You are here

Eğitim denetmenleri ile Bakanlık denetmenlerinin etik davranışlarına ilişkin öğretmen görüşleri

The views of teachers about the ethical behaviors of Educational supervisors and Ministry’s supervisors

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The research was carried out to determine primary and high school teachers’ perceptions of their supervisors’ ethical behaviours. The model of the research is descriptive survey. The inspected teachers were preferred to be chosen as a study group and the research was conducted with 112 teachers. 52 of these teachers were working in high school while 60 of them were working in primary school. The measurement tool, consisting of 37 items, used in this research was developed by Akyıldız (2007) to measure teachers’ perceptions of ethical behaviours. The scale was formed as Likert type. Croncbach Alpha of the scale was found .95. Factorial sub-dimensions’ item total correlation coefficients were varying between .75 and .46. The methods used in data analysis process were factorial analysis, in independent samples t test, two-way ANOVA, in independent samples non-parametric Kruskal Wallis H, Mann Whitney U. Besides, the correlation among the items were considered. According to the results of factorial analysis, teachers’ perceptions of ethical behaviours were formed within 5 groups. Namely these sub-groups are “professional moral”, “common sense”, “honesty”, “objectivity” and “responsibility”. Teachers’ perceptions related to supervisors’ ethical behaviors were meaningfully different considering school type, where as it didn’t show a meaningful difference according to gender and task type. When the differences and the relation between each factorial sub- dimension and independent variables were examined, according to job experience in “objectivity, honesty and responsibility” sub- dimensions and according to educational level in “honesty” subdimension, meaningful differences were determined. According to the results of the research, teachers found ministry’s supervisors more positive than educational supervisors for their etical behaviours in general.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin, kendilerini denetleyen denetmenlerinin etik davranışlarına yönelik algılarını belirlemek için yapılmıştır. Araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Çalışma grubu olarak öğretmenlerin seçiminde denetim geçirmiş olan öğretmenler tercih edilmiş ve araştırma 112 öğretmenle gerçekleştirilmiştir. Bu öğretmen grubundan 52’si ilköğretim okullarında, 60’ı ise ortaöğretimde çalışmaktadır. Araştırmada kullanılan ölçme aracı, Akyıldız (2007) tarafından öğretmenlerin etik davranış algılarını ölçmek için geliştirilmiş 37 maddeden oluşan bir ölçektir. Ölçme aracı, 5’li Likert dereceleme tipine göre düzenlenmiştir. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .95’tir. Ölçeğin faktör alt boyutlarına ilişkin madde toplam korelasyon katsayıları .75 ile .46 arasında değişmektedir. Verilerin analizinde faktör analizi yapılmış, bağımsız gruplarda t testi, çift yönlü ANOVA ve bağımsız gruplarda parametrik olmayan Kruskal Wallis H ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Ayrıca maddeler arası korelasyonlara da bakılmıştır. Faktör analizi sonuçlarına göre, öğretmenlerin etik algıları beş boyutta toplanmıştır. Bu boyutlar: “meslek ahlakı, sağduyu, objektiflik, dürüstlük, sorumluluk” olarak adlandırılmıştır. Öğretmenlerin, denetmenlerinin etik davranışlarına ilişkin algılarında okul türüne göre anlamlı farklılık olduğu görülmüş, ancak cinsiyete ve görev türü değişkenine göre anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Öğretmenlerin tümünün faktör alt boyutları ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişki ve farklılıklar incelendiğinde; mesleki deneyime göre “objektiflik, dürüstlük, sorumluluk” alt boyutlarında, eğitim düzeyine göre,“dürüstlük” alt boyutu arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenler genelde etik davranış yönünden Bakanlık denetmenlerini Eğitim denetmenlerinden daha olumlu algılamışlardır.
667-690

REFERENCES

References: 

Akarsu, B. (1979). Felsefe terimleri sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Akbaba-Altun, S. (2003) “Eğitim yönetimi ve değerler. Değerler Eğitim Dergisi. (1)1.
Ocak/January, 2003.
Aktaş, A. M.(2002).Orduda sosyal hizmet. KHO Savunma Bilimleri Dergisi.(1)1. Aralık/
December.
Akyıldız, S. (2007). İlköğretim denetmenlerinin etik davranışlarına ilişkin öğretmen görüşlerinin
değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Diyarbakır. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Argüden, Y.( 2003). Kamu yönetimi ve etik değerler. Dünya Gazetesi. 11 Temmuz.
Aslan, A. E.; Çelebi, N.; Akdağ, B.; Yüksel, M.; Canel, A. N.; İmamoğlu, S. ve Dündar, S.
(2009). A Study on professional ethic perceptions of teachers and school principals.
Europen Journal of Educational Studies.(1)3: 145 – 167.
Aydın, İ P. (2001). Yönetsel, mesleki ve örgütsel etik. Ankara: PegemA.
Başar, H.(2006). Türkiye’de eğitim denetimi. Ed: M. Hesapçıoğlu, A. Durmuş. Ankara: Nobel
Yayınları. 158 – 165.
Başaran, İ.E.(2000). Eğitim yönetimi. Nitelikli okul. Ankara: Feryal Matbaası.
Binbaşıoğlu, C.(2006). Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı örgütü: Kuruluş ve gelişmesi. Türkiye’de
eğitim bilimleri: Bir bilanço denemesi. Ed: M. Hesapçıoğlu, A. Durmuş. Ankara: Nobel
Basımevi: 25-54.
Bostancı, A.B.ve Yolcu, H. (2011). İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretmen performansını
değerlendirmede etik ilkelere uyma düzeyleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi.8(1), 922-
940.
Burgaz, B.(1995). İlköğretim kurumlarının denetiminde yeterince yerine getirilmediği görülen
bazı denetim rolleri ve nedenleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.11, 127-134.
Bursalıoğlu, Z. (1987). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: A.Ü. Eğitim Fakültesi
Yayınları. No:170.
Büyüköztürk, Ş.(2007).Sosyal bilimler için veriler analizi el kitabı.7. Baskı, Ankara: Pegem Yayıncılık.
Çelebi, N. ve Akbağ, M. (2012) Genel liselerde çalışan öğretmenlerin etik davranışlarını
belirlemeye yönelik bir araştırma. International online journal of educational Science (Iojes).
4(2), 425-441
Çetinkanat, C. ve Sağnak, M. (2010). İlköğretim ve Bakanlık müfettişlerinin iletişim stillerinin
karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H:U:Journal of Education). 38:
35-43.
Dağlı, A. ve Akyıldız, S. (2009). “İlköğretim öğretmenlerinin görüşlerine göre ilköğretim
denetmenlerinin etik davranışları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Dergisi.(13): 27-38.
Demirtaş, Z. ve Ersözlü, A,.(2007). İlköğretim okulu öğretmenlerinin görüşleri bağlamında
teftiş sürecinde etik.( Tokat ili örneği). Anadolu Bölgesi Araştırmaları. 6(1), 89-94
Durkheim, E. (1949). Meslek ahlakı. Dünya edebiyatından tercümeler. Fransız klasikleri. Çev: M.
Karasan. Ankara: Milli Eğitim Basımevi. No: 164.
Haynes, F. (2002). Eğitimde etik. Çev: S. K. Akbaş. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Kahraman, N. (2003).İlköğretim denetçilerin mesleki etik ilkeleri ve bu etik ilkelere uyma düzeyleri.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Kayıkçı, K. ve Uygur, Ö.(2010).İlköğretim okullarının denetiminde mesleki etik. İkinci uluslararası
katılımlı eğitim denetimi kongresi bildiriler kitabı. 23-25 Haziran 2010. T.Karaköse; K.Yılmaz
&Y.Altınkurt (Edit.).Ankara: Nobel Basım Yayım Dağıtım, 289-299.
Kuçuradi, İ. (2008). Etik. Ankara: Meteksan.
MEB Mevzuat. (2001). Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim müfettişleri başkanlıkları rehberlik ve
teftiş yönergesi. Tebliğler Dergisi, 2001/25 /21.
Özdemir, M. (2008). Kamu yönetiminde etik. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi.( 4) 7, 179-195.
Özdemir, S. (2000). Eğitimde örgütsel yenileşme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Özmen, F. ve Güngör, A. (2008). Eğitim denetiminde etik. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi. 9 (15) Bahar, 137-155.
Pelit, E. ve Güçer, E.(2005).Ticaret ve turizm meslek dersi öğretmen adaylarının öğretmenlik
mesleğiyle ilgili etik olmayan davranışlara ilişkin algılamaları. 2. Siyasette ve Yönetimde Etik
Sempozyumu. 18-19 Kasım 2005.Adapazarı. Sakarya Üniversitesi:347-360.
Pieper, A.(1999).Etiğe giriş. Çev.V. Atayman ve Sezer. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Resmi Gazete (2011). Millî Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde
kararname. 14.09.2011 – 28054
________ .(2005). Denetim görevlilerinin uyacakları mesleki etik davranış ilkeleri hakkında yönetmelik.
14.09.2005-27699.
________. (1992). Millî Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun. 27.05.1992 -21240.
Saylı, H. ve Kızıldağ, D. ( 2007 ).Yönetsel etik ve yönetsel etiğin oluşmasında insan kaynakları
yönetiminin rolünü belirlemeye yönelik bir analiz. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi. 9(1), 231-251.
Smith, D.& Goldblatt, P. (2006 ). Ethics and the teaching profession. Retrived October 14,
2011, from http://www.isatt.org/ISATT-papers/ISATT-papers/D. Smith_Ethics and
the Teaching Profession. pdf.
Starratt, R. J.(2005). 2005: Standards of Ethical Learning and Teaching. In S. Gordon (Ed.),
Standards for Instructional Supervision (pp. 49-62). Larchmont, NY: Eye on Education.
Sünbül, A. M. (1996). Öğretmen niteliği ve geliştirilmesi. Eğitim Yönetimi Dergisi. s.4: 597-608.
Şişman, M. ve Acat, M. B. (2003). Öğretmenlik uygulaması çalışmalarının öğretmenlik
mesleğinin algılanmasındaki etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 235-250.
TDK. (2008). Türk Dil Kurumu Sözlüğü. 29 Kasım 2009 tarihinde http://tdkterim.gov.tr
adresinden indirildi.
Toprakçı, E.; Bozpolat, E. ve Buldur,S. (2010).Öğretmen davranışlarının kamu meslek etiği
ilkelerine uygunluğu. e-International Journal of Educational Research. 1(2): 35-50.
Türkiye Yükseköğretim Stratejisi Dökümanı. (2004). Taslak Rapor. 3. 3. Strateji...... 1974- 2004. 29
Kasım 2009 tarihinde.eua.cu.edu.tr/files/turkiyeninyuksekogretimstratejisi.pdf–
adresinden indirildi.
The United Nations. (2002). Implementation of the International Code of Conduct for Public Officials.
Retrived October 14, 2011, from http://www.un.org/.
Uğurlu, C. T.( 2010). “Öğretmenlerin eğitim denetçilerinin etik davranışlarına ilişkin görüşleri. e-
International Journal Of Educational Research. 1(2): 66-78.
Vacca, J.A. (1986). An analysis of teacher evaluation: The state of the art in Kansas. Dissertation
Abstracts International. 46(10), 886.
Yetişken, H. (2005). Meslek normlarının etik imkanı ve sınırları [Profession norms' ethic
opportunities and limitations]. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. (22).1,73-78.
Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin
Yayınevi. 7. Baskı.
Yılmaz, E. (2005). Etik liderlik ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması, XlV.Eğitim Bilimleri
Kongresi Bildiri Kitabı, 808-814, Denizli: Pamukkale Üniversitesi.
Yüksel, C. (2005). Türk kamu yönetiminde etik mevzuatı değerlendirmesi ve çözüm önerileri. 2.
Siyasette ve yönetimde etik sempozyumu. Sakarya Üniversitesi: 18-19 Kasım 2005. 347-360.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com