You are here

Primary teachers’ and primary pre-service teachers’ self-efficacy beliefs and attitudes toward teaching profession

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The main purpose of this study is to compare the primary teachers and pre-service primary teachers’ self-efficacy beliefs and attitudes toward teaching profession in Turkey. Descriptive method was used in the study and the study was carried out on 180 first grade and 107 fourth grade primary pre-service teachers at the Faculty of Education in Rize University and 131 primary teachers working in the primary schools located in Çayeli (Rize) district. The Attitude Scale towards Teaching Profession (Özgür, 1994) and the Turkish form of the Ohio State Teacher Efficacy Scale (Baloğlu and Karadağ, 2008) were used as data gathering instrument in the study. The study results revealed that the first grade primary pre-service teachers’ scores on the attitudes towards teaching professions were statistically higher than the scores of the fourth grade primary pre-service teachers and of the primary teachers. However, the study results indicated that the teaching self-efficacy scores of the first grade pre-service teachers were statistically lower than the teaching self-efficacy scores of the fourth grade pre-service teachers and primary teachers. On the other hand, the study results showed that females’ attitudes towards teaching profession were higher than the attitudes of their male counterparts whereas self-efficacy scores did not differentiate due to the gender of the primary pre-service teachers and primary teachers. Moreover, the study results indicated that there were not any significant correlation between the self-efficacy and attitudes scores of the pre-service teachers and primary teachers.
1206-1216

REFERENCES

References: 

Akpınar, E., Yıldız, E. & Ergin. Ö. (2006). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik
mesleğine yönelik tutumları. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 56-62.
Aşkar, P. & Erden M. (1987). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği.
Çağdaş Eğitim, 121, 8-11.
Aydın, O. (1985). Davranış bilimine giriş (3. Baskı). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim
Fakültesi.
Baloğlu, N. & Karadağ, E. (2008). Öğretmen yetkinliğinin tarihsel gelişimi ve Ohio Öğretmen
Yetkinlik Ölçeği: Türk kültürüne uyarlama, dil geçerliği ve faktör yapısının incelenmesi
[Teacher efficacy and Ohio Teacher Efficacy Scale: Adaptation for Turkish culture,
language validity and examination of factor structure]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
[Educational Administration: Theory and Practice], 56, 571-606.
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological
Review, 84(2), 191-215; cited in Enderlin-Lampe, S. (2002); Empowerment: teacher
perceptions, aspirations and efficacy, Journal of Instructional Psychology, 29(3), 139-146.
Bayhan, P. (2009). İlköğretim okulları birinci kademe sınıf öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik
tutumları ile iş doyumları arasındaki ilişki (Unpublished PhD thesis), Yeditepe University,
İstanbul.
Baysal A. C. (1980). Tutum kavramına kuramsal ve uygulamalı bir yaklaşım, İstanbul: İstanbul
Üniversitesi.
Boz, Y. & Boz, N. (2010). The nature of the reltionship betwen teaching concerns and sense of
efficacy. European Journal of Teacher Education, 33(3), 279-291.
Cone, N. (2009). Preservice elementary teachers’ self-efficacy beliefs about equitable scinece
teaching: Does service learning make a difference?. Journal of Elementary Science Education,
21(2), 25-34.
Çakır, Ö., Erkuş, A., & Kılıç, F. (2000). Mersin üniversitesi 1999-2000 yili öğretmenlik meslek bilgisi
programinin (ÖMBP) çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Araştırma
Fonu Saymanlığı EF (ÖÇ) 2000-1 Nolu Araştırma Projesi.
Çakır, Ö., Kan A. & Sünbül, Ö (2006). Öğretmenlik meslek bilgisi ve tezsiz yüksek lisans
programlarının tutum ve özyeterlik açısından değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 2(1) 36-47.
Çapa, Y. & Çil, N. (2000). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının
farklı değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 69-
73.
Çelik, H. C. & Bindak, R. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgisayara
yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 6(10), 27-38.
Çetin, B. (2008). Marmara Üniversitesi sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayarla ilgili öz-yeterlik
algılarının incelenmesi. Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 101-114.
Çetinkaya, R. (2007). Türkçe öğretmen adaylarının yeterlilik algıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik
tutumları (Unpublished PhD thesis), Selçuk University, Konya.
Demirel, Ö. & Ün, K. (1987). Eğitim terimleri, Ankara: Şafak Matbaası.
İpek, C., Camadan, F. (2012). Primary teachers’ and primary pre-service teachers’ self-efficacy beliefs and attitudes
toward teaching profession. International Journal of Human Sciences [Online]. (9)2, 1206-1216.
1215
Derman, A. (2007). Kimya ögretmeni adaylarının öz yeterlik algıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik
tutumları (Unpublished doctoral dissertation), Selçuk University, Konya.
Duman, T. (2002). Öğretmenlik mesleği. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 3(3). 86-97.
Ekici, G. (2008). Sınıf yönetimi dersinin öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algı
düzeylerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 98-110.
Enderlin-Lampe, S. (2002). Empowerment: Teacher perceptions, aspirations and efficacy. Journal
of Instructional Psychology, 29(3), 139-146.
Erdem, A.R., Gezer, K. & Çokadar, H. (2005). Ortaöğretim fen-matematik ve sosyal alanlar
öğretmenliği tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları.
Paper presented at the annual meeting of the 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale
University, Denizli.
Guskey, T.R. & Passaro, P.D. (1994). Teacher efficacy: Study of construct dimensions. American
Educational Research Journal, 31(3), 627-643.
Güçlü, N. (2000). Öğretmen davranışları. Milli Eğitim Dergisi. 147. 21-22.
Gürbüz, H. & Kışoğlu, M. (2007). Attitudes of the science and art faculty students and education
faculty students attend the nonthesis graduated education program toward teaching
profession (Atatürk University sample). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 71-83.
Henson, R. K., Stephens, J. & Grant, G. S. (1999); Self-efficacy in preservice teachers: Testing teh
limits of non-experimental feedback, ERIC Document, ED: 436 482.
Hogg, M. A. & Vaughhan, G. M. ( 2006). Sosyal psikoloji. (İbrahim Yıldız, Aydın Gelmez, Çev.).
Ankara: Ütopya.
Hutzler, Y., Zach, S. & Gafni, O. (2005); Physical education students’ attitudes and self-efficacy
towards the participation of children with special needs in regular classes. European Journal
of Special Needs Education, 20(3), 309-327.
İnceoğlu, M.(1993). Tutum, algı, iletişim. Ankara: V.
Guskey, T. R. & Passaro, P. D. (1994). Teacher efficacy: Study of construct dimensions. American
Educational Research Journal, 31(3) 627-643.
İpek, C. & Bayraktar, C. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının beden eğitimi dersine ilişkin
özyeterlik algıları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 67-84.
İpek, C. & Balay, R. (2010). Sınıf yönetimi dersinin sınıf öğretmeni adaylarının istenmeyen
davranışlara karşı müdahale biçimleri üzerindeki etkisi. e-journal of New World Sciences
Academy, 5(3), 1140-1155.
İpek, C., Tekbıyık, A. & Ursavaş, Ö. F. (2010). Lisansüstü öğrencilerinin araştırma öz-yeterlik
inançları ve bilgisayar tutumları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 127-145.
İsmailoğulları, S. (1998). Anadolu öğretmen lisesinde okutulan zorunlu meslek dersleri programlarının
öğrencileri öğretmenliğe yöneltmedeki etkisi (Unpublished PhD thesis), Abant İzzet Baysal
University, Bolu.
Kağıtçıbaşı, Ç. (1988). İnsan ve insanlar, İstanbul: Evrim.
Korkmaz, G. (2009). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin okul yaşam kalitesini algılama
düzeyleri ve mesleki tutumlarının incelenmesi (Unpublished PhD thesis), Çukurova University,
Adana.
İpek, C., Camadan, F. (2012). Primary teachers’ and primary pre-service teachers’ self-efficacy beliefs and attitudes
toward teaching profession. International Journal of Human Sciences [Online]. (9)2, 1206-1216.
1216
Köklü, N. (1995). Tutumların ölçülmesi ve Likert tipi ölçeklerde kullanılan seçenekler. Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 28(2), 81-93.
Küçükahmet, L. (1976). Öğretmen yetiştiren kurum öğretmenlerinin tutumları. Ankara Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Yayınları, 55, 12-14.
Milli Eğitim Temel Kanunu, (1973) Sayı: 1739.
Montcalm, D. M. (1999). Applying Bandura’s theory of self-efficacy to the teaching of research.
Journal of Teaching in Social Work, 19(1), 93-107.
Morgil, İ, Seçken, N. & Yücel, S. (2004). Kimya öğretmenlerinin öz-yeterlik inançlarının bazı
değişkenler açısından incelenmesi. BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(1), 62-72.
Morris, C. G. (2002). Psikolojiyi anlamak. Ankara: Türk Psikologlar Derneği.
Nartgün, Z., Uluman, M., Akın, Ç., Çelik T. & Çevik, C. (2008). Öğretmen adaylarının bilimsel
araştırma öz-yeterliklerinin incelenmesi. Paper presented at the annual meeting of the 17. Ulusal
Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya University, Sakarya.
Oppenheim. A.N (1992). Questionnaire design, interviewing and attitude measurement. (2nd. ed.) Pinter
Publishers London.
Özgür, F. N. (1994). Öğretmenlik mesleğine karşı tutum (Unpublished doctoral dissertation), Marmara
University, İstanbul.
Palmer, D. (2006). Durability of changes in self-efficacy of preservice primary teachers.
International Journal of Science Education, 28(6), 655-671.
Senemoğlu, N. & Demirel, M. (2009). Elementary school teachers’ self-efficacy beliefs: A Turkish
case. Humanity & Social Sciences Journal, 4(2), 164-171.
Şen, B. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik tutumları ile öğrenme ve ders çalışma stratejileri
arasındaki ilişki (Unpublished PhD thesis), Marmara University, İstanbul.
Şimşek, H. (2005). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına devam eden
öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi. 2(1), 25-50.
Smith, I. M. (1973). Changes in students’ attitudes to teaching. Higher Education, 2(3), 361-376.
Unrau, Y. A. & Grinnell, R. M., Jr., (2005). The impact of social work research courses on
research self-efficacy for social work students, Social Work Education, 24(6), 639-651.
Tschannen-Moran, M. & Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: capturing an elusive
concept, Teaching and Teacher Education, 17, 785-805.
Üredi, I. & Üredi L. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının cinsiyetlerine, bulundukları sınıflara ve
başarı düzeylerine göre fen öğretimine ilişkin öz-yeterlik inançlarının karşılaştırılması,
Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2).1-8.
Yaşar, Ş., Sözer, E. & Gültekin, M. (2000). İlköğretimde öğrenme-öğretme süreci ve öğretmenin
rolü. Paper presented at the annual meeting of the VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, KTU,
Trabzon.
Zajacova, A., Lynch, S. & Espenshade, T. (2005). Self-efficacy, stress and academic success in
college. Research in Higher Education, 46(6), 677-706.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com