Buradasınız

Etkin Ücret Yönetiminin İşletmeye Sağlayacağı Yararlar Konusunda İşgören Algılamaları: Bir Alan Çalışması

Küreselleşen dünyada işletmeler aşırı rekabet baskısı altında faaliyetlerine devam etmektedir. İşletmeler için motivasyonu ve işletmeye bağlılığı yüksek çalışan profiline sahip olmak, rekabet avantajı sağlayabilme açısından büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de işgören motivasyonunu artırmada en önemli maddi güdülemelerden birisi olan ücret yaşamsal önemini hala korumaktadır. Ücret yönetiminin işletmedeki rolü işgöreni motive etmek ve işletmeye bağlılığını arttırıp işletmede tutmaktır.

Bu çalışma, işgörenlerin etkin bir ücret yönetiminin işletmeye sağlayacağı yararlara yönelik bakışlarının demografik faktörlere göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla Kahramanmaraş’ta KOBİ niteliğindeki tekstil fabrikalarında çalışan
işgörenlerin; etkin ücret yönetimi konusunda düşüncelerini ölçmek amacıyla 25 tekstil fabrikasında 485 işgörenden anket yoluyla veri toplanmış ve verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. İşgörenlerin demografik özellikleri açısından bazı önermelerde anlamlı
ilişkiler olduğu ortaya konmuştur.

İngilizce Özet: 

In global world, business enterprises proceed their activities under extreme competition pressure. It is very important for companies having highly motivated and loyal employee profile to provide competitive advantages. Enhancing labour motivation in Turkey, wage is one of the most important motives and still keeps its vital consideration. The role of compensation management in companies is to motivate employee and keep them in organization by enhancing loyalty to organization.

This study aims to determine whether employees point of views about benefits of an effective compensation management to organization show statistically significant difference for specific demografic factors. The data were collected through a survey questionnaire from 485 employees in 25 small and medium-sized textile companies to measure thoughts of employees about effective compensation management in Kahramanmaraş. SPSS was used to analyze data. The results showed statistically significant differences in some statements according to employees demographic factors.

Sayı: 
20
Sayfalar: 
419-436

Makaleler İngilizce Anahtar Kelimeler:

Üniversiteler:

Yıllar:

Share