You are here

ÇALIŞAN KADINLARIN İŞYERİNDEKİ SORUNLARI: ERZURUM ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Workplace Problems of Women Workers: A Research in the Shopping Centers in Erzurum

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Women, as paid labour, participated to work force with the emergence of industrial revolution at the end of the 18 th.century, although they have been part of work (labour) with the beginning of human being. It has been supposed (assumed) that man and women workers are inequal conditions, but women workers being different from their men colleques in social and physiological sense, will be affected by the workplace conditions has lead us to conduct this research. In this aim, the problems that women, either manager or worker, face in the workplace and the reflections of these problems to their social life have been researched. The research has been limited to the shoping centres in Erzurum. It has been founded that women as manager or worker have not got enough work training, they start to work in early age, and also after mariage leave the job in early age because of the absence of social oppurtunities, nursery etc. in the workplace. It has been observed that the women, who have low education, have communication problems with their managers and domestic problems within family
Abstract (Original Language): 
İnsanlığın başlangıcından itibaren çalışma hayatına çeşitli şekillerde katılan kadınların, bugünkü anlamda çalışma yaşamına ücretli işgücü niteliğinde katılımları 18. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan endüstri devrimi ile gerçekleşmiştir. Kadın ve erkek çalışanların işyeri problemleri açısından eşit konumda oldukları fakat kadın çalışanların erkek meslektaşlarına nazaran, toplumsal ve fizyolojik farklılıkları sebebiyle işyerindeki sorunlardan da farklı şekilde etkilenecekleri düşüncesi bu çalışmayı yapmaya sevk etmiştir. Bu maksatla alışveriş merkezlerinde, yönetici ve işgören statüsünde çalışan kadınların işyerlerinde karşılaştıkları sorunlar ve bunların sosyal yaşantılarına olan etkileri incelenmiştir. Araştırma, Erzurum da ki alışveriş merkezlerindeki çalışan kadınlar ile sınırlandırılmıştır. Araştırmanın bulguları arasında; gerek işgören gerekse yönetici olarak çalışan kadınların iş eğitimi almadıkları, çok genç yaşta işe başladıkları, ancak evlendikten sonra işyerlerinde kreş v.b. gibi sosyal imkânların bulunmaması sebebiyle işten çok erken ayrıldıkları gözlemlenmiştir. Eğitim düzeyleri düşük olan çalışan kadınların yöneticileri ile iletişimlerinin de düşük olduğu ve aile içinde problem yaşadıkları tespit edilmiştir.
282-300

REFERENCES

References: 

ACAR Feride (1990) "Türkiye'de Kadınların Akademik Kariyere Katılımı", Kadınların İstihdam İmkanlarının Geliştirilmesi Konferansı, İstanbul, Kasım.
ADLER
Nanc
y Z., İZRAELİ, Nafna N.,(1995) "Competitive Frantiers, Women Managers in a Global Economy", Jornal of Marketing, October.
ÇİTÇİ Oya (1979) "Kamu Yönetiminde Kadın Görevliler", Türk Toplumunda Kadın Sempozyumu Ankara.
DOĞRAMACI Emel, (1997) Türkiye'de Kadının Dünü ve Bugünü, T.İş Bankası Kültür Yayınları, 3. Baskı.
ESER Şenay (1990) "Kadının Çalışmasının Aileye Etkileri", I. Aile Şurası Bildirileri Tanıtım Serisi No:3, Ankara.
GÖKÇE Birsen (1990) "Türk Kadını ve Çağdaşlaşma", Hacettepe Üniv. İ.İ.B.F. Dergisi
C.8, S.2.
GRAVES, William (1986) "Tokyo a Profile of Success", National Geographic, November.
HABLEMİTOĞLU Şengül (1998/4) "İş ve Aile Sisteminin Dengelenmesinde Kadınların Part-Time Çalışma Olanakları", Verimlilik Dergisi, MPM Yayını.
HASDEMİR Tuba A. (1991) "Sovyetler Birliğinde Kadının Durumu", Amme İdaresi Dergisi, C.24, S.3, Ekim.
HOOD N. Jacqueline, KOBERG, S. Christine (1994) "Patterns of Assımilation and Acculturation for Women in Business Organizations", Human Relation,
Vol:47,Iss:2.
NURST Shirley (1989) "Women in the World of Work",İntarnational Labour of Fice, Geneva.
O'FARRELL Brigid B. (1990) "Çalışma ile Ailevi Görevlerin Kaynaştırılması-İşveren Girişimleri", Değişen Bir Toplumda Kadınların İstihdam İmkânlarının Geliştirilmesi Konferansı, İstanbul.
ÖZÇELİKEL Hamdi, Japon Yönetim Sistemleri (1994) MESS Eğitim Vakfı Yayını, İstanbul.
ÖZTUNA Ayşe (2005) M.P.M Anahtar Dergisi Şubat, Sayı 194.
PATRICIA A., GWARTNEY,
E.
, HOCH, D. (1994) "Gender Differences in Glarical Workers", disputes Over Tasks, Interpersonal Treatmant and Emotion", Human Relation, Vol:, Iss:6.
ROTHSCHILD Joyce, DAVİES, Celia (1994) "Organizations Threugh The Lands of Gender İntroduction to the Special İssue", Human Relations, Vol: 47, Iss: 6.
SAVCI Kemal (1973) Cumhuriyetin 50. yılında Kadın, Cihan Matbaası.
TATLIDİL Rezzan (1992) "Türkiye'de Kadının Çalışma Yaşamındaki Yeri ve Sektör Dağılımı", 3. İzmir İktisat Kongresi.
TEK, Baybars (1984) Perakende Pazarlama Yönetimi, Üçel yay., İzmir.
299
This PDF was created using the Sonic PDF Creator.
To remove this watermark, please license this product at www.investintech.com
TUNAYA Tarık Zafer (1962) İslamcılık Cereyanı, Baba Matbaası, İstanbul.
VONDENHEUVEL Audrey, WOODEN, Morg.(1995) "Doexplanations of Absenteeism Differ for Men and Women?", Human Relation, Vol:48, Iss:1.
www.insankaynaklari.com., "İş'te Kadın Olmak Araştırması", 29.08.2004
www.tc.basbakanlik kadin statusu ve sorunları genel müdürlüğü, "İstihdama İlişkin
Politika Önerileri" 29.08.2004
300

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com