You are here

Beden eğitimi öğretmenlerinin meslekte karşılaştıkları sorunların bazı değişkenlere göre incelenmesi

An examination of the problems faced by the physical education teachers in the profession according to the some variables

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine the problems faced by the physical education teachers according to certain variables, such as problems with school administration, problems with school and physical conditions, problems encountered in terms of their education and problems with students and parents and to identify the issues that cause stress.The study group is consisted of 178 physical education teachers in the province of Balıkesir. The study data were obtained through a questionnaire. Α reliability coefficient of the questionnaire was found to be .87. The analysis included descriptive statistics, independent sample t-test and One Way Analysis of Variance. As a result, a significant relationship was found between marital status and the problems encountered with the education they receive (t=2.25,P =0.03<0.05). Looking at the means, the married physical education teachers experience more problems in the work than unmarried physical education teachers do (XE=4:48>XB=4.22). A significant association was found between the problems that cause stress and marital status (t =2.00,P =0.05=0.05). Significant relationships were found between teachers tenure and 1) problems faced with school management, 2) school related problems and physical conditions, 3) school management, 4) physical conditions, 5) student, student families and problems that cause stress. "21 and more years " worked physical education teachers face more problems.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı; beden eğitimi öğretmenlerinin meslekte karşılaştıkları sorunların bazı değişkenlere göre, okul yönetimi ile karşılaşılan sorunlar, okul ve fiziki şartlarla karşılaşılan sorunlar, aldıkları eğitim yönünden karşılaşılan sorunlar, öğrenci ve ailesi ile karşılaşılan sorunlar ve strese neden olan sorunları tespit etmektir. Çalışma grubunu; Balıkesir ilinde 178 beden Eğitimi Öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada veriler anket yoluyla elde edilmiştir. Çalışmada anketin güvenilirlik katsayısı α : .87 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, aldıkları eğitim yönünden karşılaştıkları sorunlar ile medeni durum arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (t=2.25; P=0,03<0,05). Ortalamalara bakıldığında da, evli beden eğitimi öğretmenlerinin çalışmalarında kendilerini yeterli bulmamakta ve aldıkları eğitim yönünden karşılaştıkları sorunlar ile daha fazla karşılaşmakta olduklarını belirtmişlerdir (XE=4.48>XB=4.22). Strese neden olan sorunlar ile medeni durum arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (t=2.00;P=0,05=0,05). Öğretmenlerin çalışma yılları ile okul yönetimi ile karşılaşılan sorunlar, okul ve fiziki şartlarla ilgili problemler, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin çalışma yıllarına göre, Okul yönetimi, Fiziki şartlar, Öğrenci, Öğrenci aileleri ve Strese neden olan sorunları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. “21 yıl ve üzeri” çalışmış olan beden eğitimi öğretmenleri daha fazla sorunlarla karşılaştıkları sonucuna ulaşılmıştır.
1321-1336

REFERENCES

References: 

Abel, M.H., Sewell, A.J. (1999). Stress and burnout in rural and urban secondary school teachers. The Journal of Educational Research, May/June, 92 (5), 287-293.
Göktaş, Z. & Özmaden, M. (2012). Beden eğitimi öğretmenlerinin meslekte karşılaştıkları sorunların bazı değişkenlere
göre incelenmesi. International Journal of Human Sciences [Online]. (9)2, 1321-1336.
1333
Adams, E. (2001). A proposed causal model of vocational teacher stress. Journal of Vocational Education and Training, 53 (2), 223-246.
Al-mohannadi, A., Capel, S. (2007). “Stres in Physical Education Teachers in Qatar”, Social Psychology of Education, 10(1), 55-75.
Aras, A.E. (2000). İlköğretim Okullarındaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Eskişehir.
Aydoğan H. (2006). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Meslekte Karşılaştıkları Sorunlar (Trabzon İli Uygulaması), Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Ankara.
Balyan, M. (2003). Beden Eğitimi Derslerinde Başarı Notu Değerlendirilmesi Üzerine Bir Yaklaşım, Ege Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, İzmir.
Blix, G.B., Cruise, R.J., Mitchell, B.M., Blix, G.G. (1994). Occupational stress among university teachers. Educational Research, 36, 57-169.
Borg, M., Riding, R.,Falzon, J. (1991). Stress in teaching: A study of occupational stress and its determinants, job satisfaction and career commitment among primary schoolteachers.Educational Psychology, 11, 59-75.
Brown, M., Ralph, S. (2002). Teacher stress and school improvement. Improving Schools, 5 (2), 55-65.
Cooper, C.L., Kelly, M. (1993). Occupational stress in headteachers: A national UK study. British Journal of Educational Psychology, 63, 130-43.
Çumralıgil, B. (1995). Seçilmiş Bazı İllerdeki Ortaöğretim Kurumlarında Beden Eğitimi Öğretiminin Yapısı ve Sorunları, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü., Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Ankara.
Dick, R.V., Wagner, U. (2001). Stress and strain in teaching: A structural equation approach. British Journal of Educational Psychology, 71, 243-259.
Göktaş, Z. (2007). Balıkesir ilindeki beden eğitimi öğretmenlerinin iş doyumu ve bazı değişkenlerle olan ilişkisinin İncelenmesi, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,(1) 1.
Gümüşeli, A. İ. (1996). İstanbul İli İlköğretim Okulları Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Hart, P.M., Wearing, A.J., Conn, M. (1995). Conventional wisdom is a poor predictor of the relationship between discipline policy, student misbehaviour and teacher stress. British Journal of Educational Psychology, 65, 27-48.
Jones, F.,Fletcher, B.C. (1999). Occupational stress. In D. Messer & K. Jones (eds) Psychology in social care. London: Jessica Kingsley.
Kyriacou, C. (1989). The nature and prevalence of teacher stress. In M. Cole & S. Walker (eds)Teaching and stress. Milton Keynes: Open University Press.
Göktaş, Z. & Özmaden, M. (2012). Beden eğitimi öğretmenlerinin meslekte karşılaştıkları sorunların bazı değişkenlere
göre incelenmesi. International Journal of Human Sciences [Online]. (9)2, 1321-1336.
1334
Kyriacou, C. (1987). Teacher stress and burnout: An international review. Educational Research,29, 146-152.
Kyriacou, C., Sutcliffe, J. (1987a). A model of teacher stress. Educational Studies, 4, 1-6.
Kyriacou, C., Sutcliffe, J. (1987b). Teacher stress and satisfaction. Educational Research, 21 (2),
Mohammed, M.A. (2000). Teacher stress. Unpublished dissertation Physical Education College in Cairo.
Murad, S. (1997). Stress for teachers. Education College Magazine, No 29, Al Zagazig University, Al Zagazig, Egypt.
Öztürk, D. (1991). Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi Dersinin Uygulanmasında Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Yolları, 1. Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor Sempozyumu (19-21 Aralık 1991 İzmir), Ankara: Milli Eğitim Basımevi 1992, 69-72.
Pepe, H. (2008). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi (Konya İli Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, ,Konya.
Proctor, J. (1994). Occupational stress among Grampian primary teachers. Education in the North, New Series, 2, 46-54.
Punch, K.J., Tuettemann, E. (1991). Stressful factors and the likelihood of psychological distress among classroom teachers. Educational Research, 33 (1), 65-69.
Selye, H. (1946). General adaptation syndrome and diseases of adaptation. Journal of Clinical Endocrinology, 6.
Topkaya, İ. (1995). Ortaöğretimde Beden Eğitimi ve Spor Müfredatı Sorunları ve Yeni Yaklaşımlar, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, İstanbul.
Tuettemann, E., Punch, K.F. (1990). Stress levels among secondary school teachers. Educational Review, 42 (1), 25-29.
Vurgun N, Dorak F, Çetinkalp Z. (2006). Devlet ve Özel Okullarda Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yaşam Doyumları ve Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi, 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla.
Yaşar, G. (2008). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Okulla İlgili Sorunları ve Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, , Adana.
Yetim AA, Göktaş Z. (2004). Öğretmenin Mesleki ve Kişisel Nitelikleri, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, (12)2: 541-550.
Yetim AA. (2005). Sosyoloji ve Spor, Morpa Kültür Yayınları Ltd. Şt, Ankara.
Yıldırım Y, Kırımoğlu H, Temiz A. (2010). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Mesleki Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi (Hatay İl Örneği), Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 2010, 12 (1), 29–35.
Göktaş, Z. & Özmaden, M. (2012). Beden eğitimi öğretmenlerinin meslekte karşılaştıkları sorunların bazı değişkenlere
göre incelenmesi. International Journal of Human Sciences [Online]. (9)2, 1321-1336.
1335
Wilson, V, Hall, J. (2002). Running twice as fast? A review of the research literature on teachers’ stress. Scottish Educational Review, 34 (2), 175-187.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com