You are here

Kız ergenlerde beden imajı ile benlik saygısı arasındaki iliskinin incelenmesi

Examination of the relationship between the body image and self-esteem of female adolescents

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study aims at an examination of the relationship between level of content with body image and self-esteem among female adolescents. In the study, descriptive method was employed. The sample group of the study is 300 secondary school female students between 16-18 years of age. Body Cathexis Scale and Coopersmith Self-Esteem Inventory were applied to the adolescents in the sample group. Results have shown that there are a high level, negative and significant relationship between the body image and self-esteem (r=-0,365, p<.01) of female adolescents. Findings also illustrate that an increase in female adolescents’ content with their body image leads to an increase in their self-esteem. Results of the study revealed that female adolescents with positive body image have a high level of self-esteem and so female adolescents with negative body image have a low level of self-esteem. In this respect, in this study, the importance of female adolescents’ realistic appreciation concerned with their body image is discussed.
Abstract (Original Language): 
Bu arastırmada kız ergenlerde beden imajından hosnut olma düzeyi ile benlik saygısı arasındaki iliskinin saptanması amaçlanmıstır. Arastırmada betimsel yöntem kullanılarak gerçeklestirilmistir. Çalısmanın örneklemini, 300 kız lise öğrencisi olusturmustur. Ergenlere Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri ve Vücut Algısı Ölçeği uygulanmıstır. Sonuçlar, kız ergenlerin beden imajı ile benlik saygıları arasında yüksek düzeyde, negatif ve anlamlı bir iliski olduğunu göstermistir. Kız ergenlerin beden imajından memnuniyetleri arttıkça benlik saygılarının da arttığı görülmüstür. Ayrıca beden imajının benlik saygısı değiskenine göre farklılasıp farklılasmadığına t-testi ile bakılmıs ve buna göre beden imajı yüksek olan kız ergenlerin benlik saygılarının da yüksek olduğu, beden imajı düsük olan kız ergenlerin benlik saygılarının da düsük olduğu görülmüstür. Sonuçlar literatür ısığında tartısılmıstır.
543-556

REFERENCES

References: 

Adams, J. F. (1995), Ergenliği Anlamak, Đmge Yayınları, Ankara.
Allgood-Merten B, Lewinson P, & Hops, H. (1990), Sex differences and adolescent
depression, abnormal, Psychology journal, 99:55-63.
Archer, S. L. (1989), The status of ıdentity: Reflections on the weed for ıntervention, Journal
of Adolescent, 12: 345-359.
Oktan, V. & Sahin, M. (2010). Kız ergenlerde beden imajı ile benlik saygısı arasındaki iliskinin incelenmesi.
Uluslararası Đnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 7:2. Erisim: http://www.insanbilimleri.com
553
Canpolat, B. I. (2003), Ergenlerin Kendilik Algısında Beden Đmajının ve Beden Kitle
Đndeksinin Rolü. Yayınlanmamıs Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü, Ankara.
Canpolat, B. I. ve diğ. (2003), Ergenlerin kendilik algısında beden imajının ve beden kitle
indeksinin rolü, 3P Dergisi, 11: 143-154.
Cooke, A. K. (1999), Gender differencesand self esteem, The Journal of Gender Specific
Medicine, 2: 46-52.
Çelen, N. (2007), Ergenlik ve Genç Yetiskinlik. Papatya Yayıncılık, Đstanbul.
Dönmez, A .(1985), Denetim odağı, kendine saygı ve üç değisken: Çevre büyüklüğü, yas, aile
ortamı, Eğitim ve Bilim, 10: 4-15.
Harter, S. (1990), Developmental differences in the nature of self-representations:
ımplications for the understanding, assessment and treatment of maladaptive behaviour,
Cognitive Therapy and Research, 14:113-142.
Đnanç, N. (1997), Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeyleri ile Akademik basarıları
Arasındaki Đliskinin Đncelenmesi, Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
Kaplan, S. L., Busner, J., & Pollack, S. (1988), Perceived weight, actual weight and
depressive symptoms in a general adolescent sample, International Journal of Eating
Disorders, 7: 107-133.
Korkut, F. (2004), Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danısma, Anı Yayıncılık,
Ankara.
Kostanski, M. & Gullone, E. (1998), Adolescent bady ımage dissatisfaction: relationships
with self-esteem, anxiety, and depression controlling for bady mass, Journal of Child
Psychology, 2: 255-262.
Kundakçı, A. H. (2005), Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutumları, Benlik Algıları, Vücut
Algısı ve Stres Belirtileri Açısından Karsılastırılması, Yayınlanmamıs Yüksek Lisans
Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Oktan, V. & Sahin, M. (2010). Kız ergenlerde beden imajı ile benlik saygısı arasındaki iliskinin incelenmesi.
Uluslararası Đnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 7:2. Erisim: http://www.insanbilimleri.com
554
Pesa JA, Syre TR, Jones E (2000) Psychosocial differences associated with bady weight
among female adolescents: the ımportance of bady image. Journal of Adolescent Health
26: 330-337.
Plummer, D. (2001), Helping Children to Build Self-Esteem: A Photocopiable Activities
Book, London.
Rierdan, J., Koff, E. & Stubbs, M. L. (1989). A longitudinal analisis of body image as a
predictor of the onset and persistence of adolescent girls’ depression, Journal of Early
Adolescene, 9: 454-466.
Rosenblum, G.D. & Lewis, M. (1999), The relations among body image, physical
attractiveness, and bady mass in adolescence, Child Development, 70: 50-64.
Sayıl, M., Uçanok, Z. & Güre, A. (2002), Erken ergenlik döneminde duygusal gereksinimler,
aileyle çatısma alanları ve benlik kavramı: betimsel bir inceleme, Çocuk ve Gençlik Ruh
Sağlığı Dergisi, 9: 155-166.
Sivribaskara, S. (2003), Özsaygının Farklı Değiskenler Açısından Đncelenmesi,
Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi,
Ankara.
Skaalvik, E. M. & Hagtvet, K.A. (1990), Academic achivement and self-concept: an
analysis of causal predominance in a developmental perspective, Journal of Personality
and Social Psychology, 58: 292-307.
Yavuzer, H. (2001), Eğitim ve Gelisim Özellikleriyle Okul Çağı Çocuğu, Remzi Kitabevi,
Đstanbul.
Yenidünya, A. (2005), Lise Öğrencilerinde Rekabetçi Tutum, Benlik Saygısı ve Akademik
Basarı Đliskis,. Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Đstanbul.
Wells, E. & Marwell, G. (1976), Self –Esteem: Its conceptualization and Measurement, Sage
Publications, Inc. Beverly Hills.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com