You are here

Elit taekwondo sporcularında aile-antrenör-kulüp desteği ve başarı motivasyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi

The examination of the relationship between family-coach-club support and success motivation in elite taekwondo athletes

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to investigate of the relationship between family,coach, club support and success motivation in elite taekwondo athletes. Explore the significant differences between the age, sport age, sex, marital status, education level, income and success motivation and athletes support perception.. 138 elite taekwondo athletes whom participate the Taekwondo Championship in Kayseri, selected from the ramdomly were voluntarily participate the study. Achievement motivation and support scale was used in the study. Moreover, 6 individual question took place in the surveys form. Research data was evaluated in computer environment. For personal information, frequency and percentage distribution table was used. Detect for the relationship between the direction of the determination of success motivation and support perception, pearson correlation analysis was used and for other relationships between the demographic findings and athlete support achievement and motivation level was used Mann-Whitney U and Kruskal Wallis analysis. According to research results, detect a positive relationship between the success motivation and support for athletes in 0.05 level.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı, sporcularda başarı motivasyonu ile destek algılaması arasındaki ilişkinin incelenmesi ve elit taekwondo sporcularının destek algılaması ile başarı motivasyon düzeylerinde yaş, spor yılı, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi ve gelir grupları açısından anlamlı farklılıkların bulunup bulunmadığını araştırmaktır. Araştırmaya Nisan 2009 tarihlerinde Kayseri’de yapılan Türkiye taekwondo şampiyonasına katılan 300 sporcudan tesadüfi yöntemle seçilmiş 138 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada başarı motivasyonu ölçeği ve destek algılaması ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca araştırmanın anket formunda 6 adet kişisel soru yer almıştır.Araştırma verileri bilgisayar ortamında değerlendirilmiş olup, kişisel bilgiler için frekans ve yüzdelik dağılım tablosu, başarı motivasyonu ile destek algılaması arasındaki ilişkinin yönünü tayin etmek için pearson korelasyon analizi, sporcuların destek algılaması ve başarı motivasyon düzeylerinde demografik bulgular açısından anlamlı farklılıkların bulunup bulunmadığını ortaya koymak için ise, ikili gruplarda Mann-Whitney test, ikiden çok gruplarda Kruskal Wallis test analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, sporcularda başarı motivasyonu ile destek algılaması arasında 0,05 düzeyinde pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur.
240-252

REFERENCES

References: 

1. Akın, M, (2008) Örgütsel destek, sosyal destek ve iş aile çatışmalarının yaşam tatmini üzerindeki etkileri, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 25(2):141-170.
2. Aktop, A, (2002) Spora özgü başarı motivasyonu ile psikolojik ve yapısal özellikler arasındaki ilişkinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, 6-15, Antalya.
3. Eisenberger,E.,M, Fasolo, P., Davis,LaMastro, V., (1990) Perceived Organizational Support and Employee Diligence, Commitment and Innovation, Journal of Applied Psychology 75: 51-59.
4. Engür, M, (2002) Elit Sporcularda Başarı Motivasyonunun, Durumluk Kaygı Düzeyleri Üzerine Etkisi, 31-32, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
5. Erman, A, K, Şahan, A, Can, S, (2004) Sporcu Bayan ve Erkeklerin Spora Özgü Başarı Motivasyonlarının Karşılaştırılması, 10th ICHPER Sd European Congress & TSSA 8th International Sport Science Congress, 17-20 November, Antalya.
6. Gülen, A, (1998) Başarı Motivasyonu ve İş Örgütlerinde Yönetim (Üst ve Orta Kademe Yöneticiler Üzerinde Bir Çalışma), 45-46, Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bililimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Bolu.
7. http://www.bedenegitimi.gen.tr/forum/forum_posts.asp?TID=877 (2009)
8. http://www.insankaynaklari.com/CN/ContentBody.asp?BodyID=239 (2009)
Can, Y. Guven, H Soyer, F., Demirel, M., Bayansalduz, M., Şahin, K., (2010), Elit taekwondo sporcularında
aile-antrenör,kulüp desteği ve başarı motivasyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası İnsan
Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 7:1. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
252
9. Kaner, S., (2003) Aile Destek Ölçeği:Faktör yapısı, Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi,4:1, 57-72.
10. Keçecioğlu T, (2000), Takım Oluşturmak, Alfa Yayınları, İstanbul.
11. Özalp İ, Uzun Ö, Yelkikalan N, (1998) Öğrenen Organizasyonlar ve İşletmeler Açısından Öğrenen Organizasyon Olmanın Önemi, Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Eskişehir, 14:1-2.
12. Sarıhan İ, H, (1998) Teknoloji Yönetimi, Desnet, Gebze.
13. Tiryaki, Ş., Gödelek E., (1997) Spora Özgü Başarı Motivasyonu Ölçeğinin Türk Sporcuları İçin Uyarlanması Çalışması, I. Uluslararası Spor Psikolojisi Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, Bağırgan Yayınevi, Ankara, 128-141.
14. Tüz V, M, (2004) Yalın Örgütlerin Yönetimi ve Türk İşletmelerine Bu Açıdan Öneriler, Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Bursa.
15. Ural, O, (2008) Futbolda Takım Performansına Etki Eden Motivasyonel Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama (Gençlerbirliği Spor Kulübü Örneği), 61, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
16. Yazıcı S, (2000), Öğrenen Organizasyonlar, Alfa Yayınları, İstanbul.
17. Yılmaz H, (1999) İşletmelerde Takım Çalışması Yolu ile Motivasyon, 448, TSE Standart Dergisi, Ankara.
18. Willis, J,D. (1982) Three Scales to Measure Competition-related Motives in Sports, Jaurnal of Sport Psychology, 338-353.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com