Buradasınız

Eğitim Fakültelerinde Çalışan Yardımcı Doçentlerin Sürekli Kaygı ve İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi

A STUDY ON TRAIT ANXIETY AND JOB SATISFACTION LEVELS OF ASSISTANT PROFESSORS IN EDUCATIONAL FACULTIES

Journal Name:

Abstract (2. Language): 
The purposes of this study are to determine the trait anxiety and job satisfaction levels of assistant professors working in education faculties, using demographic variables (gender, SSCI publications, marital status, age, length of service, foreign language exam score, and the university they worked for) and to determine to what extent their trait anxiety levels could be predicted, using demographic variables and dimensions of job satisfaction. Participants were 102 assistant professors in the education faculties of three state universities which had been founded 20, 5, and 4 years prior to the study. The findings showed that assistant professors’ job satisfaction levels did not differ according to demographic variables. But, their trait anxiety levels differed according to marital status and date of establishment of university. Also, SSCI publication status and date of establishment of university were important predictors of trait anxiety.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı, eğitim fakültelerinde çalışan yardımcı doçentlerin sürekli kaygı ve iş doyum düzeylerini demografik değişkenlere (cinsiyet, SSCI yayın durumu, medeni durum, yaş, çalışma süresi, yabancı dil puanı ve görev yaptıkları üniversite) göre incelemek ve sürekli kaygı düzeylerinin demografik değişkenler ve iş doyumunun boyutları tarafından ne oranda yordandığını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubu, 20, 5 ve 4 yıllık olan üç devlet üniversitesinin eğitim fakültelerinde çalışan 102 yardımcı doçentten oluşmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, yardımcı doçentlerin iş doyum düzeyleri demografik değişkenlere göre farklılaşmamaktadır. Sürekli kaygı puanları ise, cinsiyetlerine, SSCI yayın durumuna, yaşına, yabancı dil puanlarına ve çalışma süresine göre farklılaşmazken, görev yaptıkları üniversitenin eski ya da yeni üniversite olmasına ve medeni durumuna göre farklılık göstermektedir. Ayrıca görev yapılan üniversitenin eski ya da yeni üniversite olması ve SSCI yayın durumu sürekli kaygının anlamlı yordayıcılarıdır.
85-100

REFERENCES

References: 

Akman, Y., Kelecioğlu, H. ve Bilge, F. (2006). Öğretim elemanlarının iş doyumlarını
etkileyen faktörlere ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 30, 11-20.
Alam, S.S., Talha, M. & Sivanand, C.N. (2005). Job satisfaction of university
woman teachers in Bangladesh. Journal of Social Sciences, 1(2), 88-91.
Bilge, F., Akman, Y. ve Kelecioğlu, H. (2007). Öğretim elemanlarının iş doyumlarının
incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 32-41.
Bozeman, B. & Goughan, M. (2011). Job satisfaction among university faculty:
Individual, work, and institutional determinants. The Journal of Higher Education,
82(2), 154-186.
Buluş, M. (2004). Pamukkale Üniversitesi öğretim elemanlarında akademik ortam
doyum düzeyi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 1-7.
Büyüköztürk, Ş.,(2003).Veri Analizi El Kitabı. 2. Baskı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Çetinkanat, C. (2000). Örgütlerde güdülenme ve iş doyumu. Ankara: Anı Yayıncılık.
Dolaşır, S. ve Dolaşır, S. (2006). Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu öğretim elemanlarının iş doyumu. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor
Bilimleri Dergisi, 4(3), 103-109.
Güçray, S. (1995). Öğretim elemanları ve alanda çalışanlarda iş doyumu, sürekli
kaygı ve psikolojik belirtiler. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 1-7.
Karaatlı, M. (2006). Verilerin düzenlenmesi ve gösterimi. SPSS Uygulamalı Çok
Değişkenli İstatistik Teknikleri. Editör: Şeref Kalaycı, İkinci Baskı, Ankara: Asil Yayın
DağıtımLtd. Şti.
Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kelecioğlu, H., Bilge, F. ve Akman, Y. (2006). Öğretim elemanları iş doyumu
ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(26), 115-128.
Koustelios, A.D. (2001). Personal characteristics and job satisfaction of Greek
teachers. International Journal of Educational Management, 15 (7), 354-358.
Köknel, Ö., (1989). Genel ve Klinik Psikiyatri, İstanbul: Nobel Kitapevi.
Lise, M. ve Timothy, A.J. (2004). Employee attitudes and job satisfaction.
Human Resource Management, 43(4), 395-407.
Malik, N. (2011). Study on job satisfaction factors of faculty members at
university of Balochistan. İnternational Journal of Academic Research, 3(1), 267-272.
Olorunsola, E.O. (2010). Job satisfaction and gender factor of administrative
staff in South west Nigeria Universities. EABR&ETLC Conference Proceeding, 91-95.
Oshagbemi, T. (2000). Gender differences in the job satisfaction of university
teachers. Women in Management Review, 15(7), 331-343.
Öner, N. ve LeCompte, A.,(1983). Durumluk-sürekli kaygı envanteri el kitabı.
Birinci Baskı, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
Serinkan, C. ve Bardakçı, A. (2007). Pamukkale Üniversitesinde çalışan öğretim
elemanlarının iş tatminlerine ilişkin bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F.
Dergisi, 12, 152-163.
Sevimli, F. ve İşcan, Ö. F. (2005). Bireysel ve iş ortamına ait etkenler açısından
iş doyumu. Ege Akademik Bakış Dergisi, 5(1), 55-64.
Siripak, S. (2006). Job satisfaction of academic staff in Mahidol University.
Unpublished master thesis. Mahidol University, Educational Faculty, Educational
Management.
Şirin, E.F. (2009). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu araştırma görevlilerinin
iş tatmini ve öğretim üyeliğine ilişkin tutum ilişkisinin incelenmesi. Eğitimde Kuram ve
Uygulama, 5(1), 85-104.
Tuzgöl-Dost, M. ve Cenkseven, F. (2008). Öğretim elemanlarının
sosyodemografik değişkenlere ve üniversitelerini değerlendirmelerine göre iş doyumları.
Eğitim ve Bilim, 33(148), 28-39.
Wilde, J. (1995). Treating anger, anxiety, and depression in children and
adolescents. United States of America: Taylor&Francis Ltd.
Yetiş, Ü., Katkat, D. ve Bakıcı, Y. (2008). Atatürk Üniversitesi öğretim elemanlarının
iş doyum düzeylerini etkileyen faktörler. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,
10(4), 42-49.
Zalewska, Anna M. (2011). Relationships between anxiety and job satisfactionthree
approaches: ‘Bottom-up’, ‘top-down’ and ‘transactional’. Personality and
Individual Differences, 50(7), 977-986.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com