies of Second Language (French) Listeners. Unpublished doctoral dissertation, Canada: University of Alberta.
Yorulmaz, E. (2001). Öğrenmeyi Öğrenme Stratejilerinin İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Başarısı Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
Young, M. Y. C. (1997). “A Serial Ordering of Listening Comprehension Strategies Used by Advanced ESL Learners in Hong Kong.” Asian Journal of English Language Teaching, 7: 35-53.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com