You are here

Öfke ve psikolojik belirtiler üzerine müziğin etkisi

The effects of music on anger and psychological symptoms

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, individuals who prefer to listen to music in everyday life tried to determine whether the effects on anger and psychological states. The sample group consisted of total 288 individuals who 188 girl and 100 men. The data used in this study obtained from The State Trait Anger Scale and Anger Expression Scale and Brief Symptoms Inventory. Analysis of the data, mean and standard deviation values, and one-way analysis of variance (One Way ANOVA) were used. As a result of the findings of this study, individuals who prefer to listen to music in everyday life situations of anger and psychological symptoms revealed that over a significant effect.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, bireylerin gündelik yaşamda dinlemeyi tercih ettikleri müziğin öfkelerine ve psikolojik durumları üzerine etkisinin olup olmadığı saptanmaya çalışılmıştır. Örneklem grubunu 188‟ kız, 100‟ü erkek olmak üzere toplam 288 birey oluşturmuştur. Çalışmada Sürekli Öfke ve Öfke Tarz Ölçeği ve Kısa Semptom Envanterinden elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde, ortalama ve standart sapma değerleri ve tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA) kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular, bireylerin gündelik yaşamda dinlemeyi tercih ettikleri müziğin öfke durumları ve psikolojik belirtileri üzerinde önemli derecede etkisinin olduğunu ortaya koymuştur.

REFERENCES

References: 

Ak, A.Ş. (1997). Avrupa ve Türk-İslâm Medeniyeti'nde Müzikle Tedavi Tarihi, Gelişimi Ve Uygulamaları, Öz Eğitim Basın Yayın Dağıtım Ltd. Şti. İstanbul. Altınölçek, Haşmet (1998). Bir İletişim Aracı Olarak Müzik ve Müzikle Tedavi Yöntemleri, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. Aydoğan, Y. ve Gürsoy, F. (2007). Müzik Dinleme Alışkanlıklarının Ve Bazı Değişkenlerin Lise İkinci Sınıf Öğrencilerinin Sürekli Kaygı Düzeyleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 64-73. Babacan, Ş.İ. (1998). Türkiye‟de Ruh Hastalıklarının Tedavisinde Müziğin Rolünün Müzik Eğitimi Açısından İncelenmesi ve Yorumlaması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Barber, N.L. and Barber, J.L. (2005). Jazz For Success: Alternative Music Therapy To Enhance Student Development In College, Journal Of College And University Student Housing, Volume 33, Number 2. Cevasco, A. ve Diğerleri (2005). Comparison Of Movement-To-Music, Rhythm Activities, And Competitive Games On Depression, Stress, Anxiety, And Anger Of Females In Substance Abuse Rehabilitation, Journal Of Music Therapy, 42 (1): 64-80 Spr. Çoban, A. (2005). Müzik Terapi, Ruh Sağlığı İçin Müzikle Tedavi, Timaş Yayınları, İstanbul. Davies, A. (1995). The Acknowledgement Of Loss Working Through Depression, British Journal Of Music Therapy, Vol: 9, No:1, p:11-P16. Grene, J. (2006). Sounds Good: Hospital Uses Music To Calm Nervous Patients, Health Facilities Managemen, Health & Medical Complete, Jan; 19, 1, Pg. 3. Güner, N. (1995). Ergenlerin Dinledikleri Müzik Türünün Depresyon Ve Saldırganlık Düzeyine Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Güner, N. (1998). Ergenlerin Dinledikleri Müzik Türü İle Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Konya, Cilt 1: p:291-299. Hammer, S.E. (1996). The Effects Of Guided Imagery Through Music On State And Trait Anxiety, Journal Of Music Therapy, 33 (1): 47–70 Spr.
Sezer, F. (2011). Öfke ve Psikolojik Belirtiler Üzerine Müziğin Etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
[Bağlantıda]. 8:1. Erişim: http://www.InsanBilimleri.com
1490
Hsu, W.C. and Lai, H.L. (2004). Effects Of Music On Major Depression In Psychiatric Inpatients, Archives Of Psychiatric Nursing, 18 (5): p: 193–199 Oct. Kazancıgil, R. (1994). Musiki İle Tedavi, Edirne Sultan II. Bayezid Külliyesi, Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi, Edirne. Lai, Y.M (1999). Effects Of Music Listening On Depressed Women In Taiwan, Issues In Mental Health Nursing, 20: p.229-246. Marshall, O. W. And Tomcala, M. (1981). Effects Of Different Genres Of Music On Stress Levels, English Document (Ed) 13, p. 13. Mills, B. D. (1996). Effects Of Music On Assertive Behavior During Exercise By Middle-School-Age Students, Perceptual & Motor Skills. Oct., 83 (2): 423-426. Ovayolu, N., Uçan, Ö., Pehlivan, S., Pehlivan, Y., Büyükhatipoglu, H., Savaş, M.C. & Gülsen, M.T. (2006). Listening To Turkish Classical Music Decreases Patients' Anxiety, Pain, Dissatisfaction And The Dose Of Sedative And Analgesic Drugs During Colonoscopy: A Prospective Randomized Controlled Trial, World Journal Of Gastroenterology, 12 (46): 7532–7536, Dec 14. Ögel, K., Ermağan E., Eke, C.Y. ve Taner, S. (2007). Madde Deneyen ve Denemeyen Ergenlerde Sosyal Aktivitelere Katılım: İstanbul Örneklemi, Journal Of Dependence, 2007, Vol: 8, N.: 1, Pp.18-23.
Roberts KR., Dimsdale J., East P. and Friedman L. (1998). Adolescent Emotional Response to Music and Its Relationship To Risk-Taking Behaviors, Journal Adolescent Health. Jul; 23(1):1–2. Savaşır, I. ve Şahin, N.H. (1997). Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Değerlendirme; Sık Kullanılan Ölçekler, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara. Scheel, K. R. and Westefeld, J.S. (1999). Heavy Metal Music And Adolescent Suicidality: An Empirical Investigation, Adolescence, Summer, 34 (134): p.253-273. Scheufele, P.M. (2000). Effects Of Progressive Relaxation And Classical Music On Measurements Of Attention, Relaxation, And Stress Responses, Journal Of Behavioral Medicine, 23 (2): 207–228 Apr. Sezer, F. (2009). Müzikle Terapinin Sınav Kaygısı, Öfke ve Psikolojik Belirtiler Üzerindeki Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com