You are here

Osmanlı Kaimeleri’nin halktan kabul görmemesinin nedenleri (Hayek – Gellner – Keyder üçlemesiyle bütünsel sentez)

Causes of public rejection for Ottoman’s Kaime (Integrated synthesis with ternary among Hayek – Gellner – Keyder)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
From the Ottomans Kaime’s (:banknote) that are issued in 1840, Ottoman Monetary System is based on a dual structure. But the principle “Bad money chases good money” that is expressed in the law Grasham also validated in Ottoman Monetary System and it influenced Ottoman Monetary System’s instability. In return for the expencion that is caused in money supply by Ottoman Kaimes, there isn’t any significant demand. The reason for that which is confronted with is the validity of the definition of powerful culture and weak state that in mentioned in “Gellner’s model of Islam Society”. Culture customs prevented to tend to Kaimes. Of the other hand, Keyder expresses the definition that is done is Weberian way for whole South European Countries as “The State’s permanent reaction to individual’s autonomy.” This is the other factor, preventing tend to Kaimes that influences the change of modernity. As a consequence, no exist “natural order” that is defined as Hayekian perspective caused Kaimes to be source of instability both in Ottoman Monetary System and on finance system.
Abstract (Original Language): 
1840’ta çıkarılan ilk kaimelerden itibaren Osmanlı para sistemi dual bir yapıya oturmuştur. Ancak, Grasham Kanunu’nda da ifade edilen “kötü para iyi parayı kovar” ilkesi, Osmanlı Para Sistemi’nde de geçerli olmuş ve Osmanlı Finans Sistemi’nin istikrarsızlığında etkili olmuştur. Osmanlı kaimelerinin para arzında yarattığı genişlemeye karşılık talep görmemesinde “Gellner’in İslam Toplumu Modeli”nde belirtilen güçlü kültür ve zayıf devlet tanımının geçerliliğiyle karşılaşılmaktadır. Kültürel alışkanlıklar kaimeye yönelinmesini engellemiştir. Ayrıca Keyder’in Güney Avrupa ülkelerinin tümü için Weberyan tarzla yaptığı tanımlamada ifade ettiği “Devletin bireyin özerkliğine sürekli tepki duyuşu” da modernite değişimini etkileyen faktör olarak kaimelere yönelinmesini engelleyen faktör olmuştur. Bu noktada Hayekyan bakış açısıyla tanımlanan “Doğal düzen” kavramının mevcut olmaması, hem Osmanlı Para Sistemi içinde ve hem de finans sistemi üzerinde kaimelerin, istikrarsızlık kaynağı olmalarına yol açmıştır.

REFERENCES

References: 

AKYILDIZ, Ali (1996) Osmanlı Finans Sisteminde Dönüm Noktası Kağıt Para ve Sosyo – Ekonomik Etkileri, İstanbul: Eren Yayınları.
BAUMAN ,Zygmunt (1999) Sosyolojik Düşünmek, Çev: Abdullah YILMAZ, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
ÇİĞDEM, Ahmet (1996) “Gellner’in İslam Toplumu Modeli Üzerine Bir Not”, İstanbul: Toplum ve Bilim, S:69.
EROL, Mine(1970) Osmanlı İmparatorluğu’nda Kağıt Para, Ankara: TTK.
GOFFMAN, Daniel (1995) İzmir ve Levanten Dünya (1550 – 1650), A. ANADOL, N.KALAYCIOĞLU, (Çev.) İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
GÜRAN, Tevfik (2003) Osmanlı Mali İstatistikleri Bütçeler 1841 – 1918, Ankara:DİE.
HANSEN, A. H. (1961) Para Teorisi ve Maliye Politikası, Ahmet KILIÇBAY (Çev.), 2. Baskı, İstanbul: İ.Ü. İktisat F. Yayını.
HAYEK, Friedrich A. (1996) Hukuk, Yasama ve Özgürlük (Kurallar ve Düzen), Atilla YAYLA (Çev.), Ankara: Türkiye İşbankası Kültür Yayınları.
HİÇ, Mükerrem (1994) Para Teorisi ve Para Politikası, 9. Baskı, İstanbul: Filiz Kitabevi.
KAL’A, Ahmet (1989) “Tanzimat Öncesi ve Sonrasında İktisadi Manzaralar”,150 Yılında Tanzimat, İstanbul.
KAZGAN, Haydar (1995) Osmanlı’da Avrupa Finans Kapitali, İstanbul: YKY.
KEYDER, Çağlar (1999) “Güney Avrupa Modernitesi ve Değişim”, Ankara: ODTÜ Gelişme Dergisi, 26(3 – 4).
ÖRNEK, Acar (1994) Kamu Yönetimi, İstanbul: Meram Yayıncılık.
PAMUK, Şevket (1999) Osmanlı İmparatorluğu’nda Paranın Tarihi, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
PAMUK, Şevket (1995) “En Büyülk Tağşiş ve 1844 Tarihli Tashih – i Sikke İşlemi”, İstanbul: Toplumsal Tarih, C:3, S:13.
PAMUK, Şevket (1994) Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme, 2. Baskı, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
Çiftçi, M., Seymen, R. (2012). Osmanlı Kaimeleri’nin halktan kabul görmemesinin nedenleri (Hayek – Gellner –
Keyder üçlemesiyle bütünsel sentez). Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 9:1. Erişim:
http://www.insanbilimleri.com
964
ŞİRİN, Veli (2000) Ana Hatlarıyla Siyasi ve Kültürel Osmanlı Tarihi, İstanbul: Marifet Yayınları.
TOPRAK, Zafer (1997) “İktisat Tarihi”, Türkiye Tarihi 3 Osmanlı Devleti 1600 – 1908, 5. Baskı, İstanbul: Cem Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com