Buradasınız

Çalışanların Öz Yeterlilik Algılamasının Yenilikçilik ve Risk Alma Üzerine Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma

Kişilerin sahip oldukları yeteneklere olan inancı, örgütsel boyutta sergileyecekleri yenilikçilik ve risk alma davranışlarını etkileyebilmektedir. Bu çalışmada çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 230 kişiye bir anket uygulanarak öz yeterlilik algıları ile yenilikçi davranma ve risk alma eğilimleri ölçülmüştür. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde değişkenler arası ilişkiler araştırılmış ve ortalamalar arası farklar bağımsız örneklem t-testi ile incelenmiştir. Sonuçlar, çalışanların öz yeterlilik algılarının ve risk alma eğilimlerinin ortalamanın üzerinde, yenilikçi davranışlarının ise yüksek düzeyde olduğunu göstermiştir. Ayrıca, öz yeterlilik algısı ile hem yenilikçilik hem de risk
alma davranışları arasında istatistiksel olarak anlamlı seviyede bir ilişki tespit edilmiştir.

İngilizce Özet: 

People’s beliefs about their capabilities, may influence their innovative behaviors and tendency of risk-taking. In this study, a questionnaire was delivered to 230 people working in public services to measure their perceived self-efficacy, innovativeness and risk-taking tendencies.
Correlations between variables were searched and the differences between mediums were examined using independent samples t-test. Results showed that employees’ self-efficacy and tendency towards risk-taking are more than average; whereas they have high levels of innovative behaviors. Moreover, statistically significant level of correlation detected among self-efficacy, innovativeness and risk-taking.

Sayı: 
19
Sayfalar: 
121-130

Makaleler İngilizce Anahtar Kelimeler:

Üniversiteler:

Yıllar:

PDF Dosyasını Ekleyin: 
Share