You are here

Bilim Ve Sanat Merkezlerine Devam Eden Üstün Yetenekli Öğrencilerin Başarı Durumları

Achievement Conditions of Highly Gifted Students Attendance at Science and Art Centres

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine the formal education achievement conditions of highly gifted students attendance at Düzce Science and Art Centre and get information about the differences of their achievement during the process when they also enrolled at Düzce Science and Art Centre. Survey method was used in the study. In the study, the data was obtained from 43 students. Transcript documents taken from the highly gifted students’ formal education school which obtained from data. A meaningful difference was not found in the year-end means of highly gifted students’ Mathematics lesson for recurrent three years who also study at Düzce Science and Art Centre. A meaningful difference was found in the year-end mean scores of highly gifted students’ general achievement for recurrent three years who also study at Düzce Science and Art Centre.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı Düzce Bilim ve Sanat Merkezi’ne devam eden üstün yetenekli öğrencilerin örgün eğitim aldıkları okullarındaki başarı durumlarını belirlemek, BİLSEM’e devam ettiği süreç içerisinde başarı durumlarındaki değişim hakkında bilgi edinmektir. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada 43 üstün yetenekli öğrencinin verilerine ulaşılmıştır. Araştırma verilerin elde edilmesinde üstün yetenekli öğrencilerin okullarından alınan transkript belgeleri kullanılmıştır. BİLSEM’e devam eden üstün yetenekli öğrencilerin Matematik derslerinde tekrarlı üç yıl yılsonu ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmamıştır. BİLSEM’e devam eden üstün yetenekli öğrencilerin, yılsonu genel ortalama puanları arasında anlamlı fark bulunmuştur.
44-50

REFERENCES

References: 

Ataman, A. (2005). Özel Eğitime Giriş. (2.Basım). Ankara: Gündüz Eğitim Yayıncılık.

Dönmez, N. B. (2004). Bilim ve sanat merkezlerinin kuruluşu ve işleyişinde yapılması gereken

düzenlemeler. Üstün Yetenekli Çocuklar Bildiri Kitabı: Çocuk Vakfı Yayınları 64, (69–73).

Gökdere. M. ve Küçük. M. (2003). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fen Öğretimindeki Mevcut Durum;

Türkiye Örneklemi. Kuramda ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 101-124.

Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemleri. (11. Baskı.) Ankara: Nobel Yayınları

MEB, (2007). Bilim ve sanat merkezleri yönergesi. Tebliğler Dergisi, 2593.

Renzulli, J. S. (1986). The Three Ring Conception Of Giftedness: A Development Model Or Creative

Productivity. Cambridge. Cambridge Pres.(51–92).

Tannenbaum, J. A. (2003). Nature and Nurture of Giftedness, the Handbook of Gifted Education (3rd

ed.), N. Colangelo ve G. Davis (Eds.), Allyn ve Bacon, Boston. (45)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com