You are here

Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşleri

Prospective teachers' views about the problems of Turkish educational system

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of the research is to determine prospective teachers' views about problems in the Turkish educational system. The research is a survey model study. The research group consists of 91 volunteer prospective teachers attending Faculty of Education, Dumlupınar University. The participants are asked to define the most crucial five problems in the Turkish education system in writing and explain those issues in a justifiable way. Descriptive analysis technique is used for data analysis. According to the prospective teachers included in the study, the most crucial problems in the Turkish educational system are as follows respectively: Central examinations, crowded classrooms, rote learning, insufficient equipment and physical structures, quality of the currently employed teachers, unfair access to education, politics (ideological discrimination and favoritism), and appointment of teachers, private teaching institutions, finance and vocational training issues
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 91 öğretmen adayından oluşmaktadır. Katılımcılardan yazılı olarak, Türk eğitim sisteminde sorun olarak gördükleri en önemli beş sorunu belirlemeleri ve gerekçeli olarak açıklamaları istenmiştir. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının görüşlerine göre Türk Eğitim Sisteminin en önemli sorunları sırasıyla şöyledir: Merkezi sınavlar, kalabalık sınıflar, ezberci eğitim, donanım ve fiziki yap ı eksikliği, mevcut öğretmenlerin niteliği, eğitime erişimdeki eşitsizlikler, siyaset (ideolojik ayrım ve kayırmalar), öğretmen atama sistemi, özel dershaneler, finansman ve mesleki teknik eğitim sorunları olarak belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Adıgüzel, A. ve Sağlam, M. (2009). Öğretmen eğitiminde program standartları ve
akreditasyon. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (3), 83-103. Akbey, S. S. (2006). Güneydoğu Anadolu bölgesinde eğitimin fırsat eşitliği açısından
değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır. Akkan, H. (2000). Öğretmen ve yönetici görüşlerine göre ilköğretim birinci kademe
okullarının eğitimde fırsat ve imkân eşitliği açısından incelenmesi. Yayınlanmamış
yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu. Aldag, R. J. & Stearns, T. M. (1990). Management. USA Cincinnati: College Division
Thomson International Publishing. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi (2004). Eğitim bilimleri bakış açısıyla
eğitimin güncel sorunları ve çözüm önerileri çalıştayı. Ankara: Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi (2005). Öğretmen yetiştirmede kalite sorunları
çalıstayı. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını. Arı, A. (2007). Üniversite öğretim elamanlarının sorunları. Manas Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 17, 65-74. Arslan. M. (2004). Eğitim sistemimizin kapanmayan yarası yükseköğretime geçiş. Erciyes
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (1), 37-51. Aşkar, P. (2007). İlköğretim programlarının ve uygulamalarının değerlendirilmesi, S.
Özdemir, H. Bacanlı ve M. Sözer (Ed.) Türkiye'de okul öncesi eğitim ve ilköğretim
sistemi: temel sorunlar ve çözüm önerileri (ss. 186-210). Ankara: Türk Eğitim
Derneği Yayınları.
Ayas, A. (2009). Öğretmenlik mesleğinin önemi ve öğretmen yetiştirmede güncel sorunlar. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (3), 1-11.
Bağımsız Eğitimciler Sendikası (2008). Dershaneler mercek altında: özel dershanelere velilerin bak ışını irdeleyen alan araştırması. [Online]: http://www.be- sen.org.tr/basinaciklama.asp adresinden 20.06.2008 tarihinde indirilmiştir.
Balcı, A. (2000). İki binli yıllarda Türk millî eğitim sisteminin örgütlenmesi ve yönetimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6 (24), 495-508.
Balcı, A. (2004). Türkiye'de eğitim yöneticisi ve eğitim müfettişi yetiştirme uygulamaları: sorunlar ve öneriler. Çağdaş Eğitim, 29 (307), 22-40.
Balcı, A. (2007). Yeni paradigmalar ışığında türkiye eğitim sisteminin örgütlenmesi ve yönetimi, Türk eğitim sisteminde yeni paradigma arayışları bildiriler kitabı (ss. 249¬267). Ankara: Eğitim-Bir-Sen.
Balcı, A., Aydın, İ., Yılmaz, K., Memduhoğlu, H. B. ve Apaydın, Ç. (2007). Türk eğitim sisteminde ilkö ğretimin yönetimi ve denetimi: mevcut durum ve yeni perspektifler, S. Özdemir, H. Bacanlı ve M. Sözer (Ed.) Türkiye'de okul öncesi eğitim ve ilköğretim sistemi: temel sorunlar ve çözüm önerileri (ss. 126-185). Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.
Başkent Üniversitesi-Tekışık Vakfı (2009). Eğitimde yansımalar IX: Türkiye'nin öğretmen Yetiştirme çıkmazı ulusal sempozyumu. 12-13 Kasım 2009. Ankara.
Baştürk, S. ve Doğan, S. (2010). Lise öğretmenlerinin özel dershaneler hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 7 (2). [Online]: http://www.insanbilimleri.com. adresinden 01.11.2010. tarihinde indirilmiştir.
Bekdemir, M., Işık, A. ve Çıkıcı, Y. (2004). Matematik kaygısını oluşturan ve arttıran öğretmen davranışları ve çözüm yolları. Eurasian Journal of Educational Research,
16, 88-94.
967
Yılmaz, K., Altınkurt, Y. (2011). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşleri.
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 8:1. Erişim: http://www.InsanBilimleri.com
Buluç, B. (1997). Türkiye'de, ilköğretim ikinci kademe okullarda eğitimde fırsat ve imkân
eşitliği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 3 (1), 11-21. Büyüköztürk, Ş. (1992). Türkiye'de nüfus ve eğitimde fırsat eşitsizliği. Yayınlanmamış
yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Çağlayan, H. (2008). Muz kabuğu piyasasında dershane öğretmenleri-odak grup görüşmesi.
Bayan Eğitimcilerin Sosyal Hakları Sempozyumu. 12-13 Ocak 2008. Ankara. Çelik, V. (2002). Eğitim yöneticisi yetiştirme politikasına yön veren temel eğilimler, C. Elma
ve Ş. Çınkır (Ed.) 21. yüzyıl eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi sempozyumu
bildirileri. (ss. 3-12). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Yayınlar ı.
Çelikten, M., Şanal, M. ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (2), 207-237.
Demiraslan, Y. ve Koçak-Usluel, Y. (2005). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme öğretme sürecine entegrasyonunda öğretmenlerin durumu. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4 (3). [Online]: http://www.tojet.net/articles/4315.pdf. adresinden 20.06.2010 tarihinde indirilmiştir.
Demirtaş, B. ve Küçük, M. (2008). Kız meslek liselerinin günümüzdeki sorunlarına yönelik öğretmen görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (3),
147-159.
Dereobalı, N. ve Ünver, G. (2009). Okulöncesi öğretmenliği lisans programı derslerinin
öğretim elemanları tarafından genel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi. İnönü
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (3), 161-181. Duman, T. (1993) Üniversitelere öğretmen yetiştirme sistemi temel özellikleri-sorunlar-
gelişmeler. Eğitim Dergisi,
6,
14-16. Dünya Bankası (1993). A world bank country study: Turkey: Women in development.
[Online]: http://www-wds.worldbank.org/servlet/ adresinden 07.03.2005 tarihinde
indirilmiştir.
Dünya Bankası
(2004)
. Implementation completion report to The Republic of Turkey for a basic education project in support of the first phase of the basic education program. [Online]: http://www-wds.worldbank.org/servlet/ adresinden 07.03.2005 tarihinde indirilmiştir.
Eğitim Bir Sen (2006). Eğitim çalışanları sorunları araştırması. Ankara: Eğitim-Bir-Sen Yayını.
Eğitim Programları ve Öğretim Alanı Profesörler Kurulu (2005). İlköğretim 1-5. sınıflar öğretim programlar ını değerlendirme toplant ısı (Eskişehir) sonuç bildirisi. İlköğretim-Online, 5 (1). [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr. adresinden 15.08.2010 tarihinde indirilmiştir.
Eğitim Sen (2008). Üniversite öğrencilerinin profili araştırması. [Online]: http://www.egitimsen.org.tr. adresinden 20.06.2008 tarihinde indirilmiştir.
Eğitim Sen (2009a). 2009-2010 eğitim-öğretim yılı basında eğitimin durumu. [Online]: http://www.egitimsen.org.tr/down/230909_egitimrapor.pdf. adresinden 15.08.2010 tarihinde indirilmiştir.
Eğitim Sen (2009b). [Online]: .http://www.egitimsen.org.tr/index.php?yazi=2094. adresinden
15.08.2010
tarihind
e indirilmiştir Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş. Ankara: Anı Yayıncılık. EPÖDER (2010). I. ulusal eğitim programları ve öğretim kongresi sonuç bildirgesi. [Online]:
http://www.epoder.org/?&Bid=402405. adresinden 20.10.2010 tarihinde indirilmiştir.
968
Yılmaz, K., Altınkurt, Y. (2011). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşleri.
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 8:1. Erişim: http://www.InsanBilimleri.com
Eraslan, A. (2009). Finlandiya'nın PISA'daki başarısının nedenleri: türkiye için alınacak dersler. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3
(2), 238-248.
Erdem, A. R. (2010). İlköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin karşılaştığı ekonomik sorunlar ve bu ekonomik sorunların performanslarına etkisi konusundaki görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (1). [Online]: http://www.insanbilimleri.com. adresinden 20.10.2010 tarihinde indirilmiştir.
ERG (2007a). Herkes için kaliteli eğitim 2003-2007. İstanbul: ERG.
ERG (2007b). Ortaöğretime geçiş sistemine ilişkin değerlendirme ve öneriler. İstanbul: ERG. ERG (2008a). Eğitimde izleme raporu 2007. İstanbul: ERG.
ERG (2008b). Eğitimde ve toplumsal katılımda cinsiyet eşitliğinin sağlanması projesi
yayınları. İstanbul: ERG. ERG (2009). Eğitimde eşitlik:politika analizi ve öneriler. İstanbul: ERG. ERG (2010). Eğitimde izleme raporu 2009. İstanbul: ERG.
Ergüder, Ü., Sevük, S., Şahin, M., Terzioğlu, T. ve Vardar, Ö. (2003). Yükseköğretimin Yeniden yapılandırılması: temel ilkeler. İstanbul: TÜSİAD Yayını.
Erkan, S. (2007). İlköğretimde rehberlik, ölçme- değerlendirme ve yönlendirme, S. Özdemir, H. Bacanlı ve M. Sözer (Ed.) Türkiye'de Okul öncesi eğitim ve ilköğretim sistemi: temel sorunlar ve çözüm önerileri (ss. 268-308). Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınlar ı.
Freedman, J. L., Sears, D. O. & Carlsmith, J. M. (2003). Sosyal psikoloji. (Çev: A. Dönmez). Ankara: İmge Kitabevi.
Gedikoğlu, T. (2005). Avrupa Birliği sürecinde Türk eğitim sistemi: sorunlar ve çözüm
önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (1), 66-80. Gök, F. (2004a). Eğitimin özelleştirilmesi, N. Balkan ve S. Savran (Ed.) Neoliberalizmin
tahribatı. (ss. 94-110). İstanbul: Metis Yayınları. Gök, F. (2004b). Eğitim hakkı: Türkiye gerçeği. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. 6-9
Temmuz 2004. İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya. Gök, F. (2005). Üniversiteye girişte umut pazarı. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 28¬30 Eylül 2005. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Denizli. Göktaş, Y., Yıldırım, S. ve Yıldırım, Z. (2009). Main barriers and possible enablers of ICT
integration into preservice teacher education programs. Journal of Educational
Technology & Society, 12 (1), 193-204.
Güçlü
, M. (2002). İlköğretimde kalabalık sınıflar sorunu ve çözüm önerileri. Eğitim
Araştırmaları,
9 (2), 52-58. Gülbahar, Y. ve Güven, İ. (2008). A survey on ICT usage and the perceptions of social
studies teachers in Turkey. Educational Technology & Society, 11 (3), 37-51. Gülcan, M. G. (2003). Avrupa Birliği'ne adaylık Sürecinde Türkiye eğitim sisteminin yapısal
uyum sorunları ve yapısal uyum modeli araştırması. Yayınlanmamış doktora tezi,
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Gümüşeli, A. İ. (2003). Eğitim yöneticilerini yetiştirmede liderlik standartlar ı ve bir model
önerisi. 21. yüzyılda eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi ve karşılaşılan güçlükler
sempozyumu. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 14 Haziran 2003. Gündoğdu, K., Çimen, N. ve Turan, S. (2008). Öğretmen adaylarının kamu personeli seçme
sınavına (KPSS) ilişkin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi
Dergisi, 9 (2), 35-43.
Gür, B. S. ve Çelik, Z. (2009). Türkiye'de millî eğitim sistemi: yapısal sorunlar ve öneriler.
Ankara: SETA.
969
Yılmaz, K., Altınkurt, Y. (2011). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşleri.
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 8:1. Erişim: http://www.InsanBilimleri.com
Işık, H. (2002). Okul müdürlüğü formasyon programları ve okul müdürlerinin yetiştirilmesi, C. Elma ve Ş. Çınkır (Ed.) 21. yüzyıl eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi sempozyumu bildirileri (ss. 25-36). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınlar ı.
Kabadayı, R. (1997). Eğitimde yerelleşmeye mesleki teknik eğitimden başlanmalıdır.
TODAÎE Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 6 (2), 1-11. Küçükahmet, L. (1993). Öğretmen yetiştirme-programları ve uygulamaları. Ankara: Gazi
Üniversitesi İletişim Fakültesi Matbaası. Küçükcan, T. ve Gür, B. S. (2009). Türkiye'de yükseköğretim: karşılaştırmalı bir analiz.
Ankara: SETA.
Maya, İ. Ç. (2009). Mesleki eğitimde okullaşma oranları nasıl yükseltilebilir? 1. Uluslararası türkiye eğitim araştırmaları kongresi. Eğitim Araştırmaları Birliği. 1-3 Mayıs 2009. Çanakkale.
MEB (1996). Avrupa Birliği ülkelerinin eğitim sistemleri. Ankara: Milli Eğitim Basımevi. MEB (2005). Pilot iller iletişim bileşeni başlangıç araştırması. Avrupa Birliği-Türkiye Temel
Eğitime Destek Projesi. Contract No: CB/SV/01. Ankara: MEB. MEB (2006a). Mesleki ve teknik eğitim merkezlerinin değerlendirilmesi araştırması. Ankara:
MEB EARGED-EYEDDER.
MEB (2006b). On yedinci millî eğitim şûrası. Ankara: MEB.
MEB (2008). Eğitim teknolojileri genel müdürlüğü. Ankara: Milli Eğitim Basımevi. MEB (2009). Milli eğitim bakanlığı 2010-2014 stratejik planı. Ankara: Strateji Geliştirme Başkanlığı.
MEB (2010). 18. milli eğitim şurası çalışmaları. [Online]: http://ttkb.meb.gov.tr/haberayrinti.aspx. adresinden 20.10.2010 tarihinde indirilmiştir.
Mete, Y. A. (2009). Fırsat eşitliği temelinde öğretmen atama politikaları: nesnel çözümleme -öznel tanıklıklar. Yayınlanmamış doktora tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
Miles, M., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. London: Sage Publications. OECD (2007). Basic education: Turkey. Paris: OECD.
Okçabol, R. ve Gök, F. (1998). Öğretmen profili araştırması. Ankara: Eğitim-Sen Yayını.
Özdem, G. (2007). Türkiye'de 1980 sonrası uygulanan eğitim politikalarının ilköğretim okullarında yarattığı dönüşümün değerlendirilmesi (Ankara ili örneği). Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Özden, Y. (2002). Eğitimde yeni değerler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Özoğlu, M. (2010). Türkiye'de öğretmen yetiştirme sisteminin sorunları. Ankara: SETA.
Özsoy, S. ve Ünal, L. I. (2004). Bir yol ayrımı öyküsü: türkiye'de eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Bildiriler Kitabı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 6-9 Temmuz 2004. Malatya.
Sadi, S., Şekerci, A. R., Kurban, B., Topu, F. B., Demirel, T., Tosun, C., Demirci, T. ve Göktaş, Y. (2008). Öğretmen eğitiminde teknolojinin etkin kullanımı: öğretim elemanları ve öğretmen adaylarının görüşleri. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 1 (3), 43¬49.
Sönmez, M. (2008). Türkiye'de mesleki ve teknik örgün öğretimin sorunları ve yeniden
yapılandırılma zorunluluğu. Eğitim ve Bilim, 33 (147), 71-84. Spring, J. (1997). Özgür eğitim. (Çev: A.Ekmekçi), İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Şahin, B. (2002). Özel dershanelerin türk eğitim sistemindeki yeri ve önemi. Yayınlanmamış
yüksek lisans tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale. Şahin, İ. ve Fındık, T. (2008). Türkiye'de mesleki ve teknik eğitim: mevcut durum, sorunlar
ve çözüm önerileri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12 (3), 65-86.
970
Yılmaz, K., Altınkurt, Y. (2011). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşleri.
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 8:1. Erişim: http://www.InsanBilimleri.com
Şimşek, H.
&
Yıldırım, A.
(2000)
. Vocational schools in Turkey: An administrative and
organizational analysis. International Review of Education, 46 (3/4), 327-342. Şimşek, H. (2002). Türkiye'de eğitim yöneticisi yetiştirilemez! C. Elma ve Ş. Çınkır (Ed.) 21.
yüzyıl eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi sempozyumu bildirileri. (ss. 307-312).
Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. Şimşek, H. (2004a). Eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi: karşılaştırmalı örnekler ve türkiye
için öneriler. [Online]: http://www.hasansimsek.net. adresinden 20.01.2010. tarihinde
indirilmiştir.
Şimşek, H. (2004b). Eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi: kar şılaştırmalı örnekler ve türkiye
için öneriler. Çağdaş Eğitim, 29 (307), 13-21. Şimşek, H. (2006). Türkiye'nin eğitim reformu: durum ve hedef alanları. [Online]:
http://www.hasansimsek.net. adresinden 20.01.2010. tarihinde indirilmiştir. Şimşek, H. (2010). Eğitim sisteminde öğretmenin rolü ve öğretmenlik mesleği, H. B.
Memduhoğlu ve K. Yılmaz (Ed.) Eğitim bilimine giriş. (ss. 243-268.). 2. Baskı.
Ankara: Pegem Akademi. Şişman, M. (2009). Öğretmen yeterlilikleri: modern bir söylem ve retorik. İnönü Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (3), 63-82. Şişman, M. ve Acat, M. B. (2003). Öğretmenlik uygulaması çalışmalarının öğretmenlik
mesleğinin algılanmasındaki etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (2),
235-250.
Tanman, S. (2008). İlköğretim ikinci kademede eğitimde fırsat eşitsizliği. Yayınlanmamış
yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta. TED (2005). Türkiye'de üniversiteye giriş sistemi araştırması ve çözüm önerileri. Ankara:
TED.
TEKEV (2007). Türkiye'de mesleki eğitim sisteminin temel sorunları ve çözüm önerileri
raporu. Ankara: Teknik Eğitim Vakfı Yayınları. Terzi, Ç. (2005). Uyum sürecinde Türkiye eğitim politikalarının, Avrupa birliği eğitim
politikaları doğrultusunda değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Anadolu
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Tezcan, M. (1991). Eğitim sosyolojisi. Ankara: Yargıçoğlu Matbaası. Tural, N. K. (2002). Eğitim finansmanı. Ankara: Anı Yayıncılık. TÜİK (2007). Türkiye istatistik kurumu. www.tuik.gov.tr. Erişim Tarihi: 20.05.2010. Türk Eğitim Sen (2001). Türk milli eğitimi. Ankara: Türk Eğitim-Sen Yayını. Türk Eğitim Sen (2007). Türkiye'de eğitim sorunu. Ankara: Türk Eğitim-Sen Yayını. Türk Eğitim Sen (2010). Aylık haber bülteni. 73, 2-6.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (2007). Türkiye'de mesleki ve teknik eğitim konusundaki
temel sorunlar ve çözüm önerileri. Ankara: TOBB. TÜSİAD (2006). Eğitim ve sürdürülebilir büyüme: Türkiye deneyimi. İstanbul: TUSİAD
Yayını.
TÜSİAD (2008). Türkiye'de yükseköğretim: eğilimler, sorunlar ve fırsatlar. İstanbul: TÜSİAD Yayını.
Ural,
O
. ve Ramazan, O. (2007). Türkiye'de Okul öncesi eğitimin dünü ve bugünü, S. Özdemir, H. Bacanlı ve M. Sözer (Ed.) Türkiye'de okul öncesi eğitim ve ilköğretim sistemi: temel sorunlar ve çözüm önerileri (ss. 11-61). Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınlar ı.
Uzuner, Y. (1997). Niteliksel araştırma yöntemlerinin özellikleri. IV. Ulusal Eğitim Bilimleri
Kongresi. 10-12 Eylül 1997. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Üstüner, M. (2004). Geçmişten günümüze türk eğitim sisteminde öğretmen yetiştirme ve
günümüz sorunları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (7), 63-82.
971
Yılmaz, K., Altınkurt, Y. (2011). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşleri.
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 8:1. Erişim: http://www.InsanBilimleri.com
Yaman, E. (2006). Eğitim sistemindeki sorunlardan bir boyut: büyük sınıflar ve sınıf yönetimi. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (3), 261-274.
Yaman, E. (2010). Kalabalık sınıfların etkileri: öğrenciler ne düşünüyor? Kastamonu Eğitim Dergisi, 18 (2), 403-414.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yıldırım, M. C. (2010). Türkiye ve Avrupa birliği ülkelerinin eğitim sistemlerinin yönetim
yap ısı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18 (2), 567-586. Yılmaz, K. (2009). Özel dershane öğretmenlerinin örgütsel güven düzeyleri ile örgütsel
vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15
(59), 471-490.
Yolcu, H. (2007). Türkiye'de İlköğretimin finansmanın değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Yolcu, H. ve Kartal, S. (2010). Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin görüşlerine göre Türkiye eğitim sistemine ilişkin yaşanılan sorunlar. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 20- 22 Mayıs 2010. Elazığ.
YÖK (2007). Türkiye'nin yükseköğretim stratejisi. Ankara: Yükseköğretim Kurulu.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com