You are here

KÜRESEL EKONOMİK KRİZ ÇERÇEVESİNDE İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BALIKESİR İLİ ÖRNEĞİ

Within The Framework Of The Global Economic Crisis, Crisis Management İn Enterprises And Balıkesir Provincecase Sample

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Global economic crisis in the international economy suddenly and unexpectedly arise in respect of events macro economy, the micro-perspective of the company will seriously undermine the results is revealed. The organizations come across more or less crisis during their working periods. Generally, those crisis which are caused by both interior dynamics affect the management and fi nancial structure of organizations in a negative effects of the crisis, besides, changing the position in favor of themselves depends on their success in the crisis management. Nowadays, it is intended to decrease the negative effects of the crisis to minimum and also to change the crisis into opportunity for companies through Crisis Management Departments and the plans of Crisis Management. As part of these plans a Project was prepared. During the Global Crisis which appeared in 2008, the questionnaire showed the fi nancial problems, policies in crisis management, how they were affected and their expectations for the future of the fi rms in Balıkesir. In addition to that some suggestions were presented according to the results of the questionnaire.
Abstract (Original Language): 
Küresel ekonomik kriz, uluslararası ekonomide aniden ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan olayların makro açıdan ülke ekonomisini, mikro açıdan ise işletmeleri ciddi anlamda sarsacak sonuçlar ortaya çıkarmasıdır. İşletmeler tüm yaşamları boyunca az ya da çok sayıda krizle karşılaşmaktadırlar. Gerek içsel gerekse de dışsal dinamiklerden kaynaklanan bu krizler işletmelerin örgütsel, yönetsel ve ekonomik yapılarını genelde olumsuz yönde etkilemektedir. İşletmelerin krizlerin bu olumsuz etkilerinden korunması hatta krizleri kendi lehlerine çevirmesi ise kriz yönetiminde ne ölçüde başarılı olduğuna bağlıdır. Günümüzde oluşturulan kriz yönetim departmanları ve kriz yönetim planları ile krizin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ayrıca krizlerin işletmeler için fırsat haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda hazırlanmış olan çalışmada Balıkesir ili merkezinde faaliyet gösteren işletmelerin 2008 yılında ortaya çıkan küresel kriz sürecinde karşılaştığı fi nansal sorunlar, krizi yönetmede uyguladıkları politikalar, bu politikalar çerçevesinde krizden nasıl etkilendikleri ve geleceğe dair beklentileri bir anket çalışmasıyla ortaya konmaya çalışılmış ayrıca anket sonuçları ışığında çeşitli öneriler sunulmuştur.
1-14

REFERENCES

References: 

ASUNAKUTLU, Tuncer., SAFRAN, B., TOSUN E. “Kriz Yönetimi Üzerine Bir Araştırma”,
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, 2003.
AYDEMİR, Muzaffer ve DEMİRCİ Kemal.“Son Dönemlerde Yaşanan Krizlerin İşletmeler
Üzerindeki Olumlu Etkilerinin Analizi”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, Cilt 29, Sayı 1, 2005.
CAN, Halil. Organizasyon ve Yönetim, Siyasal Kitapevi, 3. Baskı, Ankara, 1994.
DİNÇER, Ömer. Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Timaş Yayınları, 2.Baskı, İstanbul,
1992.
HAŞİT, G. İşletmelerde Kriz Yönetimi ve Türkiye’nin Büyük Sanayi İşletmeleri Üzerinde
Yapılan Araştırma Çalışması, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2000.
İRAZ, Rifat ve ZERENLER, Muammer. “Kriz Dönemlerinde Ürün ve Süreç Esnekliğinin
İşletme Performansına Etkileri: Küçük ve Orta Ölçekli Tekstil İşletmelerinde Bir Araştırma”,
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 21, 2006.
MURAT, Güven ve MISIRLI, Kamuran. “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Kriz Yönetimi:
Çaycuma Örneği”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt
1, Sayı1, 2005.
ÖNCÜL, Mehmet S., EKİCİ, S., TAĞRAF, H. “Sivas Sanayi İşletmelerinde Şubat 2001 Krizine
Genel Yönetsel Tepkiler”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 2003.
ÖZDEVECİOĞLU, Mahmut. “ Krizin İşletmelerin Yönetsel ve Örgütsel Yapısı Üzerindeki
Olumsuz Etkileri ve Kayseri Sanayi İşletmelerinde Yapılan Bir Araştırma”, Ege Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 19, 2002.
TUTAR, Hasan. Kriz ve Stres Ortamında Yönetim, Hayat Yayınları, İstanbul, 2000.
TÜZ, VERGİLİEL Melek. Kriz ve İşletme Yönetimi, Alfa Yayınları, İstanbul, 1996.
YENİÇERİ, Özcan. İşletmelerde Yönetim, Organizasyon ve Davranış, Tutibay Basım A.Ş,
Ankara, 1993.
YÖRÜK, Nevin. “Son Ekonomik Krizin Kobi’ler Üzerindeki Etkisi ve Tokat İli Örneği”,
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 2,
2001.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com