You are here

YÖNETİME KATILMA VE ANKARA'DAKİ ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
"Participative management", which is defined as personnel's participation in terms of expressing his or her opinion to the solution of problems which effect their jobs and the institution where they work, constitutes the basis of today's modem management approaches. Being consulted as an advisor will create the feeling of being respected and being perceived as an important person and thus results self-satisfaction on behalf of the employee. Therefore, it is necessary to maintain the personnel to be deeply involved with his or her job, with the success or failure of the institution, and to ask for their opinions during the decision-making process. The application of management approaches, especially on participative management at the university libraries, was evaluated by undertaking the opinions of the university librarians and their approaches to the subject. As a conclusion, it is determined that participative management applied by their managers, and most of the managers of university libraries in Ankara execute participative management.
Abstract (Original Language): 
Kişilerin çalıştıkları kurumu ve işlerini etkileyen sorunların çözümüne fikir katkısında bulunmaları" anlamında ele alınan "yönetime katılma", günümüz çağdaş yönetim anlayışlarının temelini oluşturmaktadır. Bireyin fikrinin sorulması, kişide, danışan tarafından saygı gördüğü, kendisine değer verildiği izlenimini uyandırarak, manevi bir doyum yaratmaktadır. Bu nedenle de personelin işiyle, kuruluşun başarısı ya da başar ıs ızlığıyla daha yakından ilgilenmesini sağlamak; kararlarda onların fikir ve önerilerini almak gerekmektedir. Bu çalışmada; üniversite kütüphanelerinde, yönetime katılma anlayışına dayalı yönetim biçimlerinin uygulanması durumu, üniversite kütüphanecilerinin görüşleri ve konuya yaklaşımları ele alınarak değerlendirilm iştir. Sonuç olarak kütüphanecilerin işleriyle ilgili alınacak kararlarda yöneticileri tarafından fikrinin alındığı ve Ankara'daki üniversite kütüphanelerinde yönetime katılma anlayışının yöneticilerin çoğunluğu tarafından uygulandığı belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

ACI İNER, Taner (2002). "İşletmelerde Yönetime Katılma Aracı Olarak Öneri Sistemlerinin Önemi." Öneri: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Hnstitüsü Hakemli Dergisi. Cilt:5, Sayı: 18, Haziran. 87-93.
ALEMNA, Anabn A.
(2001)
. "The Need l or Marketing and Total Quality Management Strategies in Libraries in Ghana", INSPEL, 35, 265-269.http://wvv\v.lh-potsdam.de/~ll;l.A/lNSPLL/0l-4alan.pdf (28 IIaz 2003)
ARMAĞAN, Ahsen (1998). "Ekonomik ve Siyasal Bir Alt Sistem Olarak Çağdaş İşletmelerde Karar Verme Süreci." Düşünceler: Ege Üniversitesi İlci işini Fakültesi, Yıl: 11, Sayı: 1 I, Şubat, 169-185.
BADU, Edwin Ellis (2002). "Team Management and University Libraries in Ghana: The Influence of Culture", Library Management, Vol:23, No:6/7, 287-293.
(29 Ilaz 2003) BROPHY, Peter (2000). The Academic Library, London:
Library Association Publishing.
BURCKEL, Nicholas C (1984). "Participatory Management in
Academic Libraries: A Review", College & Research Libraries,
January'84: 25-33.
101
CLAYTON, Peter (1992). "Japanese Management Theory and Library Administration", The Journal of Academic Librarianship, Vol:l8, No:5, November, 298-301.
DİCLE, Atilla (1980). Endüstriyel Demokrasi ve Yönetime Katılma, Ankara: ODTÜ.
EGGLETON, Richard (1979). "Academic Libraries, Participative Management, and Risky Shift", The Journal of Academic Librarianship, Vol. 5, No:5, November, 270-273.
EREN, Erol (1998). Yönelim ve Organizasyon, İstanbul: Beta.
GÖRMÜŞ, Alparslan Şahin (2001). "İşletmelerde Kalite ve Verimliliğin Sağlanmasında Çalışanların Yönetime Katılmasının, Yönetim Teorileri ve Fonksiyonları Açısından Önemi." Standart, Yıl:40, Sayı:474, Haziran: 84-89.
GÜLER, Müzeyyen (1996). "İşçi Moralinin Önemi ve Verimlilik." Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilf.XIV, Sayı:l, Temmuz: 189-199.
HESAPÇIOĞLU, Muhsin (1994). İnsan Kaynakları Yönetimi ve Ekonomisi, İstanbul: Beta,.
NUNNALY, O.C
(1978)
. Pscyhometric Theory. New York: McGraw-Hill.
NORTHCRAFT, Gregory B. ve M.A. NEALE (1990). Organizational Behavior: A Management Challenge. Chicago: The Dryden Press.
102
ONAL, H.
İnc
i (1997). "Hizmetle Kaliteye Ulaşmak". Kütüphanecilik Bölümü 25. Yıla Armağan, (Yay. Haz. Bülent YILMAZ), Ankara: H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü,:! 15-123.
SABUNCUOĞLU, Zeyyat ve M. TÜZ (1995). Örgütsel Psikoloji, Bursa: Ezgi Kitabevi.
SHAUGHNESSY, Thomas W (1996). "The Library Director as Change Agent", J. J. BRANIN (Ed). Managing Change in Academic Libraries, New York, London: The Haworth Press, 43-56.
TOPLU, Mehmet (1996). "Enformasyon Hizmetleri Alanındaki Değişimlerin Üniversite Kütüphaneleri Yönetimine Yansıması ve Türkiye'deki Durumu.", D. ATILGAN ve S. ARSLANTEKİN (Yay. Haz.), Türkiye'de Bilgi Merkezlerinin Yönetimi ve Sorunları Sempozyumu (1996.Ankara): Bildiriler, Ankara: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü,:50-58.
TOSUN, Kemal (1990). Yönetim ve İşletme Politikası: Genel Esaslar, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi.
TÜRKMEN, İsmail. "Katılımcı Yönetim İçin Denetim ve Otorite Kavramına Yeni Yaklaşımlar". Toplam Kalite Yönetimi ve Siyasette Kalite 5. Ulusal Kalite Kongresi: Özgeçmişler ve Tebliğler 4. 13-16 Kasım 1996. İstanbul: TÜSİAD, [y.y]:824-829.
UNSAL, Engin (2002). Endüstriyel Demokrasi, İstanbul: Maltepe Üniversitesi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com