You are here

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZYETERLİK VE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ YETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS’ SELF-EFFICACY AND PHYSICAL EDUCATION TEACHER EFFICIENCY

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this survey has been determined as the comparison of the Physical Education Teachers’ selfefficacy and Physical Education Teacher effciency according to age, gender, year of study, marital status variables. The samples of this survey are formed by 125 Physical Eucation and Sports Teachers who have attended in Physical Education and Sports in-service training seminar. With the intention to determine the teacher efficiency of the Physical Education Teacher, the Physical Education Efficieny Scale developed by Arslan (2007) and to determine the self-efficacy perception, Teacher Self-Efficacy scale developed by Çapa and his friends are applied. In data analysis, to investigate the differences between the two groups in SPSS �.0” statistics programme, Mann Whitney U test, to investigate the differences between more than two groups according to variables, Krusal Wallis test and to investigate the relations between the variables, Pearson Correlation Coefficient test are used. In statistical comparisons the significance level is taken as p<.05. As a result, in comparison of the efficiency and self-efficacy scores of the Physical Education Teachers according to gender variables; statistically no significant difference was found, in physical education teacher efficiency and self-efficacy perception scores according to the age variables, a significant difference was found in statistical level. Also according to the year of study variable of the teachers, a significant difference was found in physical education teacher efficiency.Besides in the same direction, a positive correlation (r= 439, p< 0.01) between the efficacy score and physical education teacher efficiency score was found. As a result, it is determined that physical education teacher efficiency according to the teachers’ working years spent in profession has increased.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı Beden Eğitimi Öğretmenlerinin özyeterlikleri ve Beden Eğitimi Öğretmeni yeterliğinin yaş, cinsiyet, çalışma yılı, medeni hal değişkenlerine göre karşılaştırılması olarak belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini, Beden Eğitimi ve Spor hizmet içi eğitim seminerine katılmış olan 125 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri oluşturmaktadır. Beden Eğitimi Öğretmeni öğretmen yeterliklerinin belirlenmesi amacıyla Arslan (2007) tarafından geliştirilen Beden Eğitimi Yeterlilik Ölçeği ve özyeterlik algılarını belirlemek amacıyla ise Çapa ve arkadaşlarınca (2004) geliştirilen Öğretmen Özyeterlik Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizinde, SPSS “13.0” istatistik programında iki grup arasındaki farklılıkları incelemek amacıyla Mann-Whitney U testi, ikiden fazla gruplar arasındaki farklılığı değişkenlere göre incelemek için Kruskal Wallis testi ve değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla Pearson Korelasyon Katsayısı testleri ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel karşılaştırmalarda anlam seviyesi p<.05 olarak alınmıştır. Sonuç olarak Beden Eğitimi Öğretmenlerinin yeterliği ve özyeterlilik puanlarının cinsiyet değişkenine göre yapılan karşılaştırılmasında; istatistiksel düzeyde anlamlı fark bulunmazken; yaş değişkenine göre beden eğitimi öğretmen yeterliliğinde ve özyeterlilik algı puanlarında istatistiksel düzeyde anlamlı fark bulunmuştur. Öğretmenlerin çalışma yılı değişkenine göre de beden eğitimi öğretmen yeterliliğinde istatistiksel düzeyde anlamlı fark bulunmuştur. Ayrıca özyeterlik puanı ile beden eğitimi öğretmen yeterlilik puanı arasında aynı yönde pozitif bir ilişki (r= 439, p< 0.01) bulunmuştur.Beden Eğitimi Öğretmenlerinin meslekte geçirdikleri çalışma yılına göre beden eğitimi öğretmen yeterliliğinin yükseldiği belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

1. Gordon, T. (1996). Etkili Öğretmenlik Eğitimi, Çev: Aksay, Ankara, Sistem Yayıncılık.
2. Gelen İ., Özer B. 2008. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt/Volume: 5 ♦ Sayı/Issue: 9).
3. MEB. 2002. Öğretmen Yeterlikleri Taslağı. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel
Müdürlüğü. Ankara: Millî Eğitim Basımevi.
4. Salman, M.(2007). Beden e�itimi Öğretmenli�i Mesleğine Yönelim. 5.Ulusal Beden
E�itimi ve Spor Ö�retmenli�i Sempozyum Kitab�,Adana,19
5 Arslan C, Mendeş B. 2002. Orta Dereceli Okullarda Beden Eğitimi Dersine Yönelik
Öğrencilerin İlgi ve Tutumlarının Araştırılması (Elazığ Örneği). Ege Üniv., Performans
Dergisi, 8(1-2); 30-47.
6 Çoban B, Turan M. 2004. Öğrenci Görüşlerine Göre İdeal Beden Eğitimi Öğretmeninin
Nitelikleri: Ölçek Geliştirme Çalışması. F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi.
7. Bilgen N. 1998. Öğretmen ve Eğitimi. Milli Eğitim Dergisi. Sayı:137, s. 61–62.
8. Yılmaz, M., Köseğlu, P. Gerçek, C. & Soran, H. (2004). Öğretmen Öz-yeterlik İnancı.
Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 58-67, 5.
9. Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory.
Prentice-Hall (Englewood Cliffs, N.J.) Book (ISBN 013815614X ).
10. Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change.
Psychological Review, 84, 191 - 215.
11. Şahin E. 2010. İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Stili Tercihlerinin,
Cinsiyetlerinin, Mesleki Kıdemlerinin, Özyeterlik Algılarının Ve Özyönetimli Öğrenmeye
Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Mesleki Yeterlikleri Üzerindeki Etkisi, Yıldız Teknik
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi.
12 Denzine, G. M., Cooney, J. B., & McKenzie, R. 2005. Confirmatory factor analysis of the
Teacher Efficacy Scale for prospective teachers. British Journal of Educational Psychology,
c.75, s: 689–708,
13. Brouwers, A., Tomic, W. 2003. A test of the factorial validity of the Teacher Efficacy
Scale. Research in Education, c.69, s: 67–80.
14. Aslan,C. 2007Beden Eğitimi Öğretmeni Yeterlilik Ölçeği Geliştirme Çalışması,Uluslar
arası AB_Bologna sürecinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu. Çanakkale,
Bildiriler Kitabı,ss:95-116
15 Aydın Ç.Y., Cakıroglu. J., Sarıkaya. H., 2005.“Development and validation of Turkish
version of teachers sense of efficacy scale”. Eğitim ve Bilim, 30, (), s.74-81.
16 Roth. J. F. 2005. The Role Of Teachers' Self-Efficacy İn İncreasing Children's Physical
Activity. Louisiana State University And Agricultural & Mechanical College. ProQuest
Dissertations & Theses 1-193. AAT 3167152.
17. Koparan,Ş.,Öztürk,F.,Korkmaz,H.N.,(2010). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Özyeterlik
Algısı Ve Sosyal Fizik Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Bursa
Örneği) e-Journal of New World Sciences Academy, 5, 4, p 286-293.
18 Koparan,Ş.,Şahin,E,Öztürk,F.,Beden eğitimi ve spor bölümü 4.sınıf öğrencilerinin
öğretmen özyeterlik algı düzeylerinin değerlendirilmesi,5.Ulusal Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Sempozyum 2-3 Kasım 2007,Adana .
19. Koparan,Ş.,Şahin, E., Öztürk F.,Topsaç,M.,The Evaluation of The Self Efficacy
Perception of The students of Physıcal Education and Sports Department (Uludağ Unıversty
Department), 10th . Internatıonal Sports Science Congress, 23-25 October 2008,Bolu. s. 61–
62.
20. Özer T, C., (2004). Konya ili ilköğretim okulları I. kademe öğretmenlerinin sınıf
yönetimindeki yeterlikleri. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
21. Yaman, S., Cansüngü Koray, Ö. ve Altunçekiç, A., (2004). Fen bilgisi öğretmen
adaylarının öz-yeterlik inanç düzeylerinin incelenmesi üzerine bir araştırma. Türk Eğitim
Bilimleri Dergisi. 2(3), ss: 355-366.
22.Çelikkaleli, Ö. ve Akbaş, A., (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının fen bilgisi dersine
yönelik tutumlarını yordamada fen bilgisi öğretimi öz-yeterlik inançları. Mersin Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi. 3(1), ss: 21-34.
23.Varol, B., (2007). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik
mesleğine ilişkin öz yeterlikleri (Niğde üniversitesi örneği). Yüksek Lisans Tezi. Niğde
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
24.Çapri, B. ve Çelikkaleli, Ö., (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenleğe ilişkin tutum ve
yeterlik inançlarının cinsiyet, program ve fakültelerine göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi. 9(15), ss:33-53.
25.Dilmaç, O., (2009). Görsel sanatlar öğretmeni adaylarının öz yeterlik düzeylerinin
belirlenmesi. Milli Eğitim. (182), ss: 72-85.
26.Saracaloğlu, A.S. ve Yenice, N., (2009). Fen bilgisi ve sınıf öğretmenlerinin öz-yeterlik
inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 5(2), ss:
244-260.
27.Üstüner, M., Demirtaş, H., Cömert, M. ve Özer, N., (2009). Orta öğretim öğretmenlerinin
öz yeterlik algıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 9(17), ss: 1-16.
28.Çiftçi, S. ve Taşkaya, S.M.Sınıf öğretmeni adaylarının özyeterlik ve iletişim becerileri
arasındaki ilişki, e-Journal of New World Sciences Academy, 5, 3, p 921-928.
29. Kaptan, F. & Korkmaz, H. (2002). Probleme dayali öğrenme yaklaşiminin hizmet öncesi
fen öğretmenlerinin problem çözme becerileri ve özyeterlik inanç düzeylerine etkisi. V.
Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara: 16-18 Eylül, ODTÜ.
30. MEB ÖYGM., (2009). Öğretmen yeterlilikleri. Ankara: MEB Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com