You are here

Osmanlı endüstriyel üretim yapısının (1913 – 15) emek – sermaye bileşeninde incelenmesi

Critics of Ottoman’s industrial production structure (1913 - 15) in component between labor and capital

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Values of labor and capital in production with Cobb – Douglas production function and values of factor productivity can be determined. With econometric analysis based on data of Ottomans Industry Census in 1913 and 1915; being a production structure of increasing productivity in Ottomans Industry, high level of production as concentrated - technology compared to that periods, and wage that one of the most important discussion subject in relation between labors and employers were drawn conclusions.
Abstract (Original Language): 
Cobb – Douglas üretim fonksiyonu ile üretimde emek ve sermayenin ağırlığı ve faktör verimlilik düzeyleri tespit edilebilir. 1913 ve 1915 Osmanlı Sanayi Sayımı verilerine dayanılarak yapılan ekonometrik uygulamalarla, Osmanlı sanayisinde artan verimlilik üretim yapısının olduğu, dönemin koşullarına göre teknoloji yoğun üretimin yapıldığı ve işçi – işveren ilişkilerinde ücretin en önemli müzakere konusu olduğu sonuçlarına varılmıştır.

REFERENCES

References: 

AKYÜZ, Yılmaz (1977), Sermaye Bölüşüm Büyüme, A.Ü. S.B.F. Yayını, No: 400, Ankara.
ARBIA G., (2005), Introductory Spatial Economtrics with application to regional convergence, Springer-Verlag (Advances in Spatial Sciences), Berlin.
CLINGINGSMITH, David ve Jeffrey G. WILLIAMSON (2005), India’s Deindustrialization in the 18th and 19th Centuries, Cambridge: Harvard University.
CREEL, Michael (2002), Graduate Econometrics Lecture Notes, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona.
DAVIDSON, Russell ve James G. MacKINNON (1999) Econometric Theory and Methods, New York.
Department of Commerce (1918), Statistical Abstracts of the United States – 1917, Fortieth Number, Washington D.C.
Çiftçi, M., Seymen, R. (2011). Osmanlı endüstriyel üretim yapısının (1913 – 15) emek – sermaye bileşeninde
incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 8:2. Erişim:
http://www.insanbilimleri.com
1102
FINDIKOĞLU, Ziyaeddin Fahri (1940), “Tanzimatta İçtimai Hayat”,Tanzimat 2,, Maarif Vekaleti, Ankara.
GENCELİ, Mehmet (1989), Ekonometride İstatistik İlkeler, Filiz Kitabevi, İstanbul.
GREENE, H. William (2002) Econometric Analysis, Fifth edition, Prentice Hall, New Jersey.
GUJARATI, Domador (2004), Basic Econometrics, Fourth edition, The McGraw - Hill Companies, New York.
GÜRİŞ, Selahaddin ve Ebru ÇAĞLAYAN (2000), Ekonometri – Temel Kavramlar, Der Yayınları, İstanbul.
HAYASHI, Fumio (2000), Econometrics, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
IŞIKARA, Baki (1975), Regresyon Yöntemleri ve Sorunları, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayınları, No: 2100 / 358, İstanbul.
JOHNSTON, Jack ve John DINARDO (1997), Econometric Methods, Fourth edition, McGraw - Hill Companies, New York.
KENNEDY, Peter (1998), A Guide to Econometrics, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
KILIÇBAY, Ahmet (1996), Kantitatif İktisat Teorisi ve Politikası, 3. Baskı, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayınları, No: 3926 / 553, İstanbul.
MADDALA, G. S. (1992), Introduction to Econometrics, Second edition, MacMillan Publishing Company, New York.
MEDINA, Carlos Alberto de (1969), “Urbanisation, industrialisation et production alimentaire an Bresil”, Congres mondial de la population – 1965, Volume III: Projection mesures des tendances demographiques, Nation Unions, New York.
ÖKÇÜN, A. Gündüz (1997), Osmanlı Sanayi 1913, 1915 Yılları Sanayi İstatistiki, 4. Bası, SPK, Ankara.
ÖNSOY, Rıfat (1989), “Tanzimat ve Sanayi”, Türkiye Günlüğü, Sayı: 18.
PAMUK, Şevket (2004), “Urban Real Wages in Constantinople-Istanbul,1100-2000 (and more generally around the Eastern Mediterranean)” paper presented to the Conference Towards a Global History of Prices and Wages Utrecht, 19-21 August, 2004.
PAMUK, Şevket (2006), “Estimating Economic Growth in the Middle East since 1820”, The Journal of Economic History, Vol. 66, No. 3 (September 2006).
Çiftçi, M., Seymen, R. (2011). Osmanlı endüstriyel üretim yapısının (1913 – 15) emek – sermaye bileşeninde
incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 8:2. Erişim:
http://www.insanbilimleri.com
1103
SALVATORE, Dominick ve Derrick REAGLE (2002), Theory and Problems of Statistics and Econometrics, Second edition, McGraw - Hill Companies, New York.
SAMUELSON, Paul (1971), İktisat, 3. baskı, (6. İngilizce baskıdan tıpkı çeviri) Çev. Demir DEMİRGİL, Menteş Kitabevi, İstanbul.
SARC, Ömer Celal (1940), “Tanzimat ve Sanayimiz”, Tanzimat 1, Maarif Vekaleti, Ankara.
SÜMER, Kutluk Kaan (2006), “White’ın Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi Tahmini Yoluyla Heteroskedasite Altında Model Tahmini”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Sayı: 4.
TEKİN, Mustafa ve Ebru ÇAĞLAYAN (2003), Excel ile Temel Ekonometri, Der Yayınları, İstanbul.
TOPUZ, Gülseren (1993), “Cumhuriyetin İlk Yıllarında (1923 – 30) Uygulanan Liberal Ekonomi Denemeleri ve Sonuçları” , İ.Ü. A.İ.İ.T. Enstitüsü Yıllığı – IX, İstanbul.
WEISBERG, Sanford (2005), Applied Linear Regression, Third edition, A JOHN WILEY & SONS, INC., PUBLICATION, New Jersey.
WOOLDRIDGE, Jeffrey M. (2002), Introductory Econometrics, Thomson Learning.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com