You are here

2012-2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILINDA ALAN DEĞİŞTİREN ÖĞRETMENLERİN YENİ ALANLARINA YÖNELİK MEMNUNİYET DURUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

INVESTIGATING THE SATISFACTION LEVELS OF TEACHERS TEACHING SUBJECT MATTERS OUT OF THEIR AREA OF CERTIFICATION DURING 2012-2013 EDUCATIONAL YEAR IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7884/teke.179
Abstract (2. Language): 
Teachers were given the right by the Turkish Education System during 2012-2013 educational year to transfer their subject matters to the undergraduate minors they received during university years and classroom teachers were given the option of teaching Special Education or Technology and Design classes without extra stipulations. Current study mainly aimed to determine the levels of teacher satisfaction following the change of subject area as well as the reasons for the transfer, the factors that affect teachers’ level of satisfaction and whether there was a relationship between the levels of satisfaction and personal variables such as age and seniority. The study also examined the training needs and teachers’ expectations from the system. For the study, researchers developed two scales that were used in the implementation phase after reliability and validity studies were conducted. The study was undertaken with a total of 1305 teachers employed in a city randomly selected from each of the regions of Turkey. Quantitative data was analyzed by utilizing SPSS 15.00 package program and data analysis included arithmetic means, standard deviation, correlation, multiple regression, independent groups t-test, one way variance analysis and Scheffe test. Results show that 1116 teachers out of 1305 teachers who transferred to other subject matters were classroom teachers and 189 were from other subject matters. Satisfaction levels of teachers were found to be medium and subject matter knowledge had significant influence on levels of satisfaction while meaningful differences on levels of satisfaction were observed depending on gender, age, seniority, type of school and the province of employment. Qualitative data were analyzed via descriptive analysis technique. Findings obtained in this context show that the most important reasons behind the transfer of subject matter area was willingness to work in provinces where spouses currently worked and the desire to transfer from the school where they were made redundant. In addition to these reasons, some teachers were found to change areas due to interest in the new area and based on a desire to be more successful in their careers. Results regarding the training needs of teachers point to the fact that the majority of these teachers did not receive any in-service training or orientation following the required transfer. Most of these teachers confirmed the need for in-service training which can be provided in areas related to techniques, methods and curriculum in the newly selected subject matter area as well as classroom management. Expectations of teachers from the system included the desire to transfer back to their previous fields of teaching and the wish expectation to be regarded with high esteem.
Abstract (Original Language): 
2012-2013 eğitim-öğretim yılında; Türk Eğitim Sisteminde öğretmenlere üniversite eğitimi sırasında aldıkları yan alanlarına göre ve sınıf öğretmenlerine Özel Eğitim ile Teknoloji ve Tasarım öğretmenliğine yan alan şartı olmaksızın geçiş hakkı tanınmıştır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen araştırmada alan değiştiren öğretmenlerin yeni alanlarına ilişkin memnuniyet düzeylerini belirleme temel amacının yanı sıra alan değiştirme nedenleri, memnuniyet durumunu etkileyen faktörler ve bu faktörler ile yaş, hizmet yılı gibi kişisel değişkenlerle memnuniyet durumları arasında ilişki olup olmadığı da değerlendirilmiştir. Bununla birlikte alan değiştiren öğretmenlerin eğitim ihtiyaçları ve sistemden beklentilerini belirlemek de amaçlanmıştır. Araştırma sürecinde araştırmacılar tarafından iki ölçek geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçekler geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapıldıktan sonra asıl uygulamada kullanılmıştır. Çalışma Türkiye’nin her bölgesinden seçkisiz teknikle belirlenen ve bir ilde görev yapan 1305 öğretmenle yürütülmüştür. Verilerin çözümlenmesinde nicel veriler SPSS 15.00 paket programı kullanılarak aritmetik ortalama, standart sapma, korelasyon, çoklu regresyon, bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi ve Scheffe testi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucu, çalışmaya katılan 1305 öğretmenin 1116’sının sınıf öğretmeni, 189’unun diğer branşlar olduğu, alan değiştiren öğretmenlerin, yeni alanlarından orta derecede memnun oldukları, memnuniyeti etkileyen faktörlerden alan bilgisinin memnuniyet üzerinde yüksek etkisi olduğu ve cinsiyet, yaş, hizmet yılı, okul türü ve il değişkenine göre öğretmen görüşlerinde anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Nitel veriler ise betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Bu kapsamda elde edilen sonuçlar arasında öğretmenlerin alan değiştirme nedenleri arasında en fazla eş durumu, norm fazlası olmaktan kurtulmak nedenlerinin yanı sıra istediği için ve daha başarılı olmak nedeni olduğu da tespit edilmiştir. Öğretmenlerin eğitim ihtiyacına yönelik elde edilen sonuçlarda ise büyük çoğunluğun hizmet içi eğitime ya da oryantasyona alınmadığı görülmüştür. Alan değiştiren öğretmenlerin çoğunluğu hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğunu ve bu eğitimin geçtikleri alanlara ilişkin yöntem ve teknik, müfredat bilgisi ve sınıf yönetimi gibi konularda olabileceğini belirtmiştir. Öğretmenlerin sistemden beklentilerine yönelik elde edilen sonuçlardan bazıları ise eski alana dönme isteği ve önemsenmek olarak tespit edilmiştir.
FULL TEXT (PDF): 
302-335

REFERENCES

References: 

AKYÜZ, Y. (1994). Türk Eğitim Tarihi. İstanbul: Kültür Koleji Yayınları.
ALTUNIŞIK, R., COŞKUN, R., BAYRAKTAROĞLU, S. ve YILDIRIM, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Sakarya Kitabevi Yayınları.
BROWN, J. L., JONES, S. M., LARUSSO, M. D., ABER, J. L. (2010). Improving Classroom Quality: Teacher Influences And Experimental Impacts of The 4Rs Program. Journal of Educational Psychology, 102(1), 153-167. doi: 10.1037/a0018160. http://morningsidecenter.org/sites/default/files/documents-pdfs/JournalE... (Erişim Tarihi: 10.4.2013).
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2006). Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum. Ankara: PegemA Yayıncılık.
334 S. KAYA-H. ŞAHİN-A.FIRAT-Ö. MADEN-İ. O. ERUÇAR-A. CEREN
______________________________________________
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 2/2 2013, s. 302-335, TÜRKİYE
International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 2/2 2013, p. 302-335, TURKEY
ÇELİK, V. (1998). Alan Dışından Gelen Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalizasyonu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. 14, 191-208. http://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/841-20120211163048-celik.pdf (Erişim Tarihi: 4.4.2013). DARLING-HAMMOND, L. (2006). Powerful Teacher Education: Lessons from Exemplary Programs (preface) John Wiley&Sons. San Fransisco, California, USA. http://www.amazon.com/Powerful-Teacher-Education-Exemplary-Programs/dp/0... (Erişim Tarihi: 10.4.2013).
DARLING-HAMMOND, L. (2006). Constructing 21st-Century Teacher Education. Journal of Teacher Education, Vol. 57. http://ewa.convio.net/docs/linda_darlinghammond_article1.pdf (Erişim Tarihi: 4.5.2013).
EFE, F. (1998). Eğitim Fakültesi Mezunu Olmayan İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Yeterlilikleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
KALAYCI, Ş. (2008). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
KARASAR, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
KARTAL, S. (2009). Eğitim Fakülteleri Dışındaki Fakültelerden Mezun Olan Öğretmenlerin Eğitim Örgütlerindeki Değerlere Uyumları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 283-293. http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/dergi/sayi21/KARTAL,%20SADIK.pdf (Erişim Tarihi: 4.4.2013).
KAVCAR, C. (2002). Cumhuriyet Döneminde Dal Öğretmeni Yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=40&sayi_id=137 (Erişim Tarihi: 4.4.2013).
KIRAL, B. ve KIRAL, E. (2011). Karma Araştırma Yöntemi. 2nd International Conference on New Trends in EducationandTheirImplications. Antalya.
http://www.iconte.org/FileUpload/ks59689/File/050.pdf (Erişim Tarihi: 1.4.2013).
KÖKSALAN, B., İLTER, İ. ve GÖRMEZ, E. (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-Kültürel Özellikleri ve Lisansüstü Eğitim İsteklilikleri Üzerine Bir Çalışma
335 S. KAYA-H. ŞAHİN-A.FIRAT-Ö. MADEN-İ. O. ERUÇAR-A. CEREN
______________________________________________
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 2/2 2013, s. 302-335, TÜRKİYE
International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 2/2 2013, p. 302-335, TURKEY
(Fırat, Erzincan ve İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ABD Örneği). Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 277-299. http://kefad.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt11Sayi3/JKEF_11_3_2010_... (Erişim Tarihi: 10.4.2013).
MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. (2006). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. Ankara. SANDERS, L. R., BORKO, H. ve LOCKARD, J. D. (1993). Secondary Science Teachers’ Knowledgebase When Teaching Science Courses In And Out of Their Area of Certification. Journal of Research in Science Teaching, 30(7), 723-736. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tea.3660300710/abstract (Erişim Tarihi: 10.4.2013) ŞİŞMAN, M. (2008). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem Akademi Yayınları
TAVŞANCIL, E. (2006). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
TEZBAŞARAN, A. A. (1997). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Ankara: Türk Psikologları Derneği Yayınları.
YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com