You are here

KRİZLERİN TAHMİN EDİLEBİLİRLİĞİ: 2008 KRİZİ ÖRNEĞİ

THE PREDICTABILITY OF CRISES: THE CASE OF THE CRISIS OF 2008

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The economic crises in the World, especially those due to the financial sector, are repeating themselves much more often than they have done so in the past in combination with globalisation. Also, a crisis which occurs in a country due to financial liberalisation arising from globalisation, grips other countries quickly. These crises result in all economic actors, leaded by producers and consumers, facing vital problems extremely frequently. This development, has resulted in all economic actors having have to predict the probability of crises occurring and taking precautions which prevent the negative side effects of crises. There are two main approaches which are mostly used in early identifying the crisis. These are signal approach and probit model. The early identification model of the crisis called signal approach depends on the prediction about the future of the economy looking at the change direction of the reliable economic indicators. Signal approach can be accepted as a reliable method for early identification of the crisis for Turkey. In this study, firstly, signal approach tested if it is an appropriate method for early identification of 2008 crisis in Turkey. As a result of this test, it's found out that the economic indicators of that period was giving signals of crisis and as a result of this signal approach is considered as a reliable tool in early identification of the economic crisis in Turkey.
Abstract (Original Language): 
Dünyadaki ekonomik krizler, özellikle fînansal sektörden kaynaklanan krizler, küreselleşme ile birlikte eskisine oranla daha sık aralıklarla tekrarlanmaya başladı. Ayrıca, küreselleşmenin yol açtığı fînansal serbestleşme sonucu bir ülkede oluşan kriz, çok kısa süre içinde diğer ülkeleri de etkisi altına almaktadır. Bu krizler, üreticiler ve tüketiciler başta olmak üzere tüm ekonomik aktörlerin çok sık yaşamsal sorunlarla karşı karşıya gelmelerine neden olmaktadır. Bu gelişme, tüm ekonomik aktörleri, kriz olasılığını önceden tahmin etmek ve krizlerin neden olacağı olumsuzlukları azaltacak önlemleri zamanında almak zorunluluğu ile karşı karşıya bırakmıştır. Ekonomik krizlerin önceden tahmini konusunda, en fazla kullanılan iki yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar, sinyal yaklaşımı ve probit modelidir. Sinyal yaklaşımı olarak isimlendirilen kriz tahmin modeli, güvenilir ekonomik göstergelerin değişim yönüne bakılarak, ekonominin geleceği konusunda tahmin esasına dayanmaktadır. Sinyal yaklaşımı birçok ülkede olduğu gibi, Türkiye için de güvenilir bir kriz tahmin yöntemi olarak kabul edilebilir. Bu çalışmada ilk olarak tarihi verilerden yararlanılarak, sinyal yaklaşımının Türkiye'deki 2008 krizinin tahmini için elverişli bir yöntem olup olmadığı sulanmıştır. Bu sınama sonunda, o döneme ilişkin ekonomik göstergelerin kriz sinyali verdiği görülmüş ve sinyal yaklaşımının Türkiye'deki ekonomik krizlerin tahmini konusunda güvenilir bir araç olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
63-73

REFERENCES

References: 

BAŞ OĞLU, Ufuk; (2001), "Krizlerin Öngörülmesinde Sinyal Yaklaşımı", Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 1-2.
DEMİR, Faruk ve Diğerleri; (2008) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "ABD Mortgage Krizi", Çalışma Tebliği.
IŞIK, Nihat, TÜNEN Tuba; (2010), "Türev Ürünlerin 2008 Küresel Finans Krizindeki Rolü", Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi I, Malatya.
KAMİNSKY, Graciela and REİNHART, Carmen ;(1999), "The Twin Crises: The Casuses of Banking and Balance-of-Payments Problems, American Economic Review", Vol:89, No:3, June.
MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı; (2010), "Küresel Krizin Ardından AB Ekonomisi", Mart.
ÜÇER, Murat, RİJCKEGHEM, Caroline Van ve YOLALAN, Reha; (1998), "Leading indicators of Currency Crises: A Brief Literatüre Survey and an Application to Turkey", Yapı Kredi Economic Review,Volume: 9, No:2.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi. Türkiye İstatistik Kurumu.
http://www.cnnturk.com/2008/ekonomi/genel/12/17/iste.ekonomide.yilin.ola.... 0/index.html, Erişim Tarihi: 16.05.2011.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com