You are here

DAĞITIM KANALİ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASINDA DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

A Research on Outsourcing Usage for Improving Distribution Channel Eff ectiveness

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Organizations have to use their resources effectively and productively in their working areas. In this manner, they tend to use outsourcing for the activities excluding their main specialization areas for improving their competitive strength. By outsourcing organizations attain source savings, get simple by structurally minimizing and as a result get focused on their main capability. Automotive industry is one of the sectors which use outsourcing applications in the production and post production processes intensively. Outsourcing is one of the most consulted methods, especially in distribution channels and logistic activities by the automotive industry organizations.
Abstract (Original Language): 
işletmeler faaliyette bulundukları alanlarda kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak durumundadırlar. Bu anlamda işletmeler rekabet gücü geliştirmek için temel uzmanlık alanı dışındaki faaliyetlerinde dış kaynak kullanımına yönelmekledirler. İşletmeler dış kaynak kullanımı ile kaynak tasarrufu sağlamakta, yapı olarak küçülerek daha yalın hale gelmekte ve böylece temel yetenekleri üzerine odaklanmaktadırlar. Otomotiv sanayinde üretim süreci ve üretim sonrası dış kaynak kullanımı uygulamalarının yoğun olarak kullanıldığı bir sektördür. Özellikle otomotiv sanayi işletmelerinin dağıtım kanalları ve lojistik faaliyetlerinde en çok başvurdukları yöntemler arasında yer almaktadır.
1-16

REFERENCES

References: 

BEDİR, Atila, 2002. Türk Otomotiv Sanayi Gelişme Perspektifi, DPT Yayın No:2260, Ankara.
BERSTEIN,
Andrea
, 1996. "Outsourcing: It's A Popular Way To Do Business", Newsday, Vol. Ill, No:31.
FIRAT, Aytekin, 2004. "Rekabet Sürecinde Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) Yoluyla Dağıtım Kanalı Etkinliğinin Arttırılması ve Türkiye'deki Otomotiv Sanayicilerine Yönelik Bir Uygulama", DEÜ Sosyal Bilimler Ens., Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir.
HAN, Oya, 2003. "Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)", KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Enstitüsü, Ankara.
KOÇEL, Tamer, 1996. "İşletme Yönetimi İle İlgili Son Gelişmeler ve Çalışanlar Açısından Anlamı", MESS Mercek Dergisi, Temmuz, İstanbul.
LANKFORD, William M., Faramarz Parsa, 3 999. "Outsourcing: A Primer", Management Decision, 37/4, MCB University Press.
MAY, Andrew Sheridan, 1998. ' Busınes Process Outsourcing: A New Test Of Management Competence", Career Development International, Vol. 3, No:4.
15
MCIVOR, Ronan, 2000. "Practical Framework For Understanding The Outsourcing Process", Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 5, No: 1.
ÖZUTKU, Hatice, 2002. "İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Eğilimler: Dış Kaynaklardan Yararlanma", Verimlilik Dergisi, 2002/2.
PAGNONCELLİ, Denizo,
1993
. "A Strategy For A Competitive Company In The 1990s", Management Decision, Vol. 31,No:7.
POWELL, Anne L., 2001. "Outsourcing Decisions; Using Porter's Model", (Edit: Raymond Papp), Strategic Information Technology: Opportunies For Competitive Advantage, Hershey.
TANYAŞ, Mehmet, 2003. "Logistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi", Lojistik Dergisi, 2003/1, Aralık-Ocak.
YILDIZTEKİN, Atilla, 2003. "Hizmet Üretenler İle Hizmet Alanlar Arasındaki İlişki", Lojistik Dergisi, 2003/3, Nisan-Mayıs

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com