You are here

ETKİLEŞİMSEL ve DÖNÜŞÜMSEL LİDERLİK: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME DENEMESİ

TRANSACTIONAL AND TRANS FORMATIONAL LEADERSHIP : AN ATTEMPT TO DEVELOP A SCALE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Themainpurposeo fthisstudyistoevaluatethepracticabilityo ftheMultiFactor LeadershipQuestionnaire(MLQ )developedbyBass(1985)forTurkishmanagers andtodevelopameasurewhichissuitabletose tTurkishmanagers'leadership styles.Dataobtainedfrom190managersfrombigcompanieswhicharegetting activei nIstanbulandKocaeliandanexploratoryfactoranalysiswasconductedon thedataset.I nourmodel,dimensionso ftransformationalleadershipand transactionalleadershipareclearlydistinguishedfromothersandfourfactor componentswhichreflectourmanagers'leadershipcharacteristicsshapedi nour culturalstructurewereobtained.
Abstract (Original Language): 
Buaraştırmanınamacı,Bass(1985)tarafındangeliştirilmişolançokfaktörlüliderli k ölçeğinin(MLQ )TürkyöneticilereuygunluğunudeğerlendirmekveTürk yöneticilerinliderli ktarzların ıbelirlemeyeuygunyapıdabirölçekortayakoymaktır. AraştırmaverileriİstanbulveKocaeliillerindefaaliyetgöstermekteolanbüyük ölçekliişletmeyöneticilerindeneldeedilmişvetoplam19 0adetveriyekeşfedici faktöranaliziuygulanmıştır.Oluşturulanmodelde,Türkyöneticileriçindönüşümcü veetkileşimciliderlikboyutlarınetbirbiçimdeayrılmışveyöneticilerimizin kültürelyapımıziçerisindeşekillenenliderli közellikleriniyansıtantoplamdörtade t faktörbileşimieldeedilmiştir.
72-90

REFERENCES

References: 

AKGÜL,AzizveÇEVİK,Osman,
2005,İstatistikselAnalizTeknikleri,
SPSS'teİşletmeYönetimi
Uygulamaları,2.Baskı,Ankara,
EmekOfset.
ALBAYRAK ,Al iSait,2006,
UygulamalıÇokDeğişkenliİstatistik
Teknikleri,Ankara,AsilYayın
Dağıtım.
AVOLIO,BruceJ.,BASS,Bernard
M .andJUNG,DongI. ,1999,"Re-examiningtheComponentsof
TransformationalandTransactional
LeadershipUsingTheMultifactor
LeadershipOuestionnaire",Journal
ofOccupationalandOrganizational
Psychology,72,441-462.
AVOLIO,BruceJandBASS,
BernardM. ,2001,Developing
PotentialAcrossaFullRangeof
Leadership:CasesonTransactional
andTransformationalLeadership,
Mahvah,NJ,USA,Lawrence
ErlbaumAssociates,Incorporated.
BASS,BernardM. ,1985,
"Leadership:Good,Better,Best",
OrganizationalDynamics,Winter85,
Vol.1 3Issue3,26-40.
BASS,BernardM. ,1990,"From
TransactionaltoTransformational
Leadership:LearningtoSharethe
Vision",OrganizationalDynamics,
Vol.18,19-31.
BASS,BernardMandAVOLIO,
BruceJ.,1992,"Developing
TransformationalLeadership:1992
andBeyond",JournalofEuropean
IndustrialTraining,14,5,21-27.
BASS,BernardM. ,1996,"IsThere
Universalityinthefullrangemodelof
Leadership?"InternationalJournal
ofPublicAdministration,19:6,731-761.
BASS,BernardM. ,1997,"Doesthe
Transactional-Transformational
LeadershipParadigmTranscend
OrganizationalandNational
Boundaries?",American
Psychologist,Vol.52,No.2,130-139.
BASS,BernardM. ,1999a,"Two
DecadesofResearchand
DevelopmentinTransformational
Leadership",EuropeanJournalof
WorkandOrganizational
Psychology,8(1),9-12.
BASS,BernardM. ,1999b,"Onthe
TamingofCharisma:AReplyto
JaniceBeyer",LeadershipQuarterly,
10(4),541-553.
BASS,B.M. ,AVOLIO,B.J.,JUNG,
D.I .andBERSON,Y.,2003,
"PredictingUnitPerformanceby
AssessingTransformationaland
TransactionalLeadership",Journal
ofAppliedPsychology,Vol.88,No:2,
207-218.
BASS,B.M. ,andAVOLIO,B.J.
(n.d.)."MLQforResearchers",
Retrieved,May2006from
88
http://www.mindgarden.com/products
Imlqr.htm.
BAŞ,Türker,2006,AnketNasıl
Hazırlanır,Uygulanır,
Değerlendirilir,4.Baskı,Ankara,
Seçkin.
BERBER,Aykut,2000,"Dönüşümsel
veEtkileşimselLiderlikKavramı,
GelişimiveDönüşümselLiderliğin
YönetimveOrganizasyonİçerisindeki
Rolü",İstanbulÜniversitesi,işletme
İktisadıEnstitüsüDergisi,Yönetim,
Yıl:11,Sayı:36,33-49.
BRYMAN ,A.andCRAMER,D.,
1997,QuantitativeDataAnalysis
withSPSSforWindows,Routledge.,
London.
BURNS,Jame sMacGregor,1975,
Leadership,Harper&Row,
Publishers,NewYork.
BURNS,Jame sMacGregor,1979,
"TwoExcerptsfromLeadership".
EducationalLeadership,Mar1979,
Vol.36Issue6,380-400.
BÜYÜKÖZTÜRK,Şener,2003,
SosyalBilimlerİçinVeriAnaliziEl
Kitabı,Ankara,PegemYayıncılık.
BYCIO,Peter,HACKETT,RickD .
andALLEN ,JoyceS. ,1995,"Further
AssesmentsofBass'(1985)
ConceptualizationofTransactional
andTransformationalLeadership",
JournalofAppliedPsychology,
Vol.80,No.4,468-478.
CARLESS,SallyA.,1998,"Assessing
theDiscriminantValidityof
TransformationalLeaderBehavioras
MeasuredbytheMLQ",Journalof
OccupationalandOrganizational
Psychology,71,353-358.
CONGER,JayA.,1999,
"CharismaticandTransformational
LeadershipinOrganizations:An
Insider'sPerspectiveonThese
DevelopingStreamsofResearch",
LeadershipQuarterly,10(2),145 ¬
179.
DENHARTOG,DeanneN. ,VA N
MUIJEN,Jaa pJandKOOPMAN,
PaulL. ,1997,"TransactionalVersus
TransformationalLeadership:An
AnalysisofMLQ",Journalof
OccupationalandOrganizational
Psychology,70,19-34.
GARDNERLisaandSTOUGHCon,
2002,"ExaminingtheRelationship
betweenLeadershipandEmotional
IntelligenceinSeniorLevel
Managers",
Leadership&Organization
DevelopmentJournal,23/2,68-78.
GARMAN,A.N. ,DAVIS-LENANE,
D .andCORRIGANP.W.,2003,
"FactorStructureof
TransformationalModelinHuman
ServiceTeams",Journalof
OrganizationalBehavior,24,803 ¬
812.
GEYER,AloisL.J.andSTEYRER,
Johanne sM ,1998,"Transformational
LeadershipandObjective
PerformanceinBanks",Applied
Psychology,47(3),397-420.
HOFSTEDE,G.,1985,"The
InteractionbetweenNationaland
OrganizationalValueSystems",
JournalofManagementStudies,
22(4),347-357
HOFSTEDE,G.,1991,Culturesand
Organizations:SoftwareoftheMind,
McGrawHill ,London.
89
JUNG,DongI .andAVOLIOBruce
J.,1999,"EffectsofLeadershipStyle
andFollowers'CulturalOrientation
onPerformanceinGroupand
IndividualTaskConditions",The
AcademyofManagementJournal,
Vol.42,No.2,208-218.
KAŞLI,M. ,2007,"İşÖzellikleri
ModelininOtelİşletmelerinde
UygulanabilirliğineYönelikBir
Araştırma",DoğuşÜniversitesi
Dergisi,8(2),159-174.
LOWEK.B.KROECK,K.G.,
SIVASUBRAMANIA MN. ,1996,
"EffectivenessCorrelatesOf
TransformationalandTransactional
Leadership:AMeta-AnalyticReview
oftheMLQLiterature",The
LeadershipQuarterly,Volume
7,Number3,385-425
McCOLL-KENNEDY,Jane tR.and
ANDERSON,RonaldD.,2002,
"ImpactofLeadershipStyleand
EmotionsonSubordinate
Performance",TheLeadership
Quarterly13,545-559.
MOORE,LoriL .andRUDD,Rick
D.,2006,"LeadershipStylesof
CurrentExtensionLeaders",Journal
ofAgriculturalEducation,Volume
47,Number1,6-16.
NORUSIS,M.,J.,1993,SPSSfor
WindowsProfessionalStatisticsRelease
6.0,SPS SInc.,Chicago.
PFEFFER,Jeffrey,1997,"The
AmbiguityofLeadership"Academy
ofManagementReview,January
1997,104-112.
SARGUT,S. ,2001.,Kültürlerarası
FarklılaşmaveYönetim,İmge
Kitapevi,Ankara.
ŞENCAN,H.,2005,Sosyalve
DavranışsalÖlçümlerdeGüvenilirlik
veGeçerlilik,Ankara,Seçkin
Yayıncılık.
UYGUÇ,Nermin,DUYGULU,
EthemveÇIRAKLAR,Nurcan,2000,
"DönüşümcüLiderlik,Etkileşimci
LiderlikvePerformans",8.Ulusal
YönetimveOrganizasyonKongresi
BildiriKitabı,ErciyesÜniversitesi,
587-597.
WALDMAN,DavidA.,BASS,
BernardM .andEINSTEIN,Walter
O.,1987,"LeadershipandOutcomes
ofPerformanceAppraisalProcesses",
JournalofOccupationalPsychology,
60,177-186.
WASTI,S .A.,1995,"Kültürel
FarklılaşmanınÖrgütselYapıve
DavranışaEtkileri:Karşılaştırmalı
Birİnceleme",ODTÜGelişme
Dergisi,22(4),503-529.
YAFFEE,RobertA.,2003,
http://www.nyu.edu/acf/socsci/Docs/i
ntracls.html(erişimtarihi:25Nisan
2008).
YUKL ,Gary,2002,Leadershipin
Organizations,UpperSaddleRiver,
NewJersey,PrenticeHall.
http://www2.chass.ncsu.edu/garson
/pa765/reliab.htm(erişimtarihi:25
Nisan2008).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com