You are here

ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTEYE SOSYAL UYUMU BİR ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ

UNIVERSITY STUDENTS' SOCIAL INTEGRATION: EXAMPLE OF A UNIVERSITY

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to examine social integration levels of students based on a variety of variables at a university. The design of the study was correlational and the sample included 435 students from 6 faculties and 17 departments at a university in the Marmara Region. Students' distribution based on the fields was: 65.1 % in social sciences, 34.9 % in health sciences, sciences and engineering. 30.1 % of the students were males and 58.6 % of the students were female. Data collection instrument was developed by Braxton (1998). The instrument was adopted in Turkish by the authors. In addition to descriptive statistics, t-tests, ANOVAs and correlations were used to analyze the data. Findingsindicated that students' social integration levels differed based on gender, field of study, and departments. General academic integration differed based on discipline while there were significant relationships between the dimensions of social integration and general academic.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, bir üniversitede öğrenim gören öğrencilerin öğrenim gördükleri üniversiteye sosyal uyumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. İlişkisel modeldeki bu araştırmanın çalışma grubu Marmara Bölgesi'ndeki bir devlet üniversitesinin altı fakültesine bağlı 17 bölümde öğrenim görmekte olan 435 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışma grubundaki öğrencilerin %65.1'i Sosyal Bilimler alanında, %34.9'u ise Sağlık, Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında öğrenim görmektedir. Öğrencilerin %30.1'i erkek, %58.6'sı kızdır. Veri toplama aracı olarak Braxton (1998) tarafından geliştirilen likert tipi sorulardan oluşan anket kullanılmıştır. Anket araştırmacılar tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Veriler betimsel istatistikler, t-testi, ANOVA ve Pearson Momentler Çarpımı Korelâsyon Analizi ile analiz edilmiştir. Bulgular öğrencilerin sosyal uyum düzeylerinin cinsiyet, temel disiplin alanı ve öğrenim görülen bölüm değişkenlerine göre anlamlı biçimde farklılaştığını; genel akademik entegrasyon boyutunun temel disiplin alanlarına göre anlamlı biçimde farklılaştığını; sosyal ve genel akademik entegrasyon boyutlarının birbirleriyle anlamlı korelasyonlar gösterdiğini ortaya çıkarmıştır.
46-64

REFERENCES

References: 

Adelman, C.
(2006)
. The toolbox revisited: Paths to degree completion from high school through college. U.S. Department of Education. Washington, DC: Office of Vocational and Adult Education.
Akpınar,Y., ve Üstüner, I.Ş. (1999). Genel kullanım amaçlı yazılımlarla fizik öğrenimini destekleme, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 17, 81-94.
Aktaş, Y. (1997). Üniversite öğrencilerinin uyum düzeylerinin incelenmesi: Uzunlamasına bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 107-110.
Arıkan, A., Taşer, D., ve Saraç-Süzer, H.S. (2008). The effective English language teacher from the perspectives of turkish preparatory school students. Eğitim ve Bilim (Education and Science), 33 (150), 42-51.
Ayşe AYPAY, Ahmet AYPAY, Gökhan DEMİRHAN 60
Astin,
A.W
. (1984). Student involvement: A developmental theory for higher education. Journal of College Student Personnel. 25(4), 297¬308.
Aypay, A. (2003). Üniversite öğrencilerinin akademik entegrasyonunu etkileyen etmenler. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2, 4, 121-135.
Bean, J. P. (1983). The application of a model of turnover in work organizations to the student attrition process. The Review of Higher Education, 6(2): 129-148.
Bean, J. P., & Eaton, S. (2000). A psychological model of college student retention. In J. M. Braxton (Ed.) Reworking the departure puzzle: New theory and research on college student retention, 73-89. Nashville, TN: University of Vanderbilt Press.
Bean, J.P. (1980). Dropouts and turnover: The synthesis and test of a causal model of student attrition. Research in Higher Education, 12(2), 155¬187.
Bean, J.P., & Eaton, S.B. (2001-2002). The psychology underlying successful retention practices. Journal of College Student Retention, 3(1), 73-89.
Bean, J.P. (1985). Interaction effects based on class level in an explanatory model of college student dropout syndrome. American Educational Research Journal, 22(1), 35-65.
Berger, J.B. (2001-2002). Understanding the organizational nature of student persistence: Empirically-based recommendations for practice. Journal of College Student Retention, 3(1), 3-21.
Berger, J.B., & Braxton, J.M. (1998). Revising Tinto's interactionalist theory of student departure through theory elaboration: Examining the role of organizational attributes in the persistence process. Research in Higher Education, 39(2), 103-119.
Braxton, J. (1999). Theory elaboration and research development: Toward a fuller understanding of college student retention, Journal of College Student Retention, 1, 93-97.
Braxton, J. (Ed.) (2000). Reworking the student departure puzzle, Nashville, TN: Vanderbilt University Press.
Braxton, John M. (1998). Personal communication. Vanderbilt University. Nashivelle, TN: USA.
Braxton, J.M., Sullivan, A.V.S., & Johnson, R.M., Jr. (1997). Appraising Tinto's theory of college student departure. In J.C. Smart (Ed.),
Sosya
l Bilimler Dergisi
61
Higher education: Handbook of theory and research, Vol XII (pp. 107-164). New York: Agathon Press.
Buyurgan, S. (1999). Ankara anadolu güzel sanatlar lisesi resim bölümü ögrencilerinin üniversite basarı durumları üzerine bir arastırma. Gazi Egitim Fakültesi Dergisi, (2), 147-159.
Cabrera, A. F., Castaneda, M.B., Amaury, N., & Hengstler, D. (1992). The convergence between two theories of college persistence. The Journal of Higher Education, 63(2), 143-164.
Cabrera, A.F., Nora, A., & Castaneda, M.B. (1993). College persistence: Structural equations modeling of an integrated model of student retention. Journal of Higher Education, 64(2), 123-139.
Clark, J. C., & Walsh, J. (2002). "Elements of a model of effective teachers." AARE 2002 Conference papers. [Online]: Retrieved on April 4, 2007 from http://www.aare.edu.au/02pap/wal02220.htm
Cheung, H. Y. (2006). The measurement of teacher efficacy: Hong Kong primary in-service teachers. Journal of Education for Teaching, 32(4), 435^51.
Çapa, Y. ve Çil, N. (2000). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 69-73.
Çelik, H.C., Satıcı, Ö. ve Çelik, Y. (2004). Kronik Sigara İçme Alışkanlığı Olan Üniversite Öğrencilerinin Tutumlarına İlişkin Değişkenlerin Aşamalı Kümeleme Yöntemi Çözümlemesi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(4), 217-222.
Çetin, S. (2001). İdeal öğretmen üzerine bir araştırma. Milli Eğitim Dergisi, (Ocak, Şubat, Mart, 149) [Online]:Retrieved on 12-December-2007, at URL: http://yayim. meb. gov.tr/dergiler/149/cetin.htm
Çıkla, O.A. ve Duatepe, A. (2002). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının orantısal akıl yürütme becerileri üzerine niteliksel bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 32-40.
Çitil, M., İspir, E., Söğüt, Ö. ve Büyükkasap, E. (2006). Fen-edebiyat fakültesi öğrencilerinin profilleri ve başarılarını etkilediğine inandıkları faktörler. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 2, 69-81.
Dökmen, Z.Y. (1991). Bem cinsiyet rolü envanteri kadınsılık ve erkeksilik ölçekleri Türkçe formunun psikometrik özellikleri. Kriz Dergisi 7(1):
27-40Erdem, A. R. &
Tanrıöğen, A. (2002). Üniversitenin başarısında önemli bir anahtar: üniversite vizyonu (Pamukkale Üniversitesi örneği) Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9, 194-203.
Ergür, D.O. (2000). Hacettepe Üniversitesi dört yıllık lisans programlarındaki öğrenci ve öğretim üyelerinin öğrenme stillerinin karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim, 25 (118), 57-67.
Eryımaz, A. ve Tatlı, A. (2000). ODTÜ öğrencilerinin mekanik konusundaki kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 93-98.
Feldman, K. A. (1986). The perceived instructional effectiveness of college teachers as related to their personality and attitudinal characteristics: A review and synthesis. Journal of Higher Education, 24, 139-213.
Gilligan, C. (1982). In a different voice: Psychological theory and women's development. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Gümüş, A. E. (2000). Üniversite öğrencilerinin yalnızlık ve beden imgelerinden doyum düzeylerinin sosyal kaygı düzeyleri ile ilişkisinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,
33, 1-2.
Karaoğlu, N., Avşaroğlu, S. ve Deniz, M. E. (2009). Yalnız mısın? Selçuk üniversitesi öğrencilerinde yalnızlık düzeylerine ilişkin bir çalışma. Marmara Medical Journal, 22, 1, 19-26.
Kaşlı, M. ve Serel, A. (2008). Üniversite öğrencilerinin harcamalarının analizi ve bölge ekonomilerine katkıları. Celal Bayar İ.İ.B.F. Dergisi,
15(2), 99-113.
Keçeli-Kaysılı, B. (2008). Akademik başarının arttırılmasında aile katılımı.
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 9 (1) 69-83.
Kiraz, E. (2001). Anomalies associated with school experiences: What teacher candidates encounter. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 21, 66-74.
Korkmaz, Ö. ve Mahiroğlu, A. (2009). Üniversiteyi yeni kazanmış öğrencilerin bilgisayar okuryazarlık düzeyleri. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 983-1000.
Kuh, G. D., Kinzie, J., Buckley, J. A., Bridges, B. K., & Hayek, J. C. (2006,
July). What matters to student success: A review of the literature, Commissioned Report for the National Symposium on Postsecondary Student Success: Spearheading a Dialog on Student Success.
Sosya
l Bilimler Dergisi
63
Kuh, G.D.
(2001-2002)
. Organizational culture and student persistence: Prospects and puzzles. Journal of College Student Retention, 3(1), 23¬39.
Kuh, G.D., Schuh, J.H., Whitt, E.J., & Associates (1991). Involving colleges.
San Francisco: Jossey-Bass. Kuh. G. D., & Love, P.G. (2000). A Cultural perspective on student departure. In J. M. Braxton (Ed.) Reworking the student departure puzzle, 196-212. Nashville, TN: Vanderbilt University. Lang, M. (2001). Student retention in higher education: Some conceptual and programmatic perspectives. Journal of College Student Retention,
3(3), 217-229.
Morgan, M., Flanagan, R., & Kellaghan, T. (2001) A study of non-completion in undergraduate university courses. Dublin: Higher Education Authority. National Audit Office. (2007). Staying the course: The retention of students
in higher education. London: The Stationery Office Nora, A. (1990). Campus-based programs as determinants of retention among Chiocano college students. Journal of Higher Education 61(3),
75-101.
OECD. (2010). Education at a glance. Paris: Author. Özdel, L., Bostancı, M., Özdel, O. ve Oğuzhanoğlu, N.K. (2002). Üniversite öğrencilerinde depresif belirtiler ve demografik değişkenlerle ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 3, 155-161. Özdoğan, F. B. ve Tüzün, İ. K. (2007). Öğrencilerin üniversitelerine duydukları güven üzerine bir araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi,
15(2), 639-650.
Pascarella, E .T., & Terenzini, P. T. (2005). How college affects students: A
third decade of research. San Francisco: Jossey-Bass. Pascarella, E.T., & Terenzini, P.T. (1991). How college affects students: Findings and insights from twenty years of research. San Francisco: Jossey-Bass.
Pascarella, E.T., & Terenzini, P.T., (1980). Predicting freshman persistence and voluntary dropout decisions from a theoretical model. Journal of Higher Education, 51(1), 60-75. Paulsen, M. B., &St. John, E. P. (1997). The financial nexus between college choice and persistence. In R. A. Vorhees (ed.), Researching student aid: Creating an action agenda, pp. 65-82. New Directions for Institutional Research, no. 95. San Francisco: Jossey-Bass Press. Ramsden, P. (2003). Learning to teach in higher education. London: Routledge Falmer.
Spady, W.G. (1971). Dropouts from higher education: Toward an empirical model. Interchange, 2(3), 38-62.
Ayşe
AYPAY
, Ahmet AYPAY, Gökhan DEMİRHAN 64
St. John, E. P., Paulsen, M. B., & Carter, D. F. (2005). Diversity, college
costs, and postsecondary opportunity: An examination of the financial nexus between college choice and persistence for African Americans and whites. Journal of Higher Education, 76(5), 545-569. Taşkafa, G. (1989). As teachers we are evaluating our students constantly: Have you ever thought how our students evaluate us? Çağdaş Eğitim,
14, 27-30.
Telli, S., Brok, P.D., & Çakıroğlu, J. (2008). Teachers' and students'
perceptions of the ideal teacher.
Eğitim
ve Bilim (Education and
Science),
33 (149), 118-129.
Tinto, V. (1975). Dropout from higher education: A theoretical synthesis of
recent research. Review of Educational Research, 45(1), 89-125. Tinto, V. (1987). Leaving college: Rethinking the causes and cures of
student attrition. Chicago: The University of Chicago Press. Tinto, V.
(1988)
. Stages of student departure: Reflections on the longitudinal character of student leaving. Journal of Higher Education, 59(4), 438¬455.
Tinto, V. (1993). Leaving college: Rethinking the causes and cures of
student attrition (2nd ed.). Chicago: The University of Chicago Press. Thomas, S. L. (2000). Ties that bind: A social network approach to understanding student integration and persistence. The Journal of Higher Education, 71(5), 591-615. Young, S., & Shaw, D. (1999). Profiles of effective college and university
teachers. Journal of Higher Education, 70(6), 670-686. Yorke, M., & Longden, B. (2004). Retention and student success in higher education. London: Society for Research into Higher Education & Open University Press.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com