You are here

Voleybol hakemlerinin çeşitli değişkenlere göre kaygı ve temel psikolojik ihtiyaç düzeylerinin incelenmesi (Ankara ili örneği)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study was the investigation of anxiety levels and basic psychological needs of volleyball referee accoarding to different variables. The sample of the study consist of totaly 70 volleyball referee (39 male, 31 female) which served in the province of Ankara. In this research, “State and Trait Anxiety Inventory” which was devoloped by C. Spielberger (1970) and adapted by Öner and Le Compte (1985) and “Fundemental Psycgological Necessity Scale”, which was developed by Deci and Ryan (2000) and adapted into Turkish by Kesici, Üre et al. (2003) were used to collect data. The data was anaysed in SPSS (Statistical package for social sciences) package program, by using “t” test, One Way Anova, Mann Whitney U and Pearson Product Moment correlation coefficient. (P<0,05) As a results; although there are no differencess between anxiety levels and basic psychological needs (autonomy, qualifying, relationship) accoarding to education levels and referee categories, there are differences between anxiety levels and basic psychological need (qualifying) accoarding to sexuality. When we examined relationship levels of voleyball referees, there is a significant relationship between anxiety levels and basic psychological needs.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı; voleybol hakemlerinin çeşitli değişkenlere göre kaygı ve temel psikolojik ihtiyaç düzeylerinin incelemesidir. Araştırma grubunu; Ankara ilinde görev yapan 39‟u erkek 31‟i bayan toplam 70 voleybol hakemi oluşturmaktadır. İlk olarak araştırmanın amacına ilişkin mevcut bilgiler, literatürün taranmasıyla sistematik bir şekilde verilmiştir. Böylece konu hakkında teorik bir çerçeve oluşturulmuştur. Daha sonra, C. Spielberger (1970) tarafından geliştirilen ve Türkçe‟ye uyarlaması Öner ve LeCompte (1985) tarafından yapılmış olan sürekli kaygı envanteri ile Deci ve Ryan (2000) tarafından geliştirilen, Kesici, Üre ve ark. (2003) tarafından Türkçe‟ye uyarlaması yapılan Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği araştırmaya katılan voleybol hakemlerine uygulanmıştır. Verilerin çözüm ve yorumlanmasında; t testi, one way anova, mann whitney u testi ve pearson momentler çarpımı korelasyon analizi kullanılarak, anlamlılık P<0,05 alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS (Statistical package for social sciences) paket programı kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda; voleybol hakemlerinin eğitim düzeyi ve kategori değişkenine göre kaygı ve temel psikolojik ihtiyaç düzeyleri (özerklik, yeterlik, ilişki) arasında anlamlı bir farklılık yokken, cinsiyet değişkenine göre, kaygı düzeyleri ve temel psikolojik ihtiyaç düzeylerinden yeterlik ihtiyacı arasında anlamlı bir farklılık vardır. İlişki düzeylerine baktığımızda ise voleybol hakemlerinin, kaygı düzeyi ile temel psikolojik ihtiyaç düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır.
985-995

REFERENCES

References: 

 Alisinanoğlu, F. Ve Ulutaş, İ. (2003). Çocukların Kaygı Düzeyleri İle Annelerinin Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 28 (128), 65-71.
 Bayraktar G., Tekin M., Eroğlu H., Cicioğlu İ. (2006). Uluslararası ve Milli Güreş Hakemlerinin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt: 8 Sayı:4 Yıl:2006 Erzurum.
 Bozkurt, N. (2004). Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Depresyon ve Kaygı Düzeyleri ile Çeşitli Değişkenler Arasındaki İlişkiler, Eğitim ve Bilim. Cilt 29, Sayı 133 (52-59).
 Çelikkaleli Ö., Gündoğdu M., (2005) Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Psikolojik İhtiyaçları, Malatya, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:6 Sayı:9.
 Deci, EL. Ryan, RM. (1987). Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. New York: Plenum Press.
 Deci, E.L., Ryan, R.M. (2000). The “What” And “Why” Of Goal Pursuits: Human Needs And The Self-Determination Of Behavior. Psychological Inquiry, 11.
 Ergür, DO., (2004). Yabancı Dil Öğrenimi Sürecinde Kaygı, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26: 48-53.
 Erözkan, A. (2003). Üniversite Öğrencilerinin Kaygı Sınav Kaygısı Başaçıkma Davranışları, VII.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri, İnönü Ün., Malatya.
 Geçtan, E.(1993). Psikanaliz ve Sonrası. İstanbul. Remzi Kitabevi.
 Kesici, Ş., Üre Ö., Bozgeyikli, H., Sünbül, A., M. (2003) Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği”. VII. Ulusal PDR Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, İnönü Ün., Malatya.
 Murray E.J.(1983). Durumluk-Süreklik Kaygı Envanteri El Kitabı, Bogaziçi Üniversitesi Yayınları. İstanbul. 2. Baskı.
 Öner, N, Le Compte, A (1985). Durumluluk-Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı, İstanbul. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
Arslanoğlu E., Tekin M., Arslanoğlu C., Özmutlu İ. (2010). Voleybol hakemlerinin çeşitli değişkenlere göre
kaygı ve temel psikolojik ihtiyaç düzeylerinin incelenmesi (Ankara ili örneği). Uluslararası İnsan
Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 7:2. Erişim: http://www.InsanBilimleri.com
995
 Öztürk, M, (1983). Iki Meslek Grubundaki Bireylerin Psikolojik Gereksinim Örüntüleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Ankara.
 Özgüven, İE. (1994). Psikolojik Testler, Psikoloji Danışma Rehberlik Ve eğitim Merkezi (PDREM) Yayınları. Ankara. 1994.
 Ryan, RM., Kuhl J., Deci EL, (1997). Nature and Autonomy: Organizational View of Social and Neurobiological Aspects Of Self-Regulation in Behavior and Development. Development and Psychopathology, 9, 701-728.
 Rosenthal, BS, Schreiner, AC, (2000). Prevalence of Psychological Symptoms Among Undergraduate Students in an Ethnically Diverse Urban Public College. Journal Of American College Health. 49 (1): p12-18.
 Spielberger C.D (1970) Anxiety As Emototional State, Anxiety Currents Trend in Theory on Research, Academic Press New York, p:23-43.
 Surtees, PG., Wainwright, NWJ., Pharoah, PDP. (2002). Psychosocial Factors and Sex Differences in High Academic Attainment at Cambridge University. Oxford Review of Education. 28 (1): 21-38.
 Sünbül A., M., Kesici Ş., Bozgeyikli H.,(2003) Öğretmenlerin Psikolojik İhtiyaçları, Öğrencileri Motive Etme ve Kontrol Etme Düzeyleri, Konya, Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi.
 Taşgın E, Kaplan T, Baydil B, Taşğın Ö, (2006). Futbolcularda Antrenmanda ve Maç Öncesinde Görülen Kaygı Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, 9. Uluslar Arası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi, 1:(1) s 1003-1005.
 Tekin M.(2007), Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Çeşitli Değişkenlere Göre Temel Psikolojik İhtiyaçlarının İncelenmesi, 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5–7 Eylül 2007 Gazi Osmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
 Tekin M, Mutlu O. T, Bayraktar G. (2007), Tenis Hakemlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Kaygı ve Temel Psikolojik İhtiyaç Düzeylerinin İncelenmesi, 3. Raket Sporları Sempozyumu 14-15 Aralık 2007, Kocaeli.
 Zekioğlu A, Er N, Çobanoğlu G, Er G, Yazıcılar İ . (2002) Yelken Hakemlerinin Sürekli Kaygı Durumlarının İncelenmesi, 7. Spor Bilimleri Kogresi, 27-29 Ekim 2002 Kemer/Antalya.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com